Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 6

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu” muutmine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 54

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 61 lõike 2 ning § 69 lõigete 6 ja 10 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 61 lõike 2, § 62 lõike 4 ning § 69 lõigete 6 ja 10 alusel.”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik esitab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemiseks Sotsiaalkindlustusametile kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangu lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kohta. Hinnangule peavad olema lisatud ka käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1, 2, 3, 6, 9 ja 10 nimetatud andmed ning lapse juhtumiplaan.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kohaliku omavalitsuse üksuse hinnang lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kohta peab sisaldama määruse lisas esitatud vormil:
1) lapse abistamiseks varem pakutud abimeetmete loetelu ja põhjendust, miks need ei ole osutunud piisavaks, või põhjendust, miks muude abimeetmete kasutamine ei ole võimalik;
2) lapse heaolus esinevate oluliste puudujääkide tuvastamise hindepunkte ja hindepunktide põhjendusi.

(22) Kui käesoleva paragrahvi lõike 21 punktis 2 nimetatud hindepunktid jäävad kahes või enamas lapse heaolu valdkonnas alla 2 punkti, siis ei ole lapsel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust.”;

5) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hinnangu võib isikuga kokkuleppel Sotsiaalkindlustusametile esitada hinnangu andnud kohaliku omavalitsuse üksus.”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üldandmed ja sekkumiste kirjeldus:
1) programmi esitaja üldandmed (sh kontaktisiku andmed);
2) programmi kokkuvõte (sh liik, sihtrühma peamised probleemid ühiskonnaelus osalemisel, eesmärk, tegevused, planeeritavad tulemused);
3) programmi üldised alused (rehabilitatsiooni alaliik ja valdkond, kestus, teenuseosutamise piirkond, elluviimise keskkond, koostööpartnerid, sihtrühm ja selle täpsustatud kriteeriumid, seosed valdkonna prioriteetidega);
4) programmi tegevused ja tulemused (eesmärk, alaeesmärgid, kasutatavad hindamis- ja sekkumismetoodikad, sekkumiste kirjeldus ja planeeritavad tulemused);
5) programmi edasine arendamine (programmi tugevused, riskid, planeeritav tulemuslikkuse analüüs ja täiendamine);
6) viited materjalidele;
7) programmi lisad (tulemuslikkuse analüüs, hindamisvahendid, maksumus jms).”;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sotsiaalkindlustusamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete ulatuses rehabilitatsiooniprogrammi andmeid täpsustada.”;

8) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse arv „2018” arvuga „2020”;

9) määrust täiendatakse lisaga, mis on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnangu vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json