Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2014, 7

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Vastu võetud 17.12.2014 nr 35

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 17 lõike 2, § 24 lõike 2, § 25 lõike 2, § 28 lõike 1, § 35 lõike 4, § 98 lõike 1 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 91 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnipeetava kohta peetakse tervisekaarti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt.”;

2) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) koopia surmateatisest;”;

3) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kokkusaamisruumis või muus kokkusaamiseks ettenähtud kohas eraldatakse kinnipeetav ja temaga kokkusaamisele tulnud isik (edaspidi kokkusaaja) klaasist vaheseinaga.”;

4) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud viisil eraldamiseta võib kokkusaamise võimaldada:
1) avavanglas või avavanglaosakonnas viibivale kinnipeetavale;
2) vangistusseaduse § 26 lõikes 1 loetletud isikutega ning riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste ametiisikutega, kui see on nimetatud isikutele vajalik oma tööülesannete täitmiseks;
3) vangla poolt korraldatavate tegevuste raames vangistusseaduse § 23 lõikes 1 sätestatud isikutega ja eesmärgil;
4) muude isikutega õigusaktist tuleneval alusel.”;

5) paragrahvi 31 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kinnipeetavale võimaldatakse kokkusaamine korraga kuni kahe täisealise isikuga. Täisealisel kokkusaajal lubatakse kaasa võtta alaealisi lapsi vanglateenistusega eelnevalt kooskõlastatud arvul.”;

6) paragrahv 32 sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Kokkusaamise taotlemine

(1) Kokkusaamine toimub kinnipeetava või kokkusaaja kirjaliku taotluse alusel või kokkusaaja suulise taotluse alusel, kui kinnipeetav on kokkusaamisega nõus.

(2) Saabunud taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste graafik, millesse märgitakse ka telefoni teel taotletud kokkusaamine. Kui kokkusaamist ei taotlenud kinnipeetav, siis selgitatakse välja, kas kinnipeetav soovib taotluse esitanud isikuga kokku saada.”;

7) paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) telefoninumber;”;

8) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui kinnipeetav või kokkusaaja taotleb kokkusaamist määruse § 31 lõikes 21 sätestatud viisil, peab ta taotluses märkima kokkusaamise põhjuse ja selgitama, miks ta vajab kokkusaamist nimetatud viisil.”;

9) paragrahv 35 sõnastatakse järgmiselt:

§ 35. Loa andmine

(1) Kui luba ei anta kokkusaamiseks määruse § 31 lõikes 21 sätestatud viisil, kaalutakse kokkusaamise võimaldamist määruse § 31 lõikes 2 sätestatud viisil.

(2) Otsus tehakse taotluse esitamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(3) Haldusakt tehakse kinnipeetavale ja kokkusaajale teatavaks haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.”;

10) paragrahv 451 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 46 lõige 31 sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Kinnipeetaval või kokkusaajal on õigus võtta kokkusaamisruumi kaasa väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi, kartulikrõpse, pähkleid, kuivatatud ja värskeid puuvilju, jogurtit ning teisi vangla poolt pakutavaid toiduaineid, kui need on kokkusaamise eel tellitud ja ostetud vanglateenistuse vahendusel või vanglast asuvast kauplusest.”;

12) paragrahvi 48 lõike 5 teist lauset täiendatakse pärast sõna „säilitatakse” sõnaga „vähemalt”;

13) paragrahvi 57 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vahistatu võib pakiga saada kahe kuu jooksul kuni kümme kilogrammi asju.”;

14) paragrahvi 741 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) prillid arsti loal, välja arvatud päikeseprillid.”;

15) paragrahvi 86 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui kinnipeetav paigutatakse väljasõidu ajal haiglasse, viiakse ta esimesel võimalusel üle vanglasse.”;

16) paragrahvi 91 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 91. Loa saamise taotlus ja selle lahendamine”;

17) paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Taotlus lahendatakse 30 päeva jooksul.

(5) Loa andmise või sellest keeldumise, loa muutmise või kehtetuks tunnistamise põhjendatud otsus vormistatakse käskkirjana ning tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest alates kolme tööpäeva jooksul.”;

18) paragrahvi 92 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 93 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loas märgitakse:”;

20) paragrahvi 94 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „tühistamine” sõnadega „kehtetuks tunnistamine” vastavas käändes;

21) paragrahvi 94 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json