Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 12

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 14.12.2018 nr 53

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 563 ja sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast välja viidud kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”;”;

2) paragrahvi 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt” (lisa 8);”;

3) paragrahvi 1 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) tõendi vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja dividendide tõend” (lisa 24);”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 18–20 järgmises sõnastuses:

„(18) Käesoleva määruse 2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 1–4, 7, 8 ja 13 kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.

(19) Käesoleva määruse 2015. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 24 kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.

(20) Käesoleva määruse 2017. aasta 6. mail jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 27 kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini saadud tulu kohta.”;

5) määruse lisad 1–4, 7, 8, 13, 24 ja 27 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon”

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse”

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks”

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast välja viidud kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed”

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”

Lisa 13 Vorm INF 1 „Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja varjatud kasumieraldiste saajate deklaratsioon”

Lisa 24 Vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja dividendide tõend”

Lisa 27 Vorm INF 17 „Usaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsioon”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json