Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 13

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Vastu võetud 12.12.2018 nr 58

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ja § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ja § 55 lõike 3 alusel.”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 alusel.”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik esitab abivahendi müüja või üürija poole pöördumisel perearsti, eriarsti, õe, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõendi või rehabilitatsiooniplaani abivahendi vajaduse kohta ISO-koodi täpsusega.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Abivahendi kasutamise vajaduse võib tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada õde, kes on läbinud abivahendi vajaduse tuvastamise koolituse.”;

5) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõneprotsessori, sama aktiivsusgrupi üla- ja alajäsemeproteesi, silma- ja rinnaproteesi, valge kepi, punktkirjavarustuse, punktkirja kirjutusmasina, kalkulaatori, helisalvestus- ja heliesitusseadmete, akustilise signaaliga seadme, kellade ja ajanäitajate, arvutite väljundseadmete, mõõteriistade ning riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isiku puhul uriini absorbeerivate abivahendite eest võtab Sotsiaalkindlustusamet pärast käesoleva määruse lisas ettenähtud esimese kasutusaja lõppu tasu maksmise kohustuse üle ilma abivahendi vajaduse tuvastamiseta ja isiku taotluseta.”;

6) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne 2020. aasta 1. jaanuari väljastatud perearsti, eriarsti, õe, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõendi või rehabilitatsiooniplaani korral väljastatakse abivahend käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud ISO-koodi puudumisel tõendil või rehabilitatsiooniplaanis märgitud nimetuse või kirjelduse alusel, kui see võimaldab abivahendi ISO-koodi täpsusega kindlaks määrata.”;

7) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

8) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

9) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 3, 4, 6 ja 8 jõustuvad 1. juulil 2019. a.

  (3) Määruse § 1 punktid 2 ja 9 jõustuvad 1. jaanuaril 2020. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Abivahendite loetelu (alates 01.01.19)

Lisa 2 Abivahendite loetelu (alates 01.07.19)

Lisa 3 Abivahendite loetelu (alates 01.01.20)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json