Teksti suurus:

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2012, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2012 otsus nr 199

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2012

Avaliku teabe seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) avalikule teabele juurdepääsu ja selle taaskasutamise tingimused, korra ja viisid ning teabele juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused;”;

2) seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Avaliku teabe taaskasutamine

(1) Teabe taaskasutamine on füüsilise või juriidilise isiku poolt teabe kasutamine ärilisel või mitteärilisel eesmärgil, mis ei lange kokku algse eesmärgiga, mille jaoks see teave avalikke ülesandeid täites saadi või loodi. Teabevaldajatevaheline teabe vahetamine oma avalike ülesannete täitmiseks ei ole teabe taaskasutamine.

(2) Teabe taaskasutamiseks ei tohi teabevaldaja sõlmida ainuõiguslikke kokkuleppeid, välja arvatud, kui see on vajalik ja põhjendatud avalike huvidega. Ainuõigusliku kokkuleppe põhjendatust tuleb hinnata vähemalt iga kolme aasta järel.”;

3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teabele juurdepääsu võimaldamisel peab olema tagatud isiku eraelu puutumatus ja autoriõiguste kaitse.”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 41–43 järgmises sõnastuses:

„(41) Teabevaldaja peab avaldama teabele juurdepääsu tingimused ja juurdepääsutasu suuruse ning teabenõudja soovil andma selgitusi tasude kulupõhisuse kohta.

(42) Juurdepääsu tingimused ei tohi olla põhjendamatult piiravad ega konkurentsi kahjustavad.

(43) Kui teabevaldaja kasutab teavet tegevuses, mis ei kuulu avalik-õiguslike ülesannete täitmise alla, kohaldatakse talle teabe andmisel sama tasu ja muid tingimusi, mis kehtivad teistele taotlejatele, tagades võrdse kohtlemise.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Teabele juurdepääs hõlmab ka õigust seda teavet taaskasutada.”;

6) paragrahvi 12 lõige 42 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Teabe taaskasutamisse andmise eest saadav tulu ei tohi ületada teabe taaskasutamisse andmise kulu, millele võib lisanduda teenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks ettenähtud mõistlik amortisatsioonikulu.”;

8) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse punktiga 311 järgmises sõnastuses:

„311) isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis, kolmandatele isikutele, sealhulgas teisele asutusele, isikuandmete edastamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemise ning isiku poolt enda andmetega tutvumise õigus ja kord;”;

9) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 28 lõikes 1 nimetatud teave peab olema avalikustatud ajakohasena ning viisil ja vormis, mis võimaldab teabe allalaadimist masinloetaval kujul. Kui teabe masinloetavale kujule viimine ei ole võimalik või see nõuab ebaproportsionaalseid pingutusi, tagab teabevaldaja teabe allalaadimise selle algkujul või mis tahes muus formaadis.

(4) Käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktis 30 kirjeldatud teave peab olema avalikustatud masinloetaval kujul ning olema tervikliku andmekogumina allalaaditav teabevärava kaudu.”;

10) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Teabevaldaja ei ole kohustatud teabe avalikustamiseks taaskasutamise eesmärgil teavet täiendavalt süstematiseerima või analüüsima, kui see nõuab ebaproportsionaalseid pingutusi.”;

11) paragrahvi 321 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti teabevärav on veebileht, mille kaudu on kättesaadav teabevaldajate tegevusvaldkonda ja üldkasutatavaid teenuseid puudutav avalikkusele suunatud teave ning mille kaudu võimaldatakse juurdepääs elektroonilisele üldkasutatavale teenusele ja taaskasutatavale teabele.”;

12) paragrahvi 321 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vabariigi Valitsus võib määrusega kehtestada Eesti teabevärava haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise, kasutamise ning andmekogu teabeväravaga liidestamise nõuded ja korra.”;

13) paragrahvi 35 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 438 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Andmekaitse Inspektsioon võib anda soovituslikke juhiseid käesoleva seaduse rakendamiseks.”;

16) seadust täiendatakse §-ga 582 järgmises sõnastuses:

§ 582. Avaliku teabe taaskasutamist reguleerivate sätete rakendamine

(1) Teabevaldaja viib pärast käesoleva paragrahvi jõustumist loodavas andmekogus sisalduva käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktis 30 nimetatud teabe vastavusse § 29 lõikes 4 nimetatud nõudega.

(2) Igaühele tagatakse tasuta juurdepääs pärast käesoleva paragrahvi jõustumist asutatavas andmekogus sisalduvatele täiendavalt töötlemata andmetele.

(3) Igaühele tagatakse tasuta juurdepääs enne käesoleva paragrahvi jõustumist asutatud andmekogus sisalduvatele täiendavalt töötlemata andmetele hiljemalt 2015. aasta 1. jaanuariks.”;

17) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 90–96).”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json