Teksti suurus:

Justiitsministri 30. märtsi 2015. a määruse nr 13 „Ametlike Teadaannete põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 30

Justiitsministri 30. märtsi 2015. a määruse nr 13 „Ametlike Teadaannete põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse Riigi Teataja seaduse § 13 lõike 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. märtsi 2015. a määruses nr 13 „Ametlike Teadaannete põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) era- ja avalik-õigusliku juriidilise isiku ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ja nende esindajate andmed äriregistrist ja selle juures peetavast riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist (edaspidi koos äriregister);”;

2) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Era- ja avalik-õigusliku juriidilise isiku ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ja nende esindajate andmed võetakse äriregistrist.”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Andmeandja esindamise õigust on võimalik taotleda Ametlike Teadaannete infosüsteemis, kui äriregistris puuduvad esindusõigusega isikute andmed või esindusõigusega isik ei saa mõjuval põhjusel Ametlike Teadaannete infosüsteemis esindusõigust edasi anda.”;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) andmeandjaks oleva era- ja avalik-õigusliku juriidilise isiku ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindaja puhul äriregistrist või juba andmekogusse kantud esindaja või avaldaja andmete alusel;”;

7) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Varem antud esindusõiguste kehtivus

Enne 1. jaanuarit 2020. aastal antud esindusõigused jäävad andmekogus kehtima.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. aastal.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json