Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2014 otsus nr 551

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2014

§ 1.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ning volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kord”;

2) paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Komisjoni esimees ja aseesimees või aseesimehed valitakse üheaegselt salajasel hääletusel. Volikogu liikmel on üks hääl.

(12) Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Komisjoni aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Kui komisjonile valitakse mitu aseesimeest, saavad aseesimeesteks nii mitu häältearvult enim hääli kogunud kandidaadile järgnenud kandidaati, kui mitu aseesimeest valiti.

(13) Volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus.”;

3) paragrahvi 47 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Volikogu komisjoni moodustamise kord ning tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või linna põhimääruses.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 722 järgmises sõnastuses:

§ 722. Volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimisel ning komisjonide koosseisude kujundamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 47 lõigetes 11–13 sätestatud nõudeid alates 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 16. oktoobril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json