Teksti suurus:

Jäätmeseaduse muudatustest tingitud keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2015, 1

Jäätmeseaduse muudatustest tingitud keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.12.2015 nr 68

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 121 lõike 3 ja § 261 lõike 2, jäätmeseaduse § 21 lõike 2, § 16, § 261 lõike 4, § 29 lõike 4 punktide 3, 5, 7, 151 ja 16, § 33 lõike 1 punkti 1, § 331 lõike 8, § 36 lõike 5, § 421 lõike 6, § 62 lõike 3, § 64 lõike 5, § 73 lõike 5, § 74 lõike 4, § 86, § 104 ja § 117 lõike 1 ning välisõhu kaitse seaduse § 32 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruses nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa tabelis asendatakse jäätmekoodi 19 08 12 jäätmeliik ja nimetus järgmise sõnastusega: „Tööstusreovee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11*“;

2) määruse lisa tabeli allmärkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

Reoveesette loendis tuleneb jäätmekood, -liik ja -nimetus jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusest.“

§ 2. Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määruse nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ lisa 1 tabeli 1 all olevas selgituses nr 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 06. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“.

§ 3. Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruses“.

§ 4. Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 182 lõike 4 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) jäätmete liik ja kood vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele;

7) ohtlike jäätmete korral nende omaduse kirjeldus vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89–96);“;

2) paragrahvi 19 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) jäätmeid, mis on prügila tingimustes plahvatusohtlikud, oksüdeerivad, tuleohtlikud või söövitavad, nagu need on klassifitseeritud komisjoni määruses (EL) nr 1357/2014 jäätmete ohtlike omadustega HP1–HP3 ja HP8;

3) tervishoiu- ja veterinaarasutuste nakkusttekitavaid jäätmeid, nagu need on klassifitseeritud komisjoni määruses (EL) nr 1357/2014 ja jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruses jäätmete ohtliku omadusega HP9;“;

3) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 06.04.2004.a määruses nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruses“;

4) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 2004. a 6. aprilli määruse nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruses“;

5) paragrahvis 63 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruses“;

§ 5. Keskkonnaministri 8. aprilli 2013. a määruses nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) väljasorditud jäätmete kirjeldus, sealhulgas jäätmeliigi koodinumber ja nimetus vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele;“;

2) määruse lisa 1 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Jäätmekood1

Jäätmeliik ja nimetus1

Täpsustus

02

PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

02 01

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed

02 01 01

Pesemis- ja puhastamissetted

Liiva- ja mudapüünise sete suhkrupeedi, kartuli ja muude juurviljade töötlemisest.

02 01 02

Loomsete kudede jäätmed

Loomsed kõrvalsaadused. Harjase ja sarve jäätmed, vill, suled, karvad, sarved, kabja lõikamise jäägid, toores piim, koorikloomade koorikud, munad, hautamise kõrvalsaadused, seedetrakt.

02 01 03

Taimsete kudede jäätmed

Hõlmavad põhku, muid põllukultuuride jääke, veeäärseid taimi ja taimekoepõhiseid kasutatud kasvusubstraate, näiteks komposti, mis on saadud tekkekohas eraldatud biolagunevatest jäätmetest, turbast ja puukoorest.

02 01 06

Loomade väljaheited, virts ja sõnnik (sealhulgas reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud vedelad farmiheitmed

Loomsed kõrvalsaadused, välja arvatud loomade väljaheited (lemmikloomade väljaheited).

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu)

Lisaks puukoor.

02 02

Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

02 02 01

Pesemis- ja puhastamissetted

Loomsed kõrvalsaadused. Töötlemisvesi ja toidupesemisjäätmed. Võivad sisaldada toidujäätmeid. Setted piimasaaduste töötlemisest.

02 02 02

Loomsete kudede jäätmed

Loomsed kõrvalsaadused. Harjase ja sarve jäätmed, vill, suled, karvad, sarved, kabja lõikamise jäägid, toores piim, koorikloomade koorikud, munad, hautamise kõrvalsaadused, seedetrakt.

02 02 03

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

Loomsed kõrvalsaadused. Võib sisaldada soolesisu, koori ja karpide jäätmeid.

02 02 04

Reovee kohtpuhastussetted

Loomsed kõrvalsaadused. Septikute ja flotatsiooniseadmete sete.

02 03

Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed

02 03 01

Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted

Toiduainete tootmise setted.

02 03 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

Toiduainetööstuse taimset päritolu tööstuslikud biojäätmed.

02 04

Suhkrutootmisjäätmed

02 04 03

Reovee kohtpuhastussetted

Setted suhkrupeedi puhastamisest ja muudest töötlemise etappidest.

02 05

Piimatööstusjäätmed

02 05 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

Loomsed kõrvalsaadused.

02 05 02

Reovee kohtpuhastussetted

 

02 06

Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed

02 06 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

Realiseerimisaja ületanud leib ja küpsetised.

02 06 03

Reovee kohtpuhastussetted

02 07

Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (välja arvatud kohv, tee ja kakao) tootmisjäätmed

02 07 01

Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jäätmed

02 07 02

Piirituse destilleerimisjäägid

Kasutatud teravilja viljad, helbed ja kartulimass.

02 07 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

Õllepruulimise jäätmed ja muude jookide tootmisel tekkinud tahked jäätmed.

02 07 05

Reovee kohtpuhastussetted

03

PUIDU TÖÖTLEMISEL, PLAATIDE JA MÖÖBLI NING TSELLULOOSI, PABERI JA KARTONGI TOOTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

03 01

Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed

03 01 01

Puukoore- ja korgijäätmed

03 01 05

Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*

Lubatud on puhtad töötlemata puidujäätmed. Lubatud ei ole vineer ja muu kattematerjal.

03 03

Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed

03 03 01

Puukoore- ja puidujäätmed

Lubatud on puhtad töötlemata puidujäätmed. Lubatud ei ole vineer ja muu kattematerjal.

03 03 10

Pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja katteainesetted

Ilma värvaineteta.

04

NAHA-, KARUSNAHA- JA TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED

04 01

Naha- ja karusnahatööstusjäätmed

04 01 01

Kõlu- ja laustajäätmed

Lubatud vaid juhul, kui tegemist on loomsete kõrvalsaadustega, sh toornahkadega või nende osadega, mis pärinevad loomadelt, kellel puudusid selle toote kaudu inimestele või loomadele kanduva haiguse nähud.

04 02

Tekstiilitööstusjäätmed

04 02 10

Looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (näiteks rasv, vaha)

Lubatud juhul, kui tegemist on üksnes biolaguneva materjaliga.

04 02 21

Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed

Taimsed kiud ja puuvill.

07

ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

07 02

Plasti, sünteeskummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 02 13

Plastijäätmed

Biolagunevad pakendid ja bioplastid, mis on sertifitseeritud EN 13432 nõuete kohaselt.

15

PAKENDIJÄÄTMED, NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS

15 01

Pakendid (sh. lahus kogutud olmepakendijäätmed)

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid

Ei ole lubatud biolagunematu kattematerjali olemasolu korral.

15 01 02

Plastpakendid

Biolagunevad pakendid ja bioplastid, mis on sertifitseeritud EN 13432 nõuete kohaselt.

15 01 03

Puitpakendid

Ei ole lubatud biolagunematu kattematerjali või probleemsete puidukaitsevahendite olemasolu korral. Üksnes töötlemata puit.

17

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS)

17 02

Puit, klaas ja plastid

17 02 01

Puit

Töödeldud kujul ei ole lubatud, näiteks kui sisaldab vineeri, muid kattematerjale või probleemseid puidukaitsevahendeid.

19

JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REOVEEPUHASTITE NING JOOGI- JA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

19 05

Tahkete jäätmete aeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed

19 05 03

Praakkompost

Käesoleva määruse nõuetele mittevastav kompost ja jäätmete aeroobse töötlemise saadus.

19 06

Jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed

19 06 06

Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete

Lubatud ainult juhul, kui sisaldab käesolevas lisas nimetatud jäätmeid.

20

OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED

20 01

Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)

20 01 01

Paber ja kartong

Kartong, ajalehepaber, kontoripaber, paberkäterätikud, salvrätikud (ainult tahkes olekus materjalid, mille ringlussevõtt ei ole võimalik; välja arvatud kõrgläikega paber ja mürgised värvained). Ei ole lubatud biolagunematu kattematerjali olemasolu korral.

20 01 08

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Taimsed materjalid ja loomsed kõrvalsaadused.

20 01 25

Toiduõli ja -rasv

Taimsed materjalid ja loomsed kõrvalsaadused. Lubatud, kui on tegemist köögijäätmetega.

20 01 38

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*

Töötlemata puidujäätmed.

Ei ole lubatud biolagunematu kattematerjali olemasolu korral.

20 02

Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)

20 02 01

Biolagunevad jäätmed

Aia- ja haljastujäätmed, taimne kude, hekkide ja puude kärpimisjäätmed, rohust ja lehtedest koosnev materjal, mis ei sisalda ohtlikke aineid.

Välja arvatud tänavapühkimisjäätmed ja kanalisatsioonikaevude jäätmed.

20 03

Muud olmejäätmed

20 03 02

Turgudel tekkinud jäätmed

Liigiti kogutud köögiviljad ja muud biojäätmed.

3) määruse lisa 1 tabeli allmärkuses 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu alusel““ järgmiste sõnadega: „vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“.

§ 6. Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruses nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusega“;

2) määruse lisa tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Kood

16

NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED

16 01

Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotises 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)

16 01 03

Vanarehvid

16 01 03 01

M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 02

Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04

16 01 03 03

M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 04

Erisõidukite ja põllumajandusmasinate vanarehvid

16 01 04*

Romusõidukid

16 01 04 01*

M1 ja N1 kategooria romusõidukid

16 01 04 02*

L2e kategooria romusõidukid

16 01 06

Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 06 01

M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 06 02

L2e kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 21*

Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07* kuni 16 01 11*, 16 01 13* ja 16 01 14*

16 01 21 01*

Kasutatud kütusefiltrid

16 01 21 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed

16 01 22

Nimistus mujal nimetamata osad

16 01 22 01

Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02*

16 02

Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed

16 02 11*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

16 02 11 02*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad

16 02 11 03*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed

16 02 11 08*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)

16 02 11 09*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed

16 02 11 10*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaatsed väljastusseadmed

16 02 11 11*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad

16 02 13*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 02*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 03*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 04*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 05*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 06*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 07*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 08*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 09*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 10*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaatsed väljastusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 11*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 14

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 02

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 03

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 04

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 05

Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 07

Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 08

Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 09

Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 10

Kasutuselt kõrvaldatud automaatsed väljastusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 11

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 15*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad

16 02 15 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad plastosad (näiteks põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldavad plastosad)

16 02 15 08*

Ohtlikke aineid sisaldavad klaasosad

16 02 15 09*

Elektri- ja elektroonikaseadmete trükkplaadid

16 02 15 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed

16 02 15 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid

16 02 15 12*

Vedelkristallkuvarid (LCD, LED ja plasmakuvarid)

16 02 15 13*

Kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp

16 02 15 14*

Elektronkiiretorukuvarid (CRT-kuvarid)

16 02 16

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15*

16 02 16 08

Põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldavad plastosad

16 02 16 09

Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07* ja 16 02 16 08

16 02 16 10

Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08*

16 02 16 11

Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 10*

16 02 16 12

Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 11*

16 06

Patareid ja akud

16 06 05

Muud patareid ja akud

16 06 05 01

Muud patareid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05 05 ja 16 06 05 06

16 06 05 02

Muud akud, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 05 03 ja 16 06 05 04

16 06 05 03

Nikkelmetallhüdriidakud

16 06 05 04

Liitiumioonakud

16 06 05 05

Hõbeoksiidpatareid

16 06 05 06

Liitiumpatareid

19

Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ning joogi- ja tööstusvee käitlemisel tekkinud jäätmed

19 12

Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed

19 12 04

Plastid ja kummi

19 12 04 01

Purustatud või tükeldatud vanarehvid

20

OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED

20 01

Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)

20 01 23*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

20 01 23 01*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad

20 01 23 02*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad

20 01 23 03*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed

20 01 23 08*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)

20 01 23 09*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed

20 01 23 10*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaatsed väljastusseadmed

20 01 35*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 01*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 02*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 03*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 04*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 05*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 06*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 07*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 08*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 09*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 10*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaatsed väljastusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 36

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 01

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 02

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 03

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 04

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 05

Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 07

Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 08

Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 09

Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 10

Kasutuselt kõrvaldatud automaatsed väljastusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23*ja 20 01 35*

3) määruse lisa tabeli allmärkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike osade hulka võivad kuuluda alajaotises 16 06 nimetatud ja ohtlikeks jäätmeteks liigitatud patareid ja akud, elavhõbedat sisaldavad lülitid, elektronkiiretoruklaas, muu aktiveeritud klaas jne.“.

§ 7. Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruses nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisas 1 tabeli 1 allmärkuses 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“;

2) määruse lisas 1 tabeli 2 allmärkuses 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“;

3) määruse lisas 2 tabeli 1 allmärkuses 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“;

4) määruse lisas 2 tabeli 2 allmärkuses 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“;

5) määruse lisas 2 tabeli 9 allmärkuses 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“;

6) määruse lisas 2 tabeli 91 allmärkuses 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“;

7) määruse lisas 2 tabeli 14 allmärkuses 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“;

8) määruse lisas 2 tabeli 16 allmärkuses 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“.

§ 8. Keskkonnaministri 16. juuni 2011. a määruse nr 33 „Romusõidukite käitlusnõuded“ § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu““ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse“.

§ 9. Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) jäätmekood ja -liik vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele;“;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) jäätmete omadusi, mille alusel loetakse jäätmed ohtlikeks jäätmeteks, kirjeldavad koodid (HP-koodid) vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89–96);“.

§ 10. Keskkonnaministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 18 „Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid“ lisa 2 allmärkuses 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ (RT I 2004, 23, 155)“ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele“.

§ 11. Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ § 2 sõnastatakse järgmiselt:

„Olmejäätmeid ning nende sortimise tulemusena tekkinud jäätmeid liigitatakse vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel määrusega kehtestatud jäätmenimistule, eelkõige kooskõlas selle jaotisega 20 „Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed“ ning alajaotisega 19 12 „Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed.“.

§ 12. Keskkonnaministri 15. aprilli 2004. a määruses nr 17 „Metallijäätmete täpsustatud nimistu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ (RT I 2004, 23, 155)“ järgmiste sõnadega: „jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusega“;

2) määruse lisa tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Kood

 

02

PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

02 01

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed

02 01 10

Metallijäätmed

02 01 10 01

Raua- ja terasejäätmed

02 01 10 02

Vase- ja vasesulamijäätmed

02 01 10 03

Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed

02 01 10 04

Plii- ja pliisulamijäätmed

02 01 10 05

Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed

02 01 10 06

Segametallijäätmed

09

FOTOGRAAFIAJÄÄTMED

09 01

Fotograafiajäätmed

09 01 06*

Fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud hõbedat sisaldavad jäätmed

10

TERMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

10 02

Raua- ja terasetootmisjäätmed

10 02 10

Valtsimistagi

10 09

Mustmetallide valujäätmed

10 09 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 09 99 01

Malmivalujäätmed

10 09 99 02

Raua- ja terasevalujäätmed

10 10

Värviliste metallide valujäätmed

10 10 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 10 99 01

Vase- ja vasesulamivalujäätmed

10 10 99 02

Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamivalujäätmed

10 10 99 03

Plii- ja pliisulamivalujäätmed

10 10 99 04

Muude värviliste metallide ja nende sulamite valujäätmed

10 10 99 05

Segametallivalujäätmed

10 12

Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 12 06

Kasutuskõlbmatud vormid

11

METALLIDE JA MUUDE MATERJALIDE PINNATÖÖTLUSEL JA PINDAMISEL NING VÄRVILISTE METALLIDE HÜDROMETALLURGIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

11 05

Kuumgalvaanimisjäätmed

11 05 01

Kõvatsink

12

METALLIDE JA PLASTIDE MEHAANILISEL VORMIMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA MEHAANILISEL PINNATÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

12 01

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

12 01 01

Mustmetalliviilmed ja -treilaastud

12 01 02

Mustmetallitolm ja -kübemed

12 01 03

Värvilise metalli viilmed ja treilaastud

12 01 03 01

Vase- ja vasesulamiviilmed ja -treilaastud

12 01 03 02

Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamiviilmed ja -treilaastud

12 01 03 03

Plii- ja pliisulamiviilmed ja -treilaastud

12 01 03 04

Muude värviliste metallide ja nende sulamite viilmed ja treilaastud

12 01 03 05

Segametalliviilmed ja -treilaastud

12 01 04

Värvilise metalli tolm ja kübemed

12 01 04 01

Vase- ja vasesulamitolm ja -kübemed

12 01 04 02

Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamitolm ja -kübemed

12 01 04 03

Plii- ja pliisulamitolm ja -kübemed, -viilmed ja -treilaastud

12 01 04 04

Muude värviliste metallide ja nende sulamite tolm ja kübemed

12 01 04 05

Segametallitolm ja -kübemed

15

PAKENDIJÄÄTMED, NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS

15 01

Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed)

15 01 04

Metallpakendid

15 01 04 02

Mustmetallpakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid

15 01 04 03

Alumiiniumpakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid

15 01 04 04

Muust värvilisest metallist pakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid

15 01 04 05

Segametallpakendid

15 01 10 01*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud metallpakendid

16

NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED

16 01

Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)

16 01 04*

Romusõidukid

16 01 06

Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 17

Mustmetallid

16 01 18

Värvilised metallid

16 01 18 01

Vask ja vasesulamid

16 01 18 02

Alumiinium ja alumiiniumisulamid

16 01 18 03

Plii ja pliisulamid

16 01 18 04

Muud värvilised metallid ja nende sulamid

16 01 18 05

Segametallid

16 02

Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed

16 02 09*

PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

16 02 10 01*

PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09*

16 02 11 01*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed

16 02 12 01*

Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed

16 02 13 01*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09*, 16 02 10 01*, 16 02 11 01*, 16 02 12 01*

16 02 14 01

Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09*, 16 02 10 01*, 16 02 11 01*, 16 02 12 01*, 16 02 13 01*

16 02 15*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad

16 02 15 01*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallist ohtlikud osad

16 02 15 02*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vasest ning vasesulamitest ohtlikud osad

16 02 15 03*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiiniumist ning alumiiniumisulamitest ohtlikud osad

16 02 15 04*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud pliist ning pliisulamitest ohtlikud osad

16 02 15 05*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest ohtlikud osad

16 02 15 06*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest ohtlikud osad

16 02 16

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15*

16 02 16 01

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 01*

16 02 16 02

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vask- ning vasesulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 02*

16 02 16 03

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiinium- ning alumiiniumisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 03*

16 02 16 04

Kasutuselt kõrvaldatud alumiiniumliiklusmärgid ja -teeviidad

16 02 16 05

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud plii- ning pliisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 04*

16 02 16 06

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 05*

16 02 16 07

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 06*

16 02 97 01*

Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed

16 02 98 01

Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01*

16 03

Praaktootepartiid ja kasutamata tooted

16 03 03 01*

Ohtlikke aineid sisaldavad mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed

16 03 03 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed

16 03 03 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed

16 03 03 04*

Ohtlikke aineid sisaldavad pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed

16 03 03 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed

16 03 03 06*

Ohtlikke aineid sisaldavad segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed

16 03 04 01

Mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 01*

16 03 04 02

Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02*

16 03 04 03

Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 03*

16 03 04 04

Pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 04*

16 03 04 05

Muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 05*

16 03 04 06

Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 06*

17

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS)

17 04

Metallid (sealhulgas sulamid)

17 04 01

Vask, pronks, valgevask

17 04 02

Alumiinium

17 04 03

Plii

17 04 04

Tsink

17 04 05

Raud ja teras

17 04 05 01

Raudteerööpad

17 04 06

Tina

17 04 07

Metallisegud

17 04 09*

Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed

17 04 10*

Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid

17 04 11

Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10

17 04 11 01

Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed

17 04 11 02

Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed

17 04 11 03

Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed

17 04 11 04

Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed

18

INIMESTE VÕI LOOMADE TERVISHOIU VÕI SELLEGA SEOTUD UURINGUTE KÄIGUS TEKKINUD JÄÄTMED (välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei ole tervishoiuga otseselt seotud)

18 01

Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 01 10*

Hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed

19

JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REOVEEPUHASTITE NING JOOGI- JA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

19 01

Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed

19 01 02

Koldetuhast eraldatud mustmetallid

19 10

Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed

19 10 01

Raua- ja terasejäätmed

19 10 02

Värviliste metallide jäätmed

19 10 02 01

Vase- ja vasesulamijäätmed

19 10 02 02

Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed

19 10 02 03

Plii- ja pliisulamijäätmed

19 10 02 04

Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed

19 10 02 05

Segametallijäätmed

19 12

Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed

19 12 02

Mustmetallid

19 12 03

Värvilised metallid

19 12 03 01

Vask ja vasesulamid

19 12 03 02

Alumiinium ja alumiiniumisulamid

19 12 03 03

Plii ja pliisulamid

19 12 03 04

Muud värvilised metallid ja nende sulamid

19 12 03 05

Segametallid

20

OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED

20 01

Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)

20 01 40

Metallid

20 01 40 01

Mustmetallid

20 01 40 02

Vask ja vasesulamid

20 01 40 03

Alumiinium ja alumiiniumisulamid

20 01 40 04

Plii ja pliisulamid

20 01 40 05

Muud värvilised metallid ja nende sulamid

20 01 40 06

Segametallid

3) määruse lisa tabeli allmärkus i asendatakse järgmise allmärkusega:

i Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike osade hulka võivad kuuluda alajaotises 16 06 nimetatud ja ohtlikeks jäätmeteks liigitatud patareid ja akud, elavhõbedat sisaldavad lülitid, elektronkiiretoruklaas, muu aktiveeritud klaas jne.“.

§ 13. Keskkonnaministri 9. novembri 2010. a määruses nr 56 „Kaevandamisjäätmete käitlemise kord“ § 5 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) jäätmeliigid vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele;“.

§ 14. Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Jäätmekood1

Jäätmeliik1

Taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, käitlustoiming2

01 01 01

Maakide kaevandamisjäätmed

Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5m).

01 01 02

Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed

10 12 08

Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)

10 13 14

Betoonijäätmed ja betoonisete

01 04 08

Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07*

01 04 09

Liiva- ja savijäätmed

17 01 01

Betoon

17 01 02

Tellised

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

17 01 07

Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatoodetesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01*

19 12 09

Mineraaljäätmed (näiteks liiv, kivid)

01 04 13

Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07* ja 01 04 11, sealhulgas paekivi (näiteks lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed

Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5m).

Taaskasutamine väetisena mullaviljakuse parandamiseks tingimusel, et materjali koostis vastab väetiseseaduse § 6 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele (R10).

02 01 03

Taimsete kudede jäätmed

Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (R1).

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).

Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, näiteks kompostimine, pinnastöötlus (R3o, R10).

Metsamajandusjäätmete, sh kändude taaskasutamine tekkekohas metsa- ja sooteede aluspõhja kindlustamiseks (R3m).

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu ja laastplaatide põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, kännud, risu)

02 03 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 06 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 07 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

03 01 01

Puukoore- ja korgijäätmed

03 01 05

Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit-, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*

Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (R1).

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).

Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, näiteks kompostimine, pinnastöötlus (R3o, R10).

Saepuru, puidutolmu ja laastude kasutamine põllumajandusfarmides loomade allapanuks tingimusel, et need allapanu eemaldamisel sõnniku ja virtsaga segunenud jäätmed järgnevalt taaskasutatakse väetisena pinnastöötlusel (R10).

Taaskasutamine küttegraanulite tootmiseks (R3m).

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu ja laastplaatide põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.

10 01 01

Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed)

Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5m).

Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuha ja koldetuha taaskasutamine väetisena mullaviljakuse parandamiseks tingimusel, et materjali koostis vastab väetiseseaduse § 6 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele (R10).

10 01 02

Kivisöelendtuhk

10 01 03

Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk

16 01 03

Vanarehvid

Vanarehvide mehaaniline ringlussevõtt tükeldamata kujul muul kui esialgsel otstarbel (R3m).

15 01 03

Puitpakendid

Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud avapõletamine (R1), juhul kui pakendite korduskasutus või ringlussevõtt ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas.

Puitpakendite korduskasutuseks ettevalmistamine (R3k), nt puitaluste või -kastide parandamine jms.

17 02 01

Puit

Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud avapõletamine (R1).

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.

19 12 07

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*

20 01 38

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*

17 03 02

Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*

Taaskasutamine teedeehitusel, maa-alade planeerimisel samadel tingimustel muude esmaste bituumenitaoliste materjalidega (R3m, R5m).

17 05 04

Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*

Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R3m, R5m, R10).

Püdela süvenduspinnase väljakaevamine ja tahendamine peab olema kooskõlas veeseadusest tulenevate nõuetega.

20 02 02

Pinnas ja kivid

17 05 06

Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*

17 05 08

Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*

03 03 11

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10

Reoveesette kasutamine põllumajanduses, haljastuses ja korrastamisel kooskõlas veeseadusest tulenevate nõuetega (R10).

19 08 12

Tööstusreovee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11*

19 08 05

Olmereovee puhastussetted

20 02 01

Biolagunevad jäätmed

Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, näiteks kompostimine, pinnastöötlus (R3o, R10). Jäätmeseaduse § 21 lõike 2 alusel kehtestatud tingimustel komposti valmistamisel on jäätmeloa omamine kohustuslik.

20 03 07

Suurjäätmed

Suurjäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine (R3k, R5k), nt jäätmetena kasutusest kõrvaldatud mööbli taastamine või restaureerimine jms.

2) määruse lisa 1 tabeli allmärkus 1 asendatakse järgmise allmärkusega:

1 Jäätmekood- ja liik vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele.“.

§ 15. Keskkonnaministri 4. novembri 2005. a määruse nr 67 „Värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormid“ § 7 sõnastatakse järgmiselt:

„Valmistooteid, mille LOÜde sisaldus ületab piirväärtusi, tuleb käidelda ohtlike jäätmetena vastavalt jäätmeseadusele.“.

§ 16. Keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruse nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord“ muutmine“ (RT I, 05.09.2014, 6) lisa vormi 3. osas „Jäätmete iseloomustus“ asendatakse sõna „H-kood“ sõnaga „HP-kood“.

§ 17. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json