Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 16

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.12.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 111 lõike 6 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” muutmine

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määrust nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamine kord” täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Ajatamise taotluse lahendamine automaatse otsusega

Maksuhalduril on õigus lahendada ajatamise taotlus automaatse otsusega, kui:
1) ajatamist taotletakse kuni 12 kuuks, maksukohustuse ja intressivõla suurus kokku on kuni 20 000 eurot, maksukohustuslane ei vastuta ajatatava maksuvõla tasumise eest solidaarselt teise maksukohustuslasega ja nõuet ei ole edastatud sundtäitmiseks kohtutäiturile;
2) maksukohustuslasel ei ole taotluse esitamise hetkel tähtaegselt esitamata maksudeklaratsioone;
3) taotluse esitamisele eelnenud viimase kuue kuu jooksul ei ole maksuvõla tasumise ajatamise otsust kehtetuks tunnistatud ja puudub kehtiv maksuvõla tasumise ajatamise otsus või kohtumenetluses kompromiss maksuvõla tasumise ajatamise kohta;
4) taotluse esitamise hetkel ei ole maksukohustuslasel tasumata riikliku maksude maksuhalduri määratud trahvi, sunniraha või kohtumenetluse tulemusel tekkinud avalik-õiguslikke kohustusi, mille tasumise tähtaeg on möödunud;
5) taotluse esitamise hetkel ei ole maksukohustuslase suhtes algatatud pankroti-, likvideerimis, saneerimis- ega võlgade ümberkujundamise menetlust ning mistahes maksukohustuste osas ei ole algatatud vaide- ega kohtumenetlust.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json