Teksti suurus:

Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 22

Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 186

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Lääne ja Pärnu maakonna pargid ja puistud:
  1) Lihula s. park (KLO1200149)1;
  2) Tuudi põlispuude grupp (KLO1200206);
  3) Uugla põlispuude grupp (KLO1200280);
  4) Võnnu park (KLO1200150).

§ 2.  Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise tõttu tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuni 1959. a otsuse nr 45 „Looduskaitse organiseerimisest Haapsalu rajoonis” lisa „Rajoonilise tähtsusega looduskaitse objektide nimekiri” punktid 10 ja 18;
  2) Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 11. juuli 1973. a otsuse nr 148 „Riikliku kaitse alla võetud parkide nimekirja korrigeerimisest” lisa 1 „Haapsalu Rajooni riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega parkide nimekiri” punktid 1, 2, 7 ja 9;
  3) Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsuse nr 267 „Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine” lisa 1 „Haapsalu rajooni kohalikku tähtsust omavad looduskaitse objektid” I osa „Pargid” punktid 9 ja 10 ning V osa „Põlised puud” punktid 3 ja 4.

§ 3.  Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 28. mai 2010. a käskkirjaga nr 779 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood (KKR).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json