Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 2

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.12.2018 nr 71

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 5 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „registrisse,” tekstiosaga „või põllumaa, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat piirkondlikku mullakaitse toetust,”;

2) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) osaliselt või täielikult arengukava alusel antava keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse saamiseks võetava kohustusega.”.

§ 2.   Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui taotleja asendab arengukava alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

(4) Kui lõikes 3 nimetatud kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga ning algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.”;

2) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) paragrahvi 15 lõikes 3 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral andmed selle kohta, et taotleja asendab § 15 lõikes 3 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega.”.

§ 3.   Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” § 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Toetust ei või taotleda sigade kohta, keda taotleja peab loomakasvatushoones, kus kasutatakse vedelsõnnikutehnoloogiat, mille tulemusena tekib vedel- või poolvedelsõnnik.”.

§ 4.   Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „hooldustingimusi” sõnaga „hooldamistingimusi”;

2) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Keskkonnaamet võib määruses sätestatust erinevad hooldamistingimused ette näha ka juhul, kui alal tehakse uuringuid poollooduslike koosluste kaitse tulemuslikuks korraldamiseks.”;

3) paragrahvi 17 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Keskkonnaamet ei anna hooldamistingimuste kohta nõusolekut, kui ala, mille kohta toetust taotletakse, ei vasta §-s 5 sätestatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 22 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json