Teksti suurus:

Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 21

Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused

Vastu võetud 17.12.2019 nr 71

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse residentuuri baasasutuses (edaspidi baasasutus) arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja selle baasasutusele hüvitamise alused.

§ 2.  Arst-residendi tööjõukulu arvutamise alused

  (1) Baasasutuses töötava arst-residendi tööjõukulu koosneb järgmisest:
  1) brutopalk, sealhulgas puhkusetasu;
  2) brutopalgale lisanduv sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed;
  3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 lõike 1 alusel brutopalga asemel makstav haigushüvitis.

  (2) Arst-residendi brutopalga arvutamise alus on brutotunnipalk. Brutopalk arvutatakse ühe kuu baasil vastavalt kalendriaasta keskmisele töötundide arvule kuus.

  (3) Brutotunnipalga ja ühe kuu baasil arvutatava brutopalga suurus on järgmine:
  1) brutotunnipalga suurus kuni 2020. aasta 31. märtsini on 12 eurot ja 40 senti ning brutopalga suurus kuni 2020. aasta 31. märtsini on 2085 eurot ja 13 senti;
  2) brutotunnipalga suurus alates 2020. aasta 1. aprillist on 13 eurot ja 30 senti ning brutopalga suurus alates 2020. aasta 1. aprillist on 2233 eurot ja 34 senti.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud brutotunnipalga summat muudetakse vastavalt riikliku ravikindlustuse rahalistele võimalustele ja riigi tervishoiupoliitikale.

  (5) Arst-residendi tööjõukulu arvutamisel on arvestuslik töökoormus 40 tundi nädalas. Tööaja hulka arvestatakse osalemine residentuuri programmi kuuluval teoreetilisel koolitusel.

§ 3.  Baasasutusele arst-residendi tööjõukulu hüvitamise alused

  (1) Haigekassa hüvitab arst-residendi tööjõukulu Tartu Ülikoolile (edaspidi ülikool) Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõikes 5 nimetatud halduslepingu alusel, lähtudes selle residentuuri programmi nominaalkestusest, mille alusel on arst-resident residentuuri vastu võetud.

  (2) Ülikool hüvitab baasasutusele arst-residendi tööjõukulu vastavalt ülikooli ja baasasutuse vahel sõlmitud lepingule.

  (3) Baasasutusele hüvitatakse 100% arst-residendi tööjõukulust, mis on arvestatud käesoleva määruse § 2 lõigetes 1–3 sätestatud tingimustel.

  (4) Kui arst-resident läbib residentuuri koormusega, mis on väiksem kui käesoleva määruse § 2 lõikes 5 sätestatud koormus:
  1) hüvitatakse tööjõukulu vastavalt arst-residendi koormusele;
  2) pikeneb arst-residendi tööjõukulu hüvitamise periood residentuuri läbimise kestuse proportsionaalse pikenemise võrra.

  (5) Haigekassa ei hüvita arst-residendi tööjõukulu selle aja eest, kui residentuuris õppimine on peatunud või kui arst-resident läbib residentuuri väljaspool Eestit asuvas baasasutuses ja saab töötasu välisriigi baasasutuselt, ega juhul, kui arst-residendi tööjõukulu baasasutusele ei kaasne.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json