Teksti suurus:

Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 19

Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 22.12.2008 nr 58
RTL 2008, 103, 1479
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2010RT I 2010, 69, 52501.10.2010
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
13.10.2014RT I, 17.10.2014, 101.01.2015
12.12.2018RT I, 19.12.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 694 lõike 4 alusel.

§ 1.   Loa vorm

  Energia aktsiisivabastuse luba (edaspidi luba) kehtestatakse käesoleva määruse lisas (lisatud) toodud vormil. Elektroonilise loa korral lähtutakse käesoleva määruse lisas toodud andmekoosseisust.

§ 2.   Loa täitmine

  (1) Loa, välja arvatud tabelid 2B ja 5D, täidab maksuhaldur. Loa tabeli 2B täidab «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi aktsiisiseaduse) § 692 lõike 2 punktis 3 nimetatud isik (edaspidi kütusekäitleja), kellel on õigus soetada või importida aktsiisivaba vedel- või tahkekütust. Loa tabeli 5D täidab aktsiisilaopidaja, kellelt aktsiisiseaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isik (edaspidi kutseline kalur) soetab aktsiisivaba kütust. Loa tabeleid 2B ja 5D võib kütuse soetamistehingute märkimiseks täiendada vajadusel lisaridadega, järgides seejuures tabeli struktuuri. Vedelkütuse kogused märgitakse liitrites temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta. Vedelgaasi, raske kütteõli, põlevkivikütteõli ja nende kütustega sama aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaste toodete kogused märgitakse kilogrammides.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Loa reale «Energia aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb:
  1) loa liigi tähisest;
  2) loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt väljastatud energia aktsiisivabastuse lubade arvule;
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
  3) Maksu- ja Tolliameti koodist.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Loa reale „Kehtib alates” märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel aktsiisivaba kütust või elektrienergiat, soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi või elektrienergiat soetada ning kasutada.
[RT I, 19.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Loa reale «Loa saaja nimi ja äriregistrikood» märgitakse loa saaja ärinimi ja äriregistrikood.

  (5) Loa reale «Ladustamise ja töötlemise koht» märgitakse koht, kus laevavarustajal on õigus ladustada ja töödelda aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud kütust. Kui kütuse ladustamise ja töötlemise koht asub sadama territooriumil, siis märgitakse selle sadama nimi ja aadress. Kui kütuse ladustamise ja töötlemise kohaks on laev, siis märgitakse selle laeva nimi ja registrinumber.

  (6) Loa reale „Kütuse saaja kontaktandmed” märgitakse aktsiisivaba vedel- või tahkekütuse saaja või kasutaja tegevuskoha aadress ja kontakttelefoni number.
[RT I, 17.10.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (7) [Kehtetu – RT I, 19.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (8) Loa tabelisse 1 «Laevavarustaja» veergu «Kütus» märgitakse vastavalt aktsiisiseadusele kütuse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriigile vastav kirjeldus ja veergu «KN» selle kütuse KNi alamrubriik, mida laevavarustajal on õigus ladustada ja töödelda.

  (9) Loa tabelisse 2A «Kütusekäitleja» veergu «Kütus» märgitakse vastavalt aktsiisiseadusele kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus, veergu «KN» selle kütuse KNi alamrubriik ja veergu «Kogus» selle kütuse kogus, mida loa omanik võib aktsiisivabalt soetada.

  (10) Loa tabelisse 2B «Kütusekäitleja» märgitakse järgmised andmed:
  1) veerg 1: kütuse soetamise tehingu kuupäev;
  2) veerg 2: kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt aktsiisiseadusele;
  3) veerg 3: kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele;
  4) veerg 4: kütuse kogus;
  5) veerg 5: kütuse väljastanud aktsiisilaopidaja number või registreeritud kaubasaaja number või selle tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud kütus.
[RT I 2010, 69, 525 - jõust. 01.10.2010]

  (11) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 1 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud otstarbel.

  (12) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 2 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 24 nimetatud otstarbel.

  (13) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 3 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 282 nimetatud otstarbel.

  (14) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 4 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 286 nimetatud otstarbel.

  (141) Loa tabelise 3 „Maagaas” reale 5 veergu „Tegevuskoht” märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja kasutab soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi.
[RT I, 19.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (15) Loa tabelisse 4 «Elektrienergia» reale 1 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 24 nimetatud otstarbel.

  (16) Loa tabelisse 4 «Elektrienergia» reale 2 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 282 nimetatud otstarbel.

  (17) Loa tabelisse 4 «Elektrienergia» reale 3 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 284 nimetatud otstarbel.

  (18) Loa tabelisse 4 „Elektrienergia” reale 4 veergu „Tegevuskoht” märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel, ja reale 5 veergu „Tegevuskoht” märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus elektrointensiivne ettevõtja kasutab soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat.
[RT I, 19.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (181) Loa tabelisse 4.1 „Kütuse kasutamine tootmisprotsessis” märgitakse järgmised andmed:
  1) veerg 1: tootmiskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata kütust kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel;
  2) veerg 2: kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt aktsiisiseadusele;
  3) veerg 3: kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele.
Kui isikul, kes kasutab kütust alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel, on mitu tootmiskohta, siis täidetakse tootmiskohtade lõikes tabeli 4.1 formaati järgides täiendav tabel (4.1.1, 4.1.2 jne).
[RT I, 17.10.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (19) Loa reale «Kutselise kalapüügiloa number ja kehtivus» märgitakse kütuse saajale väljastatud kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg.

  (20) Loa reale «Võõrandatud kütus (4S2 ja 4S4)» märgitakse isikute, kellele kütuse saaja võõrandab samas laevas kasutamiseks kütust, nimi, äriregistrikood, kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg.

  (21) Loa reale «Kehtivuse aeg» märgitakse kutselise kaluri puhul kuupäevad (päev, kuu, aasta), millest alates ja milleni võib selle loa alusel kütust soetada.

  (22) Loa tabelisse 5A (kalur) esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse vastavalt aktsiisiseadusele kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus ja kolmandasse veergu selle kütuse KNi alamrubriik. Sama tabeli neljandasse veergu märgitakse selle kalaliigi nimetus ja kogus tonnides, mille väljapüüdmiseks kalalaeva kasutatakse, ning viiendasse veergu kütuse kogus. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S1 kantud laeva, täidetakse tabeli 5A formaati järgides täiendav tabel (5A1, 5A2 jne).

  (23) Loa tabeli 5B (kalur) esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse kalalaeva peamasina võimsus kilovattides, kolmandasse veergu kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus ja neljandasse veergu kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele ning viiendasse veergu kütuse kogus. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 kantud laeva, täidetakse tabeli 5B formaati järgides täiendav tabel (5B1, 5B2 jne).

  (24) Loa tabeli 5C (kalur) esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse kalalaeva peamasina võimsus kilovattides, kolmandasse veergu kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus ja neljandasse veergu kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele ning viiendasse veergu kütuse kogus. Sama tabeli viimasel real kinnitab taotleja, kelle kalalaev kuulub kalalaevade riikliku registri segmenti koodiga 4S4, allkirjaga ettevõtte vastavust komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S4 kantud laeva, täidetakse tabeli 5C formaati järgides täiendav tabel (5C1, 5C2 jne).

  (25) Loa tabelisse 5D (kalur) märgitakse järgmised andmed:
  1) veerg 1: kütuse soetamise tehingu kuupäev;
  2) veerg 2: kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt aktsiisiseadusele;
  3) veerg 3: kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele;
  4) veerg 4: kütuse kogus;
  5) veerg 5: kütuse väljastanud aktsiisilaopidaja number või energia aktsiisivabastuse loa number kütuse soetamisel laevavarustajalt või kutseliselt kalurilt või tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud kütus.

  (26) [Kehtetu – RT I, 19.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.   Loa asendamine

  Loa väljastanud Maksu- ja Tolliamet asendab loa, kui laevavarustaja esitab kirjaliku taotluse ladustada ja töödelda aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud kütust, mida ei ole märgitud loal, või kui kutseline kalur pole loale märgitud kalendriaasta kütuse kogust täies ulatuses soetanud.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Lisa Energia aktsiisivabastuse loa vorm
[RT I, 19.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json