Teksti suurus:

Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu

Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 29

Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu1
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

Vastu võetud 17.12.2003 nr 262
RTL 2003, 131, 2111
jõustumine 27.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.09.2005RTL 2005, 98, 147323.09.2005
29.08.2014RT I, 03.09.2014, 206.09.2014
17.12.2019RT I, 19.12.2019, 2622.12.2019

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 13 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Eesti sadamatesse saabuvate ja neist väljuvate rahvusvahelisi regulaarreise sooritavate ja väljaspool kohaliku rannasõidu piirkonda ning sisevetel siseriiklikke regulaarreise sooritavate reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade kohustusliku lisaülevaatuse korraldamist.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (3) Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) [kehtetu - RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]
  2) külastusriik – riik, mille sadamasse regulaarreise korraldav reisiparvlaev või kiirreisilaev saabub või mille sadamast selline laev väljub;
  3) rahvusvaheline merereis – merereis, mis saab alguse ühe riigi sadamast ja lõpeb sellest riigist väljaspool asuvas sadamas, või vastupidi;
  4) siseriiklik merereis – merereis, mis saab alguse Eesti sadamast ning lõpeb Eesti sadamas;
  5) lisaülevaatus – külastusriigi järelevalvet teostava ametiasutuse poolt § 2 kohaselt läbi viidud ülevaatus;
  6) kvalifitseeritud inspektor – järelevalvet teostava ametiasutuse (edaspidi mereadministratsioon) järelevalveametnik, kes on volitatud korraldama laevale tunnistuste väljastamisega seotud ülevaatusi ja kontrollima välisriigi lippu kandvaid laevu ning kes vastab välisriigi lippu kandvaid laevu kontrollivale järelevalveametnikule esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele;
  7) puudus – laeva seisukord, mis ei vasta käesoleva määruse, rahvusvaheliste konventsioonide või 1974. aasta «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» (RT II 2001, 22, 117) ja selle konventsiooni kehtivate protokollide ning muudatuste (edaspidi SOLAS konventsioon) alusel kehtestatud «Rahvusvahelise kiirlaevade ohutuse koodeksi» (HSC Code) nõuetele.
[RTL 2005, 98, 1473 - jõust. 23.09.2005]

§ 2.   Lisaülevaatuse läbiviimine

  (1) Veeteede Amet koostöös külastusriigi mereadministratsiooniga viib lisaülevaatuse läbi reisparvlaeval või kiirreisilaeval:
  1) enne regulaarreiside alustamist;
  2) hiljemalt iga 12 kuu möödumisel viimasest lisaülevaatusest, kui laev juba sooritab regulaarreise;
  3) regulaarreisi ajal iga-aastaste lisaülevaatuste vahel.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (11) Veeteede Ameti nõudmisel tõendab reeder reisiparvlaeva või kiirreisilaeva vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110, mis käsitleb liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (ELT L 315, 30.11.2017, lk 61–77) I lisas sätestatud nõuetele kuni kuu aega enne regulaarreiside alustamisele eelneva lisaülevaatuse läbiviimist.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (2) Esimene lisaülevaatus viiakse läbi pärast kavandatavate regulaarreiside alustamise kohta teabe saamist hiljemalt ühe kuu jooksul.

  (21) Regulaarreisi ajal tehtav lisaülevaatus viiakse läbi mitte varem kui nelja kuu möödumisel ja mitte hiljem kui kaheksa kuu möödumisel viimasest lisaülevaatuse läbiviimisest.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (3) Veeteede Amet koostöös külastusriigi mereadministratsiooniga laeva ohutuses veendumiseks:
  1) teostab reisiparvlaeval või kiirreisilaeval käesoleva määruse § 3 kohase ülevaatuse ja kontrollib, kas on tagatud laevaõnnetuse korral külastusriigile või muule asjassepuutuvale liikmesriigile juurdepääs laevaõnnetusega seotud informatsioonile, sealhulgas reisiinfo salvesti (VDR) informatsioonile;
[RT I, 03.09.2014, 2 - jõust. 06.09.2014]
  2) kontrollib reisiparvlaeva või kiirreisilaeva vastavust reisiparvlaevale või kiirreisilaevale esitatavatele nõuetele.
[RT I, 03.09.2014, 2 - jõust. 06.09.2014]

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodule kontrollib Veeteede Amet koostöös külastusriigi mereadministratsiooniga lisaülevaatuse käigus, kas reisiparvlaev ja kiirreisilaev:
  1) omab rahvusvaheliste konventsioonide ja siseriiklike õigusaktide kohaselt nõutud kehtivaid tunnistusi, mis on välja antud laeva lipuriigi mereadministratsiooni või volitatud klassifikatsiooniühingu poolt;
  2) on tunnistuste saamiseks läbinud nõuetekohase ülevaatuse;
  3) vastab volitatud klassifikatsiooniühingu reeglitele või laeva lipuriigi poolt kehtestatud nõuetele konstruktsiooni, kere tehnilise seisukorra, mehhanismide ning elektri- ja teiste seadmete osas;
  4) omab nõuetekohast reisiinfo salvestit (VDR), mille informatsiooni saab kasutada võimaliku laevaõnnetuse juurdlusel;
  5) vastab rahvusvaheliste kokkulepetega kehtestatud piirkondlikele püstuvusnõuetele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 5 kohaldatakse reisiparvlaevale ja kiirreisilaevale vaid siis, kui see on kohaldatav.

  (6) Veeteede Amet peab tagama reisiparvlaeva või kiirreisilaeva lisaülevaatuse läbiviimise kvalifitseeritud inspektorite poolt, kes vastavad «Meresõiduohutuse seaduse» § 76 lõike 6 alusel kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
[RTL 2005, 98, 1473 - jõust. 23.09.2005]

§ 3.   Lisaülevaatuste protseduurid

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 1 kohase lisaülevaatuse käigus kontrollitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 II lisas sätestatut.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 2 kohase lisaülevaatuse käigus kontrollitakse regulaarreise sooritavatel laevadel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 I ja II lisas sätestatut.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 3 kohane lisaülevaatus viiakse läbi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 III lisas sätestatule.

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 kohane lisaülevaatus hõlmab laeva planeeritud hooldussüsteemi kontrollimist.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

§ 4.   Lisaülevaatuse erisused

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 1 kohase lisaülevaatuse osas võib Veeteede Amet lisaülevaatuse protseduurides teha erandeid tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 artikli 4 punktis 1 sätestatust, kui viimase kuue kuu jooksul on läbi viidud meresõiduohutuse seaduse § 76 lõike 6 alusel kehtestatud määruses nimetatud iga-aastane kontroll. Veeteede Amet esitab asjaomase teabe Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 artiklis 10 sätestatud viisil Euroopa Komisjonile.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (11) Kui reisiparvlaeva või kiirreisilaeva hakatakse kasutama regulaarreisil, võib Veeteede Amet võtta selle reisiparvlaeva või kiirreisilaeva puhul arvesse muu regulaarreisiga seoses varem korraldatud kontrolle ja ülevaatusi, mis kuuluvad käesoleva määruse reguleerimisalasse. Kui Veeteede Amet peab varasemaid kontrolle ja ülevaatusi piisavaks ning kui need on uue marsruudi tingimustega sarnased, ei pea reisiparvlaeval või kiirreisilaeval läbi viima § 2 lõike 1 punkti 1 kohast lisaülevaatust.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (2) Reeder võib taotleda esimese lisaülevaatuse läbiviimisest vabastust, kui reisiparvlaev või kiirreisilaev, mis vastab sellisele laevale esitatavatele nõuetele ning juba korraldab käesoleva määruse kohaseid regulaarreise, soovib alustada regulaarreise teisel liinil, mille marsruudi tingimused on sarnased.
[RT I, 03.09.2014, 2 - jõust. 06.09.2014]

  (3) Juhul kui ootamatult tuleb reisiparvlaev või kiirreisilaev välja vahetada, et tagada teenuse pakkumise jätkumine ning käesoleva paragrahvi lõiked 1 ja 2 ei ole kohaldatavad, võib Veeteede Amet lubada reisiparvlaeval või kiirreisilaeval regulaarreise alustada eeldusel, et:
  1) lühiülevaatuse ja dokumentide kontrolli käigus ei ole tekkinud kahtlusi reisiparvlaeva või kiirreisilaeva ohutusnõuetele mittevastavuse kohta;
  2) Veeteede Amet viib § 2 kohase lisaülevaatuse läbi ühe kuu jooksul arvates laeva väljavahetamisest.

  (4) Veeteede Amet viib § 2 kohase lisaülevaatuse läbi iga kord, kui reisiparvlaeva või kiirreisilaeva on suures ulatuses moderniseeritud või ümberehitatud või kui on vahetunud reeder või laeva lipp või kui laev on viidud teise klassifikatsiooniühingu järelevalve alla. Kui vahetub reeder või laeva lipp või kui muutub klassifikatsiooniühing, võib Veeteede Amet pärast reisiparvlaeva või kiirreisilaeva eelnevalt läbiviidud kontrollimiste ja ülevaatuste dokumentide läbivaatamist ning eeldusel, et see vahetus või muutus ei mõjuta reisiparvlaeva või kiirreisilaeva ohutust, vabastada reisiparvlaeva või kiirreisilaeva § 2 kohaselt nõutud lisaülevaatusest.
[RTL 2005, 98, 1473 - jõust. 23.09.2005]

§ 5.   Teavitamine

  Veeteede Amet teavitab reederit kohe kirjalikult § 2 kohaselt läbiviidud lisaülevaatuste tulemustest.

§ 6.   Esimese ja regulaarse lisaülevaatuse protseduurireeglid

  (1) Reisiparvlaev ja kiirreisilaev, mis on läbinud lisaülevaatuse Veeteede Ametit ja külastusriigi mereadministratsiooni rahuldavalt, vabastatakse laiendatud kontrollist. Reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva lisaülevaatus registreeritakse ja võetakse arvesse üksikasjalikuma või laiendatud kontrollina.
[RT I, 03.09.2014, 2 - jõust. 06.09.2014]

  (11) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohase lisaülevaatuse võib Veeteede Amet läbi viia Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 artikli 5 punktis 2 sätestatu kohaselt.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (2) Veeteede Amet teeb koostööd nende külastusriikide mereadministratsioonidega, kes on seotud ühe ja sama regulaarreise sooritava reisiparvlaeva või kiirreisilaeva lisaülevaatusega. Lisaülevaatus viiakse läbi Veeteede Ameti ja teiste külastusriikide kvalifitseeritud inspektoritest moodustatud töörühma poolt. Kui on vaja klassifikatsiooniühingu reeglite täitmise kvalitatiivset hinnangut, tagab vastavate klassifikatsiooniühingu ekspertide kuulumise töörühma Veeteede Amet või teise külastusriigi mereadministratsioon. Veeteede Amet edastab informatsiooni laeva puuduste kohta lipuriigile, kui viimane pole lisaülevaatusega seotud külastusriik.

  (3) Veeteede Amet viib läbi lisaülevaatuse välisriigi lippu kandval laeval, mis sooritab regulaarreise Eesti sadamasse, kui teine külastusriik seda soovib.

  (4) Kui reeder seda soovib ja kui laeva lipuriik ei ole külastusriik, kutsub Veeteede Amet laeva lipuriigi mereadministratsiooni osa võtma lisaülevaatusest.

  (5) Veeteede Amet arvestab § 2 kohast lisaülevaatust kavandades reisiparvlaeva või kiirreisilaeva töö- ja hooldusgraafikut.

  (6) Lisaülevaatuse kohta vormistatakse lisaülevaatuse tulemuste akt, milles on vähemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.05.2009, lk 57–100), IX lisas nimetatud andmed.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (61) Veeteede Amet esitab § 6 lõikes 6 nimetatud aktis sisalduva teabe Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 artiklis 10 sätestatud viisil. Lisaülevaatuse tulemuste akti koopia antakse kaptenile.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (7) Kui Veeteede Ametil on lahkarvamused teise külastusriigi mereadministratsiooniga laeva nõuetele vastavuse osas, tuleb Veeteede Ametil koostöös lisaülevaatusega seotud külastusriigi mereadministratsiooniga kohe kirjalikult teavitada Euroopa Komisjoni lahkarvamuste põhjustest.
[RTL 2005, 98, 1473 - jõust. 23.09.2005]

  (8) Kui reisiparvalaevale või kiirreisilaevale esitatud väljumiskeelu korraldus tühistatakse või muudetakse, ajakohastab Veeteede Amet viivitamata asjaomast kannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 artiklis 10 sätestatud andmebaasis.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

§ 7.   Lisaülevaatusega seonduvad meetmed

  (1) Kui Veeteede Amet on väljastanud regulaarreise sooritavale reisiparvlaevale või kiirreisilaevale SOLAS konventsiooni reegli I B/12(a)(vi) alusel konventsiooni nõuete täitmisest vabastamise tunnistuse, kooskõlastab ta selle külastusriigi mereadministratsiooniga. Veeteede Ametil on õigus nõuda lipuriigi mereadministratsioonilt selgitusi välisriigi lippu kandvale reisiparvlaevale või kiirreisilaevale lipuriigi poolt väljastatud vabastamise tunnistuse kohta.

  (2) Veeteede Amet sisestab viivitamata pärast lisaülevaatuse läbimist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2110 artiklis 10 sätestatud andmebaasi lisaülevaatuse tulemused. Andmebaasi kantud teabe kinnitab Veeteede Amet 72 tunni jooksul alates selle lisamisest andmebaasi.
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

  (3) Veeteede Amet peab jälgima, et kõik kohalikest tingimustest tulenevad tegevuspiirangud, mis on vajalikud elus- ja loodusressursside ning ranniku kaitseks, on kehtestatud ning nende piirangute rakendamine on tagatud.

  (4) Veeteede Amet peab informeerima kolmandate riikide mereadministratsioone, kui nende riikide lippu kandvad reisiparvlaevad ja kiirreisilaevad soovivad teostada regulaarreise Eesti sadamatesse, käesoleva määruse nõuetest.
[RTL 2005, 98, 1473 - jõust. 23.09.2005]

§ 8.   Jõustumine

  Käesoleva määruse § 6 lõige 7 ja § 7 lõige 2 jõustuvad Eesti Vabariigi liitumisel Euroopa Liiduga.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2017/2110/EL, mis käsitleb liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (ELT L 315, 30.11.2017, lk 61–77).
[RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

Lisa 1 Form A
[Kehtetu - RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

Lisa 2 Form B
[Kehtetu - RT I, 19.12.2019, 26 - jõust. 22.12.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json