Teksti suurus:

Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2015, 5

Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused

Vastu võetud 16.01.2007 nr 4
RT I 2007, 9, 140
jõustumine 29.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2015RT I, 29.04.2015, 102.05.2015, osaliselt 01.01.2016
10.12.2015RT I, 19.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (1) Määrus kehtestab olmejäätmete sortimise korra, sorditud jäätmete liigitamise alused ning olmejäätmete sortimise korralduse, et suurendada taaskasutatavate, eelkõige korduskasutuseks ettevalmistatavate ja ringlusse võetavate olmejäätmete kogust, saavutada jäätmeseaduse § 1363 punktis 1 nimetatud sihtarvude täitmine ja vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete, sealhulgas biolagunevate jäätmete kogust.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (2) Määrus reguleerib järgmisi toiminguid:
  1) olmejäätmete sortimist tekkekohas ning sellele järgnevat liigiti kogumist;
  2) olmejäätmete ladestamiseelset töötlemist.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (4) Jäätmete ladestamiseelne töötlemine on jäätmete mehaaniline, termiline või bioloogiline mõjutamine (nt põletamine, mehaanilis-bioloogiline töötlemine), kaasa arvatud jäätmete tekkekohas sortimine, mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga vähendada ladestatavate jäätmete kogust.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

§ 2.   Sorditud jäätmete liigitamise alused

  Olmejäätmeid ning nende sortimise tulemusena tekkinud jäätmeid liigitatakse vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel määrusega kehtestatud jäätmenimistule, eelkõige kooskõlas selle jaotisega 20 „Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed“ ning alajaotisega 19 12 „Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed".
[RT I, 19.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.   Olmejäätmete sortimine tekkekohas

  (1) Tagamaks väljasorditava jäätmematerjali kõrgemat kvaliteeti, suurendada selle taaskasutusvõimalusi, parendada sortimise tõhusust ning vältida ülearust energia- ja tööjõukulu järgneval järelsortimisel või segunenud olmejäätmete lahutamisel, tuleb esmajoones kasutada kõiki võimalusi olmejäätmete sortimiseks nende tekkemomendil või vahetult peale seda tekkekohas, ning väljanopitud jäätmete kogumiseks ja üleandmiseks jäätmekäitlejale liikide kaupa.

  (2) Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste koodidele:
  1) paber ja kartong (20 01 01);
  2) plastid (20 01 39);
  3) metallid (20 01 40);
  4) klaas (20 01 02);
  5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
  6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
  7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
  8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
  9) puit (20 01 38);
  10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
  11) suurjäätmed (20 03 07);
  12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
  13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ka kaubanduses, tööstuses, ametiasutustes ja mujal tekkinud kodumajapidamisjäätmetega samalaadsete jäätmete kohta, mis vastavad «Jäätmeseaduse» §-s 7 toodud olmejäätmete mõistele.

  (4) Jäätmete kogumisel tuleb vältida nende segunemist muude, näiteks tootmistegevuses tekkinud jäätmetega, mida ei hõlma jäätmenimistu jaotis 20, ning olmejäätmete üleandmist jäätmekäitlejale segatult muude jäätmetega.

  (5) Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi segada teiste jäätmete ega muude materjalidega, millel on liigiti kogutud jäätmetest erinevad omadused.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

§ 4.   Olmejäätmete tekkekohas sortimise ja liigiti kogumise korraldamine

  (1) Olmejäätmete tekkekohas sortimist ja liigiti kogumist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlas «Jäätmeseaduse» §-s 31 ja «Pakendiseaduse» § 15 lõikes 1 sätestatuga.

  (11) Lõikes 1 nimetatud korraldus võib hõlmata järgmisi sortimis- ja kogumisviise kas ühekaupa või kompleksselt:
  1) tekkekohas sortimine ja liigiti kogumine ühildatuna kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoga vastavalt jäätmeseaduse § 66 lõikele 2;
  2) tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete kokku korjamine jäätmejaamades, avalikes jäätmete kokkukandepunktides või eri jäätmeliikide jaoks ettenähtud mahutites;
  3) tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete regulaarne kokku korjamine tekkekohtade läheduses eri jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks ettenähtud veokitega (nn kogumisringid).
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (12) Vastavalt jäätmeseaduse § 31 lõikele 3 peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud jäätmete ning punktis 8 nimetatud ja jäätmekoodidega 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 ning 15 01 07 määratud pakendijäätmete liigiti kogumise.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud jäätmeliikide sortimise ja liigiti kogumise tähtajad jäätmeliikide kaupa määrab kohaliku omavalitsuse üksus oma jäätmehoolduseeskirjaga vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavale kooskõlas jäätmeseaduse § 42 lõike 2 punktis 2 ja § 71 lõike 2 punktis 11 sätestatuga.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (3) Olmejäätmete sortimist ja liigiti kogumist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus ise või koostöös taaskasutusorganisatsioonidega pakendiseaduse § 101 mõistes, tootjate ühendustega jäätmeseaduse § 23 lõike 3 mõistes ning teiste jäätmekäitlejatega, kes koguvad või taaskasutavad määruse § 3 lõikes 2 loetletud jäätmeid.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud korraldus peab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tagama 2020. a 1. jaanuariks jäätmeseaduse § 1363 lõikes 1 nimetatud jäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmise.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

§ 41.   Olmejäätmete kokku korjamine jäätmejaamas

  (1) Jäätmejaam on üldjuhul detailplaneeringu ja projekti alusel rajatud ning tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (2) Jäätmejaama tehniline varustatus peab tagama käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1–5, 7, 9–11 ja 13 nimetatud olmejäätmeliikide vastuvõtmise elanikkonnalt.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Jäätmejaama avalikuks kasutamiseks lahtiolekuajad peavad tagama elanikkonnale võimaluse sorditud ja liigiti kogutud jäätmed sobival ajal üle anda vähemalt kolm korda nädalas, sealhulgas ühel puhkepäeval, kokku 24 tunni jooksul.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 5.   Töötlemata jäätmete prügilasse ladestamise keelu rakendamine tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud olmejäätmete puhul

  (1) Kui kohaliku omavalitsuse üksus on koostöös muude määruse § 4 lõikes 3 nimetatud isikutega korraldanud oma haldusterritooriumil § 3 lõikes 2 nimetatud olmejäätmete tekkekohas sortimise ja liigiti kogumise, mis on võimaldanud oluliselt vähendada nende jäätmete osakaalu ülejäänud segaolmejäätmete koostises ning suurendada taaskasutamisele suunatavate jäätmete koguseid ning segaolmejäätmed on läbinud käesoleva määruse § 1 lõikes 4 nimetatud töötlemise, loetakse tekkekohas sortimisest ja liigiti kogumisest ülejäänud jäätmed töödelduks, s.t. kõrvaldamiseks ettevalmistatuks jäätmeseaduse § 16 lõike 2 mõistes ning neile ei rakendu jäätmeseaduse § 35 lõikes 1 ja § 36 lõikes 2 kehtestatud prügilasse ladestamise keeld.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

  (2) Prügilasse ladestamise keeld rakendub paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul olmejäätmete suhtes, mis on kogutud nendelt jäätmevaldajatelt, kes ei ole ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmete sortimisega tekkekohas ja liigiti kogumisega.

§ 6.   Tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud olmejäätmete järelsortimine

  Tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmed suunatakse järelsortimisele kui:
  1) väljanopitud ja taaskasutamisele suunatavate jäätmete koostis ja omadused ei rahulda konkreetsetele taaskasutustegevustele esitatavaid nõudeid (näiteks, jäätmed on olulisel määral risustatud muude jäätmete, ainete ja materjalidega, või kogutud segapakendist tuleb lahutada eraldi ringlussevõttu suunatavad materjalid);
  2) sorditud jäätmed on kogumise ja veo käigus segunenud omavahel või segatud ja risustatud muude jäätmete, ainete ja materjalidega.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

§ 7.   Segunenud olmejäätmete sortimine
[Kehtetu - RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

§ 8.   Segunenud olmejäätmete sortimisnõuded
[Kehtetu - RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 41 lõige 3 ei kohaldata kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest.

  (2) Käesolev määruse § 41 lõige 3 jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]


1Komisjoni otsus 2011/753/EL, millega kehtestatakse eeskirjad ja arvutusmeetodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmise kontrollimiseks (ELT L 310, 25.11.2011, lk 11–16).
[RT I, 29.04.2015, 1 - jõust. 02.05.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json