Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 3

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 176

Määrus kehtestatakse erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 3 täiendatakse alapunktiga 20 järgmises sõnastuses:

„20) toetuse andmiseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele.”;

2) punkti 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Reservfondist raha eraldamise taotluse (edaspidi taotlus) võib esitada riigivaraseaduse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud riigivara valitseja, valdkonna eest vastutav minister või kohaliku omavalitsuse üksuse täitevorgan (edaspidi taotleja).”;

3) punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

22. Kui on tegemist valitsusasutuse poolt tagastamatu toetusena taotletavate omandireformi kuludega, mida ei ole võimalik või otstarbekas eelnevalt konkreetsete objektide kaupa täpselt kindlaks määrata, võib Vabariigi Valitsus eraldada orienteeriva summa ministeeriumile, tehes talle ülesandeks vastavate summade eraldamise esitatud kalkulatsioonide ja põhjenduste alusel, lähtudes käesoleva korra teises ja kolmandas osas sätestatud tingimustest. Sel juhul eraldatakse vastav summa ministri käskkirjaga või lepinguga, milles märgitakse raha saaja ning eraldatava summa suurus ja selle kasutamise sihtotstarve. Pärast eelnimetatud käskkirja andmist või lepingu sõlmimist edastatakse see kümne päeva jooksul Rahandusministeeriumile.”;

4) punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

25. Reservfondist raha eraldus on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korralduse ja ministri käskkirja või lepinguga. Reservfondist eraldatud vahendid on ülekantavad järgmisesse eelarveaastasse.”;

5) punkt 29 sõnastatakse järgmiselt:

29. Eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontrollimiseks esitatakse ja koostatakse aruandeid, arvestades käesoleva korra punktis 3 toodud sihtotstarbeid ning Vabariigi Valitsuse korraldustes, ministri käskkirjades või lepingutes vastava tagastamatu toetuse, tagastatava eraldise või laenu andmisel kindlaks määratud tingimusi.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json