Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2015, 16

Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord1

Vastu võetud 25.09.2008 nr 41
RTL 2008, 82, 1128
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.09.2014RT I, 05.09.2014, 601.01.2015, jõustumine muudetud 01.01.2016 [RT I, 16.12.2014, 6]
10.12.2014RT I, 16.12.2014, 601.01.2016
10.12.2015RT I, 19.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 64 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ohtlike jäätmete saatekiri

  (1) Ohtlike jäätmete saatekiri (edaspidi saatekiri) on dokument, mis sisaldab andmeid jäätmekäitlejale üleantavate jäätmete tekitaja, jäätmed vedamiseks üleandnud isiku (edaspidi jäätmete üleandja), jäätmevedaja ja jäätmete vastuvõtja ning ohtlike jäätmete liigi, koostise, koguse ja põhiomaduste kohta.

  (2) Kui jäätmesaadetiste, mis liigituvad teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» kohaselt ohtlikuks veoseks, veol on saatekirjale kantud selle määruse §-s 14 nõutud andmed (ÜRO number, veose tunnusnimetus, ohumärgise number, pakendigrupp), käsitletakse saatekirja ühtlasi veodokumendina nimetatud määruse mõistes.
[RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (21) Lõikes 2 nimetatud juhul on jäätmete üleandja ja jäätmete vastuvõtja võrdsustatud vastavalt kaubasaatja ja kaubasaajaga teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskirja» § 5 lõike 1 mõistes.
[RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (22) Lõikes 2 nimetatud veosega peab vedajal kaasas olema digitaalse saatekirja väljatrükk paberkandjal.
[RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (23) Jäätmete riikidevahelise veo korral asendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.07.2006, lk 1–98) lisas IB esitatud saatekiri käesoleva määruse § 1 lõike 1 kohast saatekirja.
[RT I, 16.12.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Saatekirja vorm on toodud määruse lisas.

§ 2.   Saatekirja koostamine ja edastamine

  (1) Vormikohane saatekiri koostatakse enne veo algust keskkonnaregistris (edaspidi infosüsteem) digitaaldokumendina iga ohtlike jäätmete veose kohta.
[RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Saatekirja koostamisel omistatakse sellele ainulaadne registreerimisnumber, mis jääb muutumatuks saatekirja menetlemisel infosüsteemis ja arhiveerimisel.

  (3) Saatekirja koostab jäätmete üleandja, kui ta on ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (edaspidi litsents) omav jäätmekäitleja.

  (4) Kui jäätmete üleandja litsentsi ei oma, koostab saatekirja litsentsi omav jäätmete vastuvõtja.

  (5) [Kehtetu - RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Litsentsi omavad jäätmete üleandja, vedaja ja vastuvõtja registreerivad end infosüsteemi kasutajaks kooskõlas infosüsteemi põhimäärusega. Infosüsteemi kasutaja omab õigust sisestada infosüsteemi asjaomaseid andmeid ja neid vajaduse korral muuta ning omab juurdepääsu nendele saatekirjadele, millele ta on kantud jäätmete üleandjana, vastuvõtjana või vedajana.

  (7) Litsentsi mitteomavad jäätmete üleandja ja vedaja võivad taotleda registreerimist infosüsteemi kasutajaks ligipääsuõigusega saatekirjadele, millele nad on märgitud, õiguseta andmeid sisestada või muuta.

§ 3.   Saatekirja registreerimine ja allkirjastamine

  (1) Infosüsteemis koostatud saatekiri loetakse digitaalselt allkirjastatuks vastavalt digitaalallkirja seaduse § 43 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele.

  (2) Litsentsi mitteomav infosüsteemis registreerumata jäätmete üleandja tõendab jäätmete üleandmist allkirjaga saatekirja väljatrükil.
[RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Paragrahvi 2 lõikes 6 nimetatud infosüsteemi kasutajateks registreeritud litsentsi omavad jäätmete üleandja ja vastuvõtja kinnitavad jäätmete üleandmist ja vastuvõtmist infosüsteemis.
[RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Jäätmete üleandmine ja vastuvõtmine loetakse lõpetatuks ja saatekiri registreerituks hetkest, mil jäätmete vastuvõtja on saatekirjal olevad andmed infosüsteemis kinnitanud.

  (5) Ohtlike jäätmete vedaja tõendab jäätmete vastuvõtmist või üleandmist allkirjaga saatekirja väljatrükil või infosüsteemis, kui seda nõuab jäätmete vastuvõtja või üleandja.
[RT I, 05.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2016]

§ 4.   Saatekirjas paranduste tegemine

  (1) Kui jäätmete üleandmisel selgub vajadus saatekirjal olevate andmete muutmiseks, kuid kohapeal nende muutmine saatekirjal ei ole võimalik, registreeritakse vajalikud muudatused väljatrükil ja kinnitatakse osaliste allkirjadega. Jäätmete vastuvõtja teeb vajaduse korral saatekirjas parandused väljatrükist lähtudes.

  (2) Paragrahv 3 lõike 3 kohaselt registreeritud saatekirjas vigade ilmnemisel esitab jäätmesaadetise vastuvõtja infosüsteemi volitatud töötlejale avalduse ebaõigete andmete muutmiseks. Tehtud muudatused registreeritakse infosüsteemis.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.
1 Euroopa Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta (ELT L 377, 31.12.1991, lk 20).

Lisa Ohtlike jäätmete saatekiri / veodokument
[RT I, 19.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json