Teksti suurus:

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 17

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2018 otsus nr 351

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2018

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-dega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

§ 21. Eelarveaastal antavate toetuste ja toetuse andmiseks ettenähtud vahendite kindlaksmääramine

(1) Antava riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse kui riigiabi või vähese tähtsusega abi liigid, tegevused ja piirkonnad, mille toetamiseks eelarveaastal toetusi antakse, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega igaks eelarveaastaks, lähtudes riigieelarves riigiabi ja vähese tähtsusega abi ning muu toetuse kui riigiabi või vähese tähtsusega abi andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest.

(2) Riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse kui riigiabi või vähese tähtsusega abi andmiseks ettenähtud eelarvevahendite jaotuse igaks eelarveaastaks abiliikide, tegevuste või piirkondade kaupa või muul asjakohasel põhjendatud alusel otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(3) Kui käesoleva seaduse alusel ja korras on riigiabi või vähese tähtsusega abi andmise õigus antud maapiirkonna majandusliku arengu toetamiseks asutatud riigi sihtasutusele (edaspidi sihtasutus), annab sihtasutus riigiabi või vähese tähtsusega abi talle selleks riigieelarves sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest, omatulust või muudest vahenditest.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul otsustab sihtasutuse nõukogu eelarveaastal antava riigiabi või vähese tähtsusega abi liigid, toetatavad tegevused ja piirkonnad ning abi andmiseks kavandatavate vahendite jaotuse ja avaldab asjakohased andmed sihtasutuse veebilehel.

(5) Riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse kui riigiabi või vähese tähtsusega abi taotlemise õigust ei teki, kui asjakohase abi andmist ei ole käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 4 alusel eelarveaastal ette nähtud.

(6) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata abikavavälise üksikabi andmise korral.

§ 22. Taotluse, maksetaotluse ja muu dokumendi esitamine

(1) Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklike abinõude rakendamise korral esitatakse taotlus, maksetaotlus ning muu dokument Maaeluministeeriumile, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) või käesolevas seaduses sätestatud juhul muule isikule või asutusele kirjalikult paberil või elektrooniliselt.

(2) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada taotluse, maksetaotluse ja muu dokumendi esitamise üksnes elektrooniliselt e-teenuse keskkonna kaudu.”;

2) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „maapiirkonna majandusliku arengu toetamiseks asutatud riigi sihtasutus (edaspidi sihtasutus)” sõnaga „sihtasutus”;

3) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 201 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 203 lõiked 5–7 tunnistatakse kehtetuks.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json