Teksti suurus:

Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2014, 11

Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord

Vastu võetud 17.12.2014 nr 118

Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 252 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki või Šveitsi veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isiku (edaspidi taotleja) poolt veterinaararsti kutsetegevuse loa saamiseks sooritatava sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord.

§ 2.   Sobivustesti koostamine

  (1) Veterinaararsti sobivustesti koostab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.

  (2) Sobivustest peab võimaldama kontrollida ja hinnata taotleja kutse-, eri- ja ametialaseid teadmisi, oskusi ning vilumusi, mis on vajalikud Eestis veterinaarpraksisega tegelemiseks.

  (3) Sobivustest peab lisaks lõikes 2 nimetatule võimaldama kontrollida ja hinnata vähemalt:
  1) teadmisi Eestis veterinaarkorraldust, loomatervist, toiduohutust ja -hügieeni, loomade ravimist ja söötmist reguleerivatest õigusaktidest ning riikliku veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimimisest;
  2) teadmisi veterinaararsti kutse-eetikast ja heast veterinaarsest tavast.

§ 3.   Sobivustesti korraldamine

  (1) Veterinaararsti sobivustesti korraldab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.

  (2) Sobivustest korraldatakse taotleja avalduse alusel veterinaarkorralduse seaduse § 252 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Sobivustesti korraldamise taotlemisel esitab taotleja Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorile (edaspidi direktor) avalduse, mis sisaldab haldusmenetluse seaduse § 14 lõikes 3 nimetatud andmeid.

  (4) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendav dokument;
  2) kutsealal töötamist tõendav dokument selle olemasolu korral;
  3) Veterinaar- ja Toiduameti otsus veterinaararsti kutsetegevuse loa andmisest keeldumise kohta.

  (5) Sobivustesti korraldamiseks moodustab direktor eksamikomisjoni, lähtudes Eesti Maaülikooli õppekorralduseeskirjast ning bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimustest ja korrast. Eksamikomisjoni kaasatakse vähemalt üks veterinaararste ühendava erialaorganisatsiooni esindaja.

  (6) Sobivustesti toimumise täpse aja määrab eksamikomisjon.

  (7) Taotlejale toimetatakse kätte dokument, milles kajastub sobivustesti toimumise kuupäev, koht, vorm, täpsem hindamise kord ja sisulised ainevaldkonnad. Dokument toimetatakse taotlejale kätte lõikes 3 nimetatud avalduses märgitud viisil vähemalt 20 tööpäeva enne sobivustesti toimumist.

  (8) Taotleja kinnitab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudile oma soovi sobivustest sooritada, registreerudes sobivustestile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis hiljemalt kümme tööpäeva enne sobivustesti toimumise tähtpäeva.

  (9) Registreerunud taotleja lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi esitamise korral.

§ 4.   Sobivustesti tulemuse hindamise ja tulemusest teatamise kord

  (1) Sobivustesti tulemusi hindab eksamikomisjon haridus- ja teadusministri 27. oktoobri 2009. a määruses nr 71 „Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimused” ning Eesti Maaülikooli õppekorralduseeskirjas kehtestatud korras.

  (2) Sobivustesti tulemused vormistatakse protokolliga, kuhu kantakse:
  1) protokolli koostamise kuupäev;
  2) sobivustesti toimumise kuupäev ja koht;
  3) sobivustesti korraldamisel viibinud eksamikomisjoni liikmete nimed;
  4) sobivustestile registreerunud taotlejate nimed;
  5) sobivustesti sooritama saabunud taotlejate nimed;
  6) sobivustesti tulemused (taotlejate nimed ja nende sobivustesti tulemused);
  7) eksamikomisjoni põhjendatud otsus sobivustesti sooritamise kohta.

  (3) Taotlejale toimetatakse kätte dokument sobivustesti tulemuse kohta § 3 lõikes 3 nimetatud avalduses märgitud viisil kümne tööpäeva jooksul eksamikomisjoni otsuse tegemise päevast arvates.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 27. juuni 2003. a määrus nr 62 „Sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json