Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2019 otsus nr 520

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 04.12.2019

§ 1.  Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse § 212 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas peatükis sätestatud pension makstakse riigieelarvest.”.

§ 2.  Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse § 397 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevteenistuspension makstakse:
1) enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniiga riigieelarvest;
2) riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensionieas riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel arvutatav pensioniosa sotsiaalmaksust ja seda ületav osa riigieelarvest.”.

§ 3.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduse § 1327 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtuniku vanaduspensioni, väljateenitud aastate pensioni ja toitjakaotuspensioni see osa, mis ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel arvutatava vanaduspensioni, ning töövõimetuspension makstakse riigieelarvest.”.

§ 4.  Prokuratuuriseaduse muutmine

Prokuratuuriseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 601 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Prokuröri töövõimehüvitis makstakse riigieelarvest.”;

2) paragrahvi 601 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Prokuröri töövõimehüvitisele kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.”;

3) paragrahvi 602 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Prokuröri töövõimetuspension makstakse riigieelarvest.”;

4) paragrahvi 602 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Prokuröri töövõimetuspensionile kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.”;

5) paragrahvi 603 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Prokuröri vanaduspensioni see osa, mis ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel arvutatava vanaduspensioni, makstakse riigieelarvest.”.

§ 5.  Riigikontrolli seaduse muutmine

Riigikontrolli seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 547 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ametipensioni ja toitjakaotuspensioni see osa, mis ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel arvutatava vanaduspensioni või toitjakaotuspensioni, makstakse riigieelarvest.”;

2) paragrahvi 55 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigikontrolli ametniku pension makstakse riigieelarvest.”.

§ 6.  Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 17.12.2015, 1) § 1 punkt 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

34) paragrahvi 48 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3) paragrahv 601 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 601. Prokuröri töövõimehüvitis

(1) Prokurörile, kellele 2021. aasta 1. juuli seisuga makstakse töövõimehüvitist, jätkatakse selle maksmist töövõimet hindamata.

(2) Prokuröri töövõimehüvitis indekseeritakse iga aasta 1. aprilliks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud pensioniindeksiga.

(3) Prokuröril on õigus valida, kas talle makstakse käesoleva seaduse alusel töövõimehüvitist või töövõimetoetuse seaduse alusel töövõimetoetust.

(4) Prokuröri töövõimehüvitis makstakse riigieelarvest.

(5) Prokuröri töövõimehüvitisele kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.”.”;”.

§ 7.  Õiguskantsleri seaduse muutmine

Õiguskantsleri seaduse § 437 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ametipensioni ja toitjakaotuspensioni see osa, mis ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel arvutatava vanaduspensioni või toitjakaotuspensioni, makstakse riigieelarvest.”.

§ 8.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 6 jõustub 2021. aasta 1. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json