Teksti suurus:

Abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2012 otsus nr 197

Abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2012

§ 1.  Abieluvararegistri seaduse muutmine

Abieluvararegistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Abieluvararegistrit peetakse elektrooniliselt.”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abieluvararegistri pidamise ja andmetöötluse korra kehtestab justiitsminister määrusega.”;

3) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „kohtute” sõnaga „maakohtute”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Abieluvararegistri vastutav töötleja on Justiitsministeerium ning volitatud töötleja Registrite ja Infosüsteemide Keskus.”;

5) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abieluvararegistri kandeid ja kandemääruseid teevad kohtunikuabid.”;

7) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtunikuabi ei või teha kannet ega kandemäärust, kui ta on abikaasa sugulane või hõimlane või kui muu asjaolu võib tekitada kahtlust tema erapooletuses.”;

9) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 6 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Abieluvararegistri andmetega tutvumine

(1) Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke.

(2) Registritoimikuga võib tutvuda ja selle koosseisu kuuluvatest dokumentidest väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral. Abikaasa, notari, kohtutäituri, pankrotihalduri, kohtu ja järelevalveõigusliku asutuse õigustatud huvi eeldatakse.”;

12) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Registritoimikuga tutvumise loa andmisest keeldumise kohta vormistatakse määrus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 59 lõike 6 kohaselt. Kui registritoimikuga tutvumise loa andmisest keeldub notar, kohaldatakse notariaadiseaduse § 41.

(4) Registripäevik on asutusesiseseks kasutamiseks ja sellega tutvumist ei võimaldata.

(5) Abieluvararegistri andmetega saab tutvuda kinnistusosakonnas, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Abieluvararegistri andmetega tutvumisel notaribüroos tasutakse notari tasu notari tasu seaduse kohaselt.”;

13) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 8 lõikes 1, § 21 lõike 3 esimeses lauses ja §-s 42 asendatakse sõna „register” sõnaga „abieluvararegister” vastavas käändes;

15) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „notariaalselt” sõnadega „või vandetõlgi”;

16) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

17) seaduse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. peatükk
ABIELUVARAREGISTRI SISU
”;

18) paragrahvi 10 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Abieluvararegistri koosseisu kuuluvad:
1) registrikaart;”;

19) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Registrikaart

(1) Kanne tehakse registrikaardile.

(2) Registrikaartidel on unikaalne numeratsioon. Iga registrikaart saab jooksva numbri selle avamise ajalise järjekorra järgi.

(3) Abikaasade varaliste õiguste kohta võib avada ainult ühe registrikaardi.”;

20) paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registritoimikus säilitatakse kandeavaldusi, abieluvaralepinguid, kohtulahendeid ja muid kande aluseks olevaid dokumente.”;

21) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registripäevikus registreeritakse kandeavaldus, milles on väljendatud soov kande tegemiseks, ja seaduses sätestatud juhtudel perekonnaseisuametniku või notari esitatud teade.”;

22) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registripäevikusse kantavate andmete loetelu kehtestab justiitsminister määrusega.”;

23) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvid 14 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Säilitustähtaeg

Abieluvararegistrisse kantud andmeid ja registritoimiku dokumente säilitatakse tähtajatult.”;

26) paragrahvi 17 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registrikaardile kantakse järgmised andmed:
1) registrikaardi number;
2) abikaasade ees- ja perekonnanimed;
3) mõlema abikaasa isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
4) kande jooksev number;
5) seaduses sätestatud juhtudel varasuhte liik, varasuhte muutmine või lõppemine, samuti esemed või teatavasse liiki kuuluvad esemed, mis on abieluvaralepinguga tunnistatud ühisvaraks või lahusvaraks;
6) abikaasade varaliste õiguste suhtes välisriigi seaduse kohaldamine ja viide abieluvaralepingule, millega vastav kokkulepe sõlmiti;
7) kande alus, kande tegemise kuupäev, kande teinud isiku nimi ja ametinimetus ning märked;
8) muud seaduses sätestatud andmed.”;

28) paragrahvi 17 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahv 18 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 19 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kanne tehakse abikaasade notariaalselt kinnitatud avalduse või seaduses sätestatud juhtudel perekonnaseisuametniku või notari esitatud teate alusel.”;

31) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 19 lõikes 31 asendatakse sõna „kinnistusosakonnal” sõnaga „registripidajal”;

33) paragrahvi 20 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „tõestatud” sõnaga „kinnitatud”;

34) paragrahvi 20 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 21 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kandeavaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) abieluvaraleping;”;

36) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) tunnistuse või otsuse ärakiri abikaasa surma või abielu lahutamise kohta, kui kanne kustutatakse abielu lõppemise tõttu;”;

37) paragrahvi 21 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „tõend” sõnaga „andmed”;

38) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Perekonnaseisuametniku või notari esitatud teatele tuleb lisada abielu sõlminud perekonnaseisuametniku või notari digitaalallkirjastatud abiellumisavalduse ärakiri.”;

39) paragrahvi 21 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Kui registripidajal on elektrooniline juurdepääs registrile, millest kontrollida käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud andmete olemasolu, ei pea nende ärakirju või väljavõtteid kandeavaldusele lisama.”;

40) paragrahvi 21 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 22 lõikest 2 jäetakse välja sõna „notariaalselt”;

42) paragrahvi 22 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 22 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõna „esitatuiks” sõnaga „esitatuks”;

44) paragrahvi 22 lõike 6 teises lauses asendatakse sõnad „avalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg” lauseosaga „17.00”;

45) paragrahvi 22 lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada elektroonilisse abieluvararegistri infosüsteemi, registreeritakse avaldus ja selle laekumise aeg registripäevikus automaatselt ning nummerdatakse selle saabumise aja järgi.”;

46) paragrahvi 22 lõike 62 esimesest lausest jäetakse välja sõna „otse”;

47) seadust täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Märge sissetulnud kandeavalduse kohta

(1) Kandeavalduse registreerimisel kantakse registrikaardile viide esitatud avaldusele (edaspidi plomm). Plomm koosneb kandeavalduse registreerimise numbrist ja aastaarvust.

(2) Plomm peab olema nähtav nii registrikaardiga tutvumisel kui ka registrikaardi väljatrükil.

(3) Plomm kustutatakse pärast registrikande tegemist või eitava kandemääruse jõustumist.”;

48) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Kandeavalduse läbivaatamine

(1) Kandeavalduse läbivaatamisel kontrollib kande tegemiseks õigustatud isik 14 päeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates, kas:
1) nõutavad vormikohased dokumendid on esitatud;
2) kande tegemine on seaduse alusel lubatud.

(2) Kui esineb kande tegemist takistav puudus või puudub vormikohane dokument, määrab kande tegemiseks õigustatud isik tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Pärast kõigi puuduste kõrvaldamist ja vormikohaste dokumentide esitamist peab kande tegemiseks õigustatud isik kandeavalduse 14 päeva jooksul läbi vaatama.

(3) Kandeavaldus jäetakse rahuldamata, kui:
1) määratud tähtaja jooksul ei ole kõrvaldatud kande tegemist takistavat puudust või esitatud vormikohast dokumenti;
2) isik ei ole õigustatud nõudma kande tegemist;
3) abieluvaralepingu sõlminud isikud ei ole abielus;
4) esitatud dokumentidest ei selgu avaldaja soov või soovitava kande õiguslik alus;
5) kande tegemine on keelatud seadusega või on vastuolus heade kommetega;
6) esineb muu takistus, mille tõttu ei ole võimalik kannet teha.

(4) Kui kandeavaldus kuulub rahuldamisele, teeb kande tegemiseks õigustatud isik registrikaardile kande. Sellisel juhul asendab kanne kandemäärust.”;

49) paragrahv 26 tunnistatakse kehtetuks;

50) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Kande tegemine ja jõustumine

(1) Registrikaardi kanded nummerdatakse nende tegemise järjekorras. Kui kaardile tehakse mitu kannet, tehakse need avalduste esitamise ajalises järjekorras.

(2) Kande tekst peab olema loetav ja üheselt mõistetav. Kandes võib kasutada üksnes üldtuntud lühendeid.

(3) Kandele tuleb lisada kande teinud isikut identifitseeriv teave. Kanne ja identifitseeriv teave salvestatakse elektroonilise allkirjaga.

(4) Kanne jõustub selle allkirjastamisel.”;

51) seadust täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271. Kandemääruse sisu

Kandemäärus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) kinnistusosakonna nimetus;
2) määruse tegemise aeg ja koht;
3) menetluse number;
4) avalduse esitaja nimi, samuti avalduse esitanud perekonnaseisuametniku või notari nimi juhul, kui kandeavalduse esitas perekonnaseisuametnik või notar;
5) määruse põhistus ja õiguslik alus;
6) kandemääruse peale edasikaebamise kord ja tähtaeg;
7) määruse teinud isiku nimi ja ametinimetus.”;

52) paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 29. Kandest ja kandemäärusest teatamine

(1) Pärast kande tegemist saadetakse mõlemale abikaasale ja neid registriasjas esindanud notarile registrikaardi väljatrükk käesoleva seaduse § 1 lõike 2 alusel kehtestatud määruses ettenähtud korras.

(2) Kandemäärus, millega kandeavaldus jäetakse rahuldamata või millega määratakse puuduste kõrvaldamiseks pikem tähtaeg kui kuus kuud, toimetatakse kätte mõlemale abikaasale ja neid registriasjas esindanud notarile, samuti avalduse esitanud perekonnaseisuasutusele või notarile tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(3) Määruse edastamise või kättetoimetamise kohta tehakse registripäevikusse märge.”;

53) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

54) paragrahvi 32 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

55) paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Kanne muudetakse senise kande kustutamise ja uue kande tegemise teel. Muudetud kannet asendav uus kanne saab senise kande järjekoha.

(4) Kande kustutamiseks tehakse kustutuskanne.

(5) Muudetud või kustutatud kannet peab olema võimalik taasesitada.”;

56) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahvi 34 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

58) paragrahvi 34 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui registrikaardil ei ole kehtivaid kandeid, tehakse sellele märge sulgemise kohta. Sulgemise märkes näidatakse sulgemise alus ja kuupäev ning märke teinud isiku nimi ja ametinimetus.

(4) Suletud registrikaarti peab olema võimalik taasesitada.”;

59) paragrahvi 35 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abieluvararegistri andmetest tehakse ärakirju ja väljatrükke käesoleva seaduse § 6 kohaselt.

(2) Ärakiri ja väljatrükk peavad sisaldama registrikaardi kõiki kehtivaid kandeid. Ärakiri ja väljatrükk peavad sisaldama kustutatud kannet, kui seda on taotletud või kui seda on vaja teise kande mõistmiseks.

(3) Kui registripidajale on esitatud kandeavaldus, mille kohta ei ole kandemäärust veel tehtud, peavad ärakiri ja väljatrükk sisaldama viidet kandeavaldusele, mis on kantud registripäevikusse.”;

60) paragrahvi 35 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

61) paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks;

62) paragrahvi 37 lõiked 1–7 tunnistatakse kehtetuks;

63) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 8–15 järgmises sõnastuses:

„(8) Kanne parandatakse juhul, kui see on:
1) tehtud ebaõige kandemääruse alusel;
2) muutunud ebaõigeks abieluvararegistrisse kantud isiku isikuandmete muutumise tõttu.

(9) Ebaõige kande parandab registripidaja omal algatusel või huvitatud isiku avalduse alusel.

(10) Ebaõige kandemääruse alusel tehtud kanne parandatakse kandeavalduse alusel. Kande parandamiseks on vajalik puudutatud isiku nõusolek.

(11) Abieluvararegistrisse kantud isikuandmete muutumise korral parandab registripidaja kande ametiülesande korras selle andmekogu andmete alusel, millesse need andmed on kantud põhiandmetena avaliku teabe seaduse tähenduses. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 597 lõikes 4 sätestatut ei kohaldata.

(12) Selliste isikuandmete muutumisel, mis ei ole põhiandmetena kantud Eesti andmekogusse, parandab registripidaja kande sellekohase teate ja vastava registri kinnitatud väljavõtte või muu usaldusväärse tõendi alusel.

(13) Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

(14) Õigusliku tähenduseta kirjavea ja muu ilmse eksimuse parandab registripidaja ametiülesande korras. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 597 lõikes 4 sätestatut ei kohaldata.

(15) Tehniliste võimaluste olemasolu korral parandatakse käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud kanne automaatselt.”;

64) paragrahvi 38 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 38. Kande parandamise viis”;

65) paragrahvi 38 lõiked 1–4 tunnistatakse kehtetuks;

66) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kanne parandatakse senise kande kustutamise ja uue kande tegemise teel. Uues kandes märgitakse, et see asendab eelmist.

(6) Senist kannet asendav uus kanne saab senise kande järjekoha.”;

67) paragrahv 411 tunnistatakse kehtetuks;

68) seadust täiendatakse §-ga 421 järgmises sõnastuses:

§ 421. Üleminek elektroonilisele abieluvararegistrile

(1) Elektroonilisele abieluvararegistrile minnakse üle registrikaartide ja registritoimikute kaupa.

(2) Andmekandjale salvestatud registrikaardi numbrile lisatakse seda unikaalseks muutev tunnus.

(3) Elektrooniline registrikaart asendab paberregistrikaarti, kui kõik registrikaardi kanded on selleks ettenähtud andmekandjale salvestatud ning elektroonilisele registrikaardile on tehtud vastavasisuline märge.

(4) Elektroonilistele registrikaartidele ja -toimikutele ülemineku korra kehtestab justiitsminister määrusega.”;

69) seadust täiendatakse §-ga 422 järgmises sõnastuses:

§ 422. Registrikaardi ümberkirjutamine ametiülesande korras

(1) Paberregistrikaardi, sealhulgas suletud registrikaardi kohta avatakse ametiülesande korras elektrooniline registrikaart ja paberregistrikaardile tehtud kanne, sealhulgas kustutatud kanne, kirjutatakse elektroonilisse abieluvararegistrisse ümber.

(2) Andmeid abikaasa sünninime ja elukoha kohta elektroonilisse abieluvararegistrisse ei kanta.

(3) Kui registrikaardile tehtud kande mõistmine on raskendatud, võib kande tegemiseks õigustatud isik selle ümberkirjutamisel ümber sõnastada selle sisu muutmata. Paberregistrikaardile kantud viite asemel kantakse elektroonilisele registrikaardile abikaasade seadusest või lepingust tulenevates varalistes õigustes tehtud muudatused.

(4) Kande ümberkirjutamisel lisatakse kandele märkus selle ümberkirjutamise kohta.

(5) Kui paberregistrikaart on avatud mõlema abikaasa kohta, kirjutatakse ümber ainult üks registrikaart. Ümberkirjutatud registrikaardile kantakse märkus selle kohta, et ümber on kirjutatud ainult üks registrikaart, ning märgitakse selle registrikaardi number, mida ümber ei kirjutatud.

(6) Registrikaartide ümberkirjutamise korra kehtestab justiitsminister määrusega.”;

70) seadust täiendatakse §-ga 423 järgmises sõnastuses:

§ 423. Kandeavalduste menetlemine

Enne 2013. aasta 1. jaanuari esitatud kandeavaldus, mille kohta ei ole 2013. aasta 1. jaanuariks tehtud abieluvararegistrisse kannet või koostatud kandemäärust, vaadatakse läbi 14 päeva jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates.”

§ 2.  Notari tasu seaduse muutmine

Notari tasu seaduse § 31 punktid 141–146 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„141) registriosaga, registrikaardi või elektroonilise kinnistus- või registritoimiku koosseisu kuuluva dokumendiga tutvumise võimaldamine nende taasesitamise teel kuvaril – 3,19 eurot ühe registriosa, registrikaardi või dokumendiga tutvumise eest;
142) kogu kinnistus- või registritoimikuga tutvumise võimaldamine selle taasesitamise teel kuvaril – 9,58 eurot;
143) registriosa või registrikaardi väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 3,19 eurot sõltumata lehekülgede arvust;
144) kinnistus- või registritoimikus sisalduva dokumendi väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot sõltumata lehekülgede arvust;
145) registriosa või registrikaardi digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 4,79 eurot sõltumata andmemahust;
146) kinnistus- või registritoimikus sisalduva dokumendi digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot sõltumata andmemahust;”.

§ 3.  Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui vastavalt abiellumisavaldusele on abikaasade valitud varasuhteks vara juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus, esitab perekonnaseisuametnik abielu sõlmimise päeval kinnistusosakonnale, kelle tööpiirkonnas on abikaasa elukoht, vastavasisulise teate koos digitaalallkirjastatud abiellumisavalduse ärakirjaga abieluvararegistrisse kande tegemiseks. Kui teadet ja digitaalallkirjastatud abiellumisavalduse ärakirja ei ole võimalik esitada abielu sõlmimise päeval, esitatakse see abiellumise päevale järgneval esimesel tööpäeval.”;

2) paragrahvi 42 lõike 7 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui vastavalt abiellumisavaldusele on abikaasade valitud varasuhteks vara juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus, esitab maavalitsus samal päeval kinnistusosakonnale, kelle tööpiirkonnas on abikaasa elukoht, vastavasisulise teate koos digitaalallkirjastatud abiellumisavalduse ärakirjaga abieluvararegistrisse kande tegemiseks.”;

3) paragrahvi 42 lõike 7 neljas lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 21, 30, 34, 35, 38 ja 69 ning § 3 jõustuvad üldises korras.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json