Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 2

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 175

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” lisas 4 „Teenistuskohtade klassifikaator” tehakse järgmised muudatused:

1) teenistusgrupi „Arengu ja poliitika kujundamine” kirjeldus sõnastatakse järgmiselt:

„Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on ette valmistada ja hinnata õigusaktide eelnõusid, riiklikke arengukavasid ja meetmeid, planeerida õigusaktide ja arengukavade rakendamist ning kujundada erinevate valdkondade poliitikat ja seisukohti.”;

2) teenistusgrupp „Arhiivindus” sõnastatakse järgmiselt:

ARHIIVINDUS

Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on hinnata avalikke ülesandeid täitvate asutuste ja isikute loodavaid dokumente, võtta neid arhiivi vastu, korrastada, kirjeldada ja säilitada arhivaale ning korraldada arhivaalide kasutamist.

1. TASE
(1) Koostab ja ajakohastab arhiiviskeemi
(2) Moodustab arhivaalide korrastamisel säilikud
(3) Tuvastab digitaalarhivaalide failivorminguid
(4) Koostab arhivaalide üleandmis-vastuvõtmisakte
(5) Vormistab ja sisestab arhiivikirjeldusi infosüsteemi
(6) Korraldab hoidlast arhivaalide väljastamist
(7) Tuvastab ohud arhivaalide säilivusele

2. TASE
(1) Kontrollib avalikku arhiivi üle antavate arhivaalide, sealhulgas eri tüüpi arhivaalide korrastamise ja kirjeldamise vastavust nõuetele
(2) Korrastab ja kirjeldab avalikku arhiivi vastu võetud arhivaale, sealhulgas eri tüüpi arhivaale
(3) Täiendab arhiivikirjeldusi, koostab arhiiviskeeme
(4) Nõustab kasutajaid, annab informatsiooni arhiivis säilitatava teabe ja sellele juurdepääsu tingimuste kohta
(5) Koostab päringutele vastuseid arhivaalide põhjal
(6) Nõustab ja juhendab arhivaalide säilitamise ja kasutamise küsimustes
(7) Valmistab ette ja koostab publikatsioone
(8) Osaleb arhiivinäituste ning arhiiviteemaliste seminaride ja konverentside ettevalmistamisel

3. TASE
(1) Analüüsib ja kooskõlastab liigitusskeeme
(2) Osaleb arhivaalidele juurdepääsu tingimuste väljatöötamisel
(3) Hindab arhiivimoodustaja dokumente ja andmekogudes olevat teavet arhiiviväärtuse seisukohalt
(4) Kontrollib arhivaalide haldamist ning arhiivieeskirja ja dokumendihalduse üldnõuete täitmist ning teeb vajaduse korral ettepanekuid
(5) Nõustab ja juhendab arhiivimoodustajaid dokumendi- ja arhiivihalduse küsimustes
(6) Osaleb arhivaalide ja andmekogude arhiveerimisnõuete väljatöötamisel

4. TASE
(1) Osaleb digitaalarhivaalide kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks vajalike andmebaaside ja teiste funktsionaalsete mudelite loomisel, koostamisel ja haldamisel
(2) Osaleb arhivaalidele juurdepääsu tingimuste väljatöötamisel
(3) Hindab arhiivimoodustaja dokumente ja andmekogudes olevat teavet arhiiviväärtuse seisukohalt
(4) Kontrollib arhivaalide haldamist ning arhiivieeskirja ja dokumendihalduse üldnõuete täitmist
(5) Täiendab ja korrastab andmebaasides sisalduvaid andmeid
(6) Kontrollib üleantavate arhivaalide vastavust tehnilistele vastuvõtunõuetele
(7) Nõustab ja juhendab arhiivimoodustajaid dokumendi- ja arhiivihalduse küsimustes
(8) Osaleb arhivaalide ja andmekogude arhiveerimisnõuete väljatöötamisel

5. TASE
(1) Planeerib ja korraldab tegevusvaldkonna tegevust ning tagab koostatud tööplaanide täitmise
(2) Koordineerib alluvate tööd
(3) Kogub ja analüüsib informatsiooni valdkonna tegevuse kohta
(4) Koostab statistilisi aruandeid
(5) Osaleb valdkonnapoliitika kujundamises ja elluviimises
(6) Juhendab ja nõustab valdkonnaga seotud küsimustes
(7) Osaleb asutusesiseste ja asutustevaheliste töörühmade töös

6. TASE
(1) Planeerib ja korraldab tegevusvaldkonna tegevust ning tagab koostatud tööplaanide täitmise
(2) Koordineerib alluvate tööd
(3) Kogub ja analüüsib informatsiooni valdkonna tegevuse ja arenguvajaduste, sealhulgas tarkvara jms infotehnoloogilise vajaduse kohta
(4) Osaleb riigi IT-arhitektuuri ja koosvõime raamistiku koostamisel, arendab koostööd asutustega
(5) Koostab statistilisi aruandeid
(6) Osaleb valdkonnapoliitika, sealhulgas digitaalarhiivinduse ja digitaalse dokumendihalduse kujundamises ja elluviimises
(7) Osaleb täisfunktsionaalse digitaalarhiivi infrastruktuuri valmimise, käigus hoidmise ja arendamise tagamises
(8) Juhendab ja nõustab valdkonnaga seotud küsimustes ning koolitab teenistujaid
(9) Osaleb asutusesiseste ja asutustevaheliste, sealhulgas rahvusvaheliste töörühmade töös ja koostööprojektides

7. TASE
(1) Planeerib ja juhib üksuse haldusalasse jäävaid valdkondlikke toiminguid
(2) Vastutab valdkondi reguleerivate protseduurikirjelduste ja juhisdokumentide koostamise ja täitmise eest
(3) Vastutab üksuse haldusalasse jäävate arengukavade ja programmide väljatöötamise eest või osaleb nende väljatöötamises organisatsiooni tasandil
(4) Osaleb üksuse eelarvestrateegia väljatöötamises ja vastutab selle täitmise eest
(5) Osaleb valdkondadeüleses ja rahvusvahelises koostöös
(6) Juhib struktuuriüksuse tööd”;

3) teenistusgrupi „Digiteerimine” 3. taseme kirjeldus sõnastatakse järgmiselt:

3. TASE
(1) Tunneb põhjalikult erinevaid digiteerimistehnikaid ja -programme
(2) Korraldab ja juhendab digiteerijate tööd
(3) Planeerib ja korraldab valdkonna tegevust
(4) Korraldab valdkonnas kasutusel olevate kopeerimisseadmete remonti ja hooldust
(5) Koostab ülevaateid, aruandeid jms valdkonna tegevuse kohta”;

4) teenistusgrupi „Info- ja dokumendihaldus” kirjeldus sõnastatakse järgmiselt:

„Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on sisestada, töödelda, vormistada, edastada ja talletada dokumente ning juhtida sekretariaadi ja bürootöö valdkonda.”;

5) teenistusgrupi „Inseneritööd” 1. ja 2. taseme kirjeldused sõnastatakse järgmiselt:

1. TASE
(1) Teeb lihtsamaid tehniliste seadmete, süsteemide või tehnoloogiliste protsessidega seotud töid
(2) Abistab tehniliste või tehnoloogiliste probleemide lahendamisel insenertegevuse valdkonnas
(3) Tunneb asjaomaseks tööks vajalikke protseduure ja nõudmisi

2. TASE
(1) Vastutab tehniliste seadmete ja süsteemide korrashoiu ning tehnoloogiliste protsesside väljatöötamise ja konstrueerimise eest
(2) Lahendab iseseisvalt tehnilisi või tehnoloogilisi probleeme
(3) Uuendab ja koostab tööjuhendeid
(4) Juhib spetsiifilisi projekte ning kindlustab nende tähtaegse valmimise ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise
(5) Võib vajaduse korral juhendada nooreminsenere
(6) Võib hankida lihtsamaid seadmeid või nende osi”;

6) teenistusgruppi „Instruktorid-koolitajad” täiendatakse 1A. ja 2A. tasemega järgmises sõnastuses:

1A. TASE
(1) Valmistab ette õppeväljakuid ja õppevahendeid lihtsamate praktiliste koolituste läbiviimiseks konkreetses valdkonnas tulenevalt konkreetsest õppeharjutusest
(2) Valmistab iseseisvalt ette koolitus- ja treeningkeskkonna, tarvikud ja muu vajaliku praktilise koolituse läbiviimiseks
(3) Osaleb treeningkavu ja väljaõpet ettevalmistavatel koosolekutel
(4) Dokumenteerib tehnilise lahenduse
(5) Tunneb eriala tehnilisi nõudeid ja metoodikaid erialaste oskuste omandamiseks

2A. TASE
(1) Valmistab ette asutuse õppeväljakud ja õppevahendid praktiliste koolituste läbiviimiseks konkreetses valdkonnas tulenevalt konkreetsest õppeharjutusest
(2) Haldab ja arendab koolitus- ja treeningkeskkonda, tarvikuid ja muud vajalikku praktilise koolituse läbiviimiseks või korraldab vastava töö
(3) Osaleb treeningkavu ja väljaõpet ettevalmistavatel koosolekutel
(4) Dokumenteerib tehnilise lahenduse
(5) Annab sisendi uute koolitus- ja treeningkeskkondade arendamiseks ning tehniliste lahenduste või tarvikute kavandamiseks
(6) Tunneb põhjalikult eriala tehnilisi nõudeid ja metoodikaid erialaste oskuste omandamiseks”;

7) teenistusgrupp „Nõustav ja kontrolliv järelevalve” sõnastatakse järgmiselt:

NÕUSTAV JA KONTROLLIV JÄRELEVALVE

Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on anda õigusi või keelduda õiguste andmisest, nõustada ja kontrollida nõuete ja eeskirjade täitmist, tuvastada õigusaktide rikkumisi ning rakendada vajaduse korral sunnivahendeid.

1. TASE
(1) Viib läbi kontrolle ja tuvastab rikkumisi konkreetses valdkonnas
(2) Osaleb taotluste menetlemisel ja järelevalvemenetluse läbiviimisel
(3) Võtab vastu ning valmistab menetluseks ette taotlusi ja dokumente ning kontrollib andmete õigsust ja vastavust
(4) Kogub ja koondab taotluste ja avalduste materjalid otsuste langetamiseks ja kinnitamiseks
(5) Vormistab ja valmistab väljastamiseks ette lubasid, tunnistusi ja muid selliseid dokumente vastavalt õigusaktidele ja antud volitustele
(6) Annab teavet valdkonna protseduurilistes küsimustes, vastab järelepärimistele ning küsib või hangib vajaduse korral lisainfot

2. TASE
(1) Menetleb taotlusi ja avaldusi isikutele õiguste ja volituste andmiseks
(2) Teostab valdkondlikku järelevalvet ja kontrolli isikute tegevuste ning objektide ja seadmete nõuetele ja eeskirjadele vastavuse üle
(3) Teostab valdkondlikku järelevalvet ja kontrolli nõuetele ja eeskirjadele vastavuse üle planeerimises, projekteerimises, ettevalmistamises ning teenuste osutamises
(4) Juhib tähelepanu puudustele, tuvastab rikkumisi ja kõrvalekaldeid nõuetest ja eeskirjadest ning vajaduse korral rakendab seadusega lubatud sunnivahendeid (ettekirjutused, sunniraha ja muu selline)
(5) Teeb järelepärimisi, et tuvastada võimalikke asjaolusid, mis mõjutavad menetluse käiku ja tehtavaid otsuseid
(6) Annab selgitusi valdkondlike nõuete ja eeskirjade täitmise kohta
(7) Töö eeldab keskharidust, ametialast väljaõpet ja 2–4-aastast valdkondlikku töökogemust

3. TASE
(1) Menetleb taotlusi ja avaldusi isikutele õiguste ja volituste andmiseks
(2) Teostab valdkondlikku järelevalvet ja kontrolli isikute tegevuste, objektide ning seadmete nõuetele ja eeskirjadele vastavuse üle
(3) Teostab valdkondlikku järelevalvet ja kontrolli nõuetele ja eeskirjadele vastavuse üle planeerimises, projekteerimises, ettevalmistamises ning teenuste osutamises
(4) Juhib tähelepanu puudustele, tuvastab rikkumisi ja kõrvalekaldeid nõuetest ja eeskirjadest ning vajaduse korral rakendab seadusega lubatud sunnivahendeid (ettekirjutused, sunniraha ja muu selline)
(5) Teeb järelepärimisi, et tuvastada võimalikke asjaolusid, mis mõjutavad menetluse käiku ja tehtavaid otsuseid
(6) Annab selgitusi valdkondlike nõuete ja eeskirjade täitmise kohta
(7) Töö eeldab esimese või teise astme kõrgharidust ja vähemalt 2-aastast valdkondlikku töökogemust

4. TASE
(1) Planeerib, teostab, korraldab ja koordineerib valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast tegevust
(2) Nõustab füüsilisi ja juriidilisi isikuid valdkondliku järelevalve ja kontrolli sisulistes ja menetluslikes küsimustes ning otsib probleemidele lahendusi
(3) Nõustab ja juhendab ametnikke järelevalve-, kontrolli- või/ja menetlustoimingute tegemisel
(4) Teostab valdkondlikku järelevalvet ja kontrolli nõuetele ja eeskirjadele vastavuse üle planeerimises, projekteerimises, ettevalmistamises ning teenuste osutamises
(5) Annab institutsionaalseid kooskõlastusi
(6) Korraldab valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast koostööd teiste riigiasutustega
(7) Võib osaleda valdkonna arenduses
(8) Võib osaleda vaide- ja kohtumenetluses
(9) Võib otsustada seadusega lubatud sunnivahendite rakendamise üle
(10) Võib koordineerida madalama taseme spetsialistide tööd

5. TASE
(1) Planeerib, teostab, korraldab ja koordineerib valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast tegevust
(2) Nõustab füüsilisi ja juriidilisi isikuid valdkondliku järelevalve ja kontrolli sisulistes ja menetluslikes küsimustes ning otsib probleemidele lahendusi
(3) Nõustab ja juhendab ametnikke järelevalve-, kontrolli- või/ja menetlustoimingute tegemisel
(4) Annab institutsionaalseid kooskõlastusi
(5) Teostab valdkondlikku järelevalvet keerulises ja kiiresti muutuvas keskkonnas ja/või korraldab valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast koostööd teiste riigiasutustega
(6) Võib osaleda valdkonna arenduses
(7) Võib osaleda vaide- ja kohtumenetluses
(8) Võib otsustada seadusega lubatud sunnivahendite rakendamise üle
(9) Võib koordineerida madalama astme spetsialistide tööd

6. TASE
(1) Planeerib, korraldab ja juhib valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast tegevust administratiivselt (juhib väikest üksust) või funktsionaalselt (koordineerib teemat/valdkonda oskusteabepõhiselt)
(2) Lahendab valdkonda jäävaid vaidlusi ja kaebusi, tegeleb keerukate probleemidega, mille lahendamine nõuab kõrgemal astmel oskusteabe olemasolu
(3) Juhib ja koordineerib valdkondlikule järelevalvele, kontrollile ja teenindusele ühtsete põhimõtete rakendamist ning osaleb valdkondlike protseduuride väljatöötamises
(4) Korraldab valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast koostööd teiste riigiasutustega

7. TASE
(1) Juhib ja planeerib valdkondlikku järelevalvet, kontrolli või taotluste menetlemist üksuses, mille koosseisus võivad olla teised allüksused
(2) Lahendab valdkonnas vaidlusi ja kaebusi
(3) Juhib ja koordineerib valdkondlikule järelevalvele, kontrollile ja teenindusele ühtsete põhimõtete väljatöötamist
(4) Koostab valdkonna strateegia või annab sisendi valdkonna strateegia koostamisse
(5) Korraldab valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast koostööd teiste riigiasutustega

8. TASE
(1) Juhib laia ja kompleksset valdkondlikku või valdkondadeülest järelevalve-, kontrolli- ja/või teenindusalast tegevust
(2) Juhib ja planeerib järelevalve-, kontrolli- ja/või teenindusalase tegevuse arengut
(3) Koostab valdkonna strateegia või annab sisendi valdkonna strateegia koostamisse
(4) Korraldab ja arendab riigisisest, rahvusvahelist ning valdkondadevahelist järelevalve-, kontrolli- ja teenindusalast koostööd

9. TASE
(1) Juhib laia ja kompleksset valdkondlikku või valdkondadeülest järelevalve-, kontrolli- ja/või teenindusalast tegevust
(2) Juhib ja planeerib järelevalve-, kontrolli- ja/või teenindusalase tegevuse arengut
(3) Koostab valdkonna strateegia või annab sisendi strateegia koostamisse
(4) Korraldab ja arendab riigisisest, rahvusvahelist ning valdkondadevahelist järelevalve-, kontrolli- ja teenindusalast koostööd”;

8) teenistusgrupi „Personalijuhtimine” 2.–6. taseme kirjeldused sõnastatakse järgmiselt:

2. TASE
(1) Täidab spetsialisti ülesandeid ühes personalijuhtimise valdkonnas (näiteks värbamisspetsialist, tasustamise spetsialist ja koolitusspetsialist)
(2) Töötab vanemspetsialisti või juhi alluvuses
(3) Hoiab suhteid koostööpartneritega
(4) Konsulteerib juhte ja töötajaid personalijuhtimise valdkonnas/valdkondades
(5) Võib välja töötada protseduure oma valdkonnas/valdkondades
(6) Võib osaleda eelarve koostamises vastavas personalijuhtimise valdkonnas (näiteks annab sisendi koolituseelarve ja värbamiseelarve koostamiseks)
(7) Võib koolitada töötajaid kindlas valdkonnas

3. TASE
(1) Täidab spetsialisti ülesandeid ja korraldab tööd mitmes personalijuhtimise valdkonnas
(2) Annab sisendi asutuse personalijuhtimise poliitika väljatöötamisse või töötab välja personalijuhtimise poliitika ühes või mitmes personalijuhtimise valdkonnas
(3) Võib koostada ja kontrollida eelarvet personalijuhtimise vastava(te)s valdkonnas/valdkondades
(4) Suhtleb koostööpartneritega
(5) On ekspert ja konsulteerib juhte personaljuhtimise vastava(te)s valdkonnas/valdkondades
(6) Võib juhendada ja koordineerida madalama taseme spetsialistide tööd

4. TASE
(1) Töötab välja personalijuhtimise strateegia ja poliitika asutuses või personalijuhtimise valdkonnas
(2) Tagab asutuse või valdkondliku personalijuhtimise poliitika elluviimise, planeerides, korraldades ja koordineerides tegevusi
(3) Nõustab ja koolitab juhte inimressursside juhtimise valdkonnas
(4) Valib koostööpartnereid
(5) Koostab asutuse personalijuhtimise eelarve või personalijuhtimise valdkonna eelarve ja jälgib selle täitmist või osaleb eelarve koostamisel
(6) Võib juhtida struktuuriüksust või koordineerida madalama taseme spetsialistide tööd
(7) Võib juhendada või koolitada töötajaid kindlas valdkonnas

5. TASE
(1) Juhib keskmise suurusega organisatsiooni personaliosakonda
(2) Töötab välja asutuse personalistrateegia ja poliitika ning vastutab selle elluviimise eest
(3) Nõustab ja koolitab juhte inimressursside juhtimise valdkonnas
(4) Valib koostööpartnereid
(5) Koostab personalieelarve ja jälgib selle täitmist

6. TASE
(1) Juhib suure organisatsiooni personaliosakonda või juhib, korraldab ja suunab personalitööd ministeeriumis ja selle valitsemisalas
(2) Töötab välja personalistrateegia ja -poliitika suures organisatsioonis või ministeeriumis ja selle valitsemisalas ning vastutab selle elluviimise eest
(3) Nõustab ja koolitab juhte inimressursside juhtimise valdkonnas
(4) Valib koostööpartnereid
(5) Koostab personalieelarve ja jälgib selle täitmist”;

9) teenistusgrupi „Sekretäritööd” 4. taseme kirjeldus sõnastatakse järgmiselt:

4. TASE
(1) Valmistab ette nõupidamiste, kohtumiste ja visiitidega seotud dokumente ja materjale
(2) Vaatab läbi struktuuriüksuste ette valmistatud, juhi allkirjastatavad dokumentide eelnõud ja annab vajaduse korral nende kohta arvamusi
(3) Korraldab sisuliselt juhi asjaajamist, aitab koostada kirju ja artikleid või koordineerib nende koostamist
(4) Korraldab juhi läbi viidavaid nõupidamisi ning kindlustab nende sisulise ettevalmistuse ja protokollimise
(5) Kogub valdkonna informatsiooni, töötab läbi ja esitab juhile ettepanekuid ja ülevaateid
(6) Koordineerib juhi välisvisiitide ettevalmistamist
(7) Võib esindada organisatsiooni või juhi seisukohti kohtumistel, komisjonides ja töörühmades
(8) Võib osaleda juhi ülesandel organisatsiooni töö- ja tegevuskavade ning muude organisatsiooniliste dokumentide väljatöötamisel”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json