Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 7

Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Vastu võetud 21.03.2013 nr 45
RT I, 25.03.2013, 4
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.2016RT I, 13.05.2016, 916.05.2016
10.02.2017RT I, 11.03.2017, 114.03.2017
14.12.2017RT I, 19.12.2017, 101.01.2018

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

  (1) Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetest.

  (11) Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele vastavuse hindamisel võib lisas 1 sätestatud tervisenõuded jätta kohaldamata, kui arstliku läbivaatuse ning terviseuuringute põhjal on kindlaks tehtud isiku terviseseisundist tulenevad vastunäidustused või nende puudumine teenistusülesannete täitmiseks konkreetsel ameti- või teenistuskohal või sõjaväelise väljaõppe läbimisel.
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Kaitseväekohustuslasel, kes vastab arstliku komisjoni otsuse kohaselt kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, on kaitseväeteenistusse asumisel terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

  (3) Kaitseväekohustuslane või kaitseväekohustust võtta sooviv isik, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud raske või sügav puue, ei vasta terviseseisundi poolest kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Juhul, kui nimetatud isik soovib oma terviseseisundi hindamist, lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetest.
[RT I, 11.03.2017, 1 - jõust. 14.03.2017]

§ 2.  Tegevväelase tervisenõuded

  (1) Tegevväelase tervisenõuded kehtestatakse järgnevate tasemetena:
  1) tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded;
  2) tegevväelase A-taseme tervisenõuded;
  3) tegevväelase B-taseme tervisenõuded;
  4) tegevväelase C-taseme tervisenõuded.

  (2) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktides 1–3 kehtestatud tervisenõuetele, on terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

  (3) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktis 4 kehtestatud tervisenõuetele, on sõjaväerelva kandmise õigus, kui tema terviseseisundi hindamisel on kindlaks tehtud relvaseaduse § 36 lõike 1 punktides 1–3 ning Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-s 2 sätestatud tervisehäirete puudumine.

§ 3.  Tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetest.

  (2) Juhul kui isik soovib asuda ametikohale, millele on kehtestatud tegevväelase A-taseme tervisenõuded, lähtutakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel tegevväelase A-taseme tervisenõuetest vastavalt §-s 4 sätestatule.

  (3) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel võib lisas 1 sätestatud tervisenõuded jätta kohaldamata, kui arstliku läbivaatuse ning terviseuuringute põhjal on kindlaks tehtud isiku terviseseisundist tulenevad vastunäidustused või nende puudumine teenistusülesannete täitmiseks konkreetsel ameti- või teenistuskohal.
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Lõikes 3 nimetatud juhul hinnatakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi vastavust tegevväelase C-taseme tervisenõuetele vastavalt § 6 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.  Tegevväelase A-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuded sätestatakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku puhul lisaks lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele ja tegevväelase puhul lisaks lisas 2 sätestatud tegevväelase B-taseme tervisenõuetele järgnevalt nimetatud tervisenõuetena vastavalt tegevväelase ametikohale:
  1) tegevväelase A1-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks tuukri või laevapere liikmena – tervisenõuded vastavalt meresõiduohutuse seaduse § 26 lõike 7 või § 27 lõike 2 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  2) tegevväelase A2-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks õhusõiduki meeskonnaliikme, lennuliikluse lennujuhi või -informaatorina – tervisenõuded vastavalt lennundusseaduse § 241 lõike 5 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  3) tegevväelase A3-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks lõhkematerjali vahetu käitlejana – tervisenõuded vastavalt lõhkematerjaliseaduse § 21 lõike 2 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  4) tegevväelase A4-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks mootorsõidukijuhina – tervisenõuded vastavalt liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud korrale.

  (2) Tegevväelase terviseseisund loetakse ametikohal teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuetele vastavaks, kui seda kinnitavad lõikes 1 nimetatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid.

§ 5.  Tegevväelase B-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud B-taseme tervisenõuded on sätestatud lisas 2.

  (2) Tegevväelase terviseseisundi B-taseme tervisenõuetele vastavuse hindamisel võib lisas 2 sätestatud tervisenõuded jätta kohaldamata, kui arstliku läbivaatuse ning terviseuuringute põhjal on kindlaks tehtud isiku terviseseisundist tulenevad vastunäidustused või nende puudumine teenistusülesannete täitmiseks konkreetsel ameti- või teenistuskohal.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul hinnatakse tegevväelase vastavust C-taseme tervisenõuetele vastavalt § 6 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.  Tegevväelase C-taseme tervisenõuded

  (1) Kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud tegevväelase puhul sätestatakse tegevväelase C-taseme tervisenõuetena lõikes 2 nimetatud tingimustel tegevväelase ametikohal teenistusülesande täitmist takistavate piirangute ja vastunäidustuste ning järgnevate tervisehäirete puudumine:
  1) sõltuvus alkoholist, narkootilistest või psühhotroopsetest ainetest või nende kuritarvitamine;
  2) raskekujuline psüühika- või käitumishäire;
  3) närvisüsteemi kahjustus olulise funktsioonihäirega või muu tervisehäire, mis võib teenistusülesannete täitmisel ohtu seada tegevväelase või teise isiku elu või tervise.

  (2) Paragrahvi 3 lõikes 3, § 5 lõikes 2 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul hinnatakse isiku terviseseisundi vastavust tegevväelase C-taseme tervisenõuetele isiku avalduse alusel ning teenistust korraldava ülema nõusolekul, võttes seejuures arvesse:
  1) arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi;
  2) tegevväelase ametikoha teenistusülesannete iseloomu;
  3) tegevväelase ametikoha ametijuhendit ja riskianalüüsi tulemusi;
  4) teenistust korraldava ülema seisukoha.
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 61.  Tegevväelase tervisenõuded sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal

  (1) Tegevväelase tervisenõuetena sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal sätestatakse lisas 2 kehtestatud tegevväelase B-taseme tervisenõuded.

  (2) Ägeda haigusseisundi või värske vigastuse esinemise korral vastab isik sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal tegevväelase tervisenõuetele, kui teenistuskohas või kogunemiskohas arstlikku läbivaatust tegeva arsti otsuse kohaselt on isik oma terviseseisundi tõttu võimeline teenistusülesandeid täitma.
[RT I, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]

§ 62.  Rakendussätted

  (1) Kui kaitseväekohustuslase või kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi hindamist on alustatud enne 1. jaanuari 2018. a, lähtutakse terviseseisundi hindamise alguse ajal kehtinud tervisenõuetest.

  (2) Lõikes 1 toodut ei rakendata, kui isik esitab kirjaliku avalduse oma terviseseisundi hindamiseks vastavalt 1. jaanuaril 2018. a jõustunud tervisenõuetele.
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Lisa 1 Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 2 Tegevväelase B-taseme tervisenõuded
[RT I, 19.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json