Teksti suurus:

Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2019 otsus nr 527

Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2019

§ 1.  Tartu Ülikooli seaduse muutmine

Tartu Ülikooli seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Residentuuri korraldamise alused on residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused ning residentuuri programm. Residentuuri programmi kinnitab senat. Enne residentuuri programmi kinnitamist senatis kooskõlastab ülikool selle Sotsiaalministeeriumiga.”;

2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Residentuuri teoreetiline koolitus toimub ülikoolis ja ülikooli määratud residentuuri baasasutustes (edaspidi baasasutus). Residentuuri praktiline koolitus toimub ülikooli määratud baasasutustes.”;

4) paragrahv 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 72. Residentuuritellimus ja residentuuri rahastamine

(1) Residentuuritellimuse esitamisel ülikoolile lähtub Sotsiaalministeerium tervishoiuteenuse osutajate, arstide ja hambaarstide erialakomisjonide, Eesti Haigekassa ja ülikooli ettepanekutest.

(2) Residentuuri korraldamise, teoreetilise koolituse ja baasasutuses arst-residendi juhendamisega seotud kulu rahastatakse riigieelarvest.

(3) Sotsiaalministeerium sõlmib ülikooliga residentuuritellimuse täitmiseks ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulu hüvitamiseks halduslepingu, mille kohustuslikud tingimused on:
1) tellimuse alusel vastu võetavate arst-residentide arv residentuuri programmide kaupa;
2) kulu hüvitamise alused ja ülikoolile vahendite eraldamise kord;
3) halduslepingu täitmiseks vajalike andmete esitamise kord ja tähtajad;
4) poolte õigused ja kohustused.

(4) Arst-residendi tööjõukulu baasasutuses hüvitatakse Eesti Haigekassa eelarvest.

(5) Eesti Haigekassa sõlmib ülikooliga käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kulu baasasutusele hüvitamiseks halduslepingu, mille kohustuslikud tingimused on:
1) halduslepingu täitmiseks vajalike andmete esitamise kord ja tähtajad;
2) lepingu sisu mõjutavatest asjaoludest teavitamine;
3) poolte õigused ja kohustused.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud halduslepingu täitmise õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostatava järelevalve tingimused ja kord sätestatakse samas halduslepingus.

(7) Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja baasasutusele hüvitamise alused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega Eesti Haigekassa nõukogu ettepanekul.”;

5) paragrahv 73 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ülikooli koolitustegevust rahastatakse:
1) riigieelarvest samadel alustel teiste avalik-õiguslike ülikoolidega;
2) riigieelarvest residentuuritellimuse käesoleva seaduse § 72 lõikes 2 nimetatud tegevustega kaasnevate kulude ulatuses;
3) õppekulude hüvitamisest saadud vahenditest;
4) ülikooli põhitegevusest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest saadud vahenditest;
5) muudest allikatest.”;

7) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõna „ülikooliseaduse” sõnadega „Vabariigi Valitsuse seaduse”;

8) paragrahvi 12 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Haldusjärelevalvet käesoleva seaduse § 72 lõikes 3 nimetatud halduslepingu üle teostab Sotsiaalministeerium.”.

§ 2.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduse § 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

„27) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja baasasutusele hüvitamise aluste kehtestamiseks või muutmiseks;”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json