Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.12.2020 otsus nr 666

Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2020

§ 1. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 91 teksti täiendatakse läbivalt pärast sõna ˮsätestatudˮ tekstiosaga ˮvõi § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ;

2) paragrahvis 91 asendatakse läbivalt tekstiosa ˮ§-s 7 sätestatud või § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Kindlustusosa suuruse arvutamisel lähtutakse kindlustusosakute summast, mis on arvestatud ajavahemiku eest 1999. aasta 1. jaanuarist kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

(12) Ühendosa suuruse arvutamisel lähtutakse poolest kindlustusosakute summast, mis on arvestatud alates 2021. aasta 1. jaanuarist.ˮ;

4) paragrahvi 111 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna ˮsätestatudˮ tekstiosaga ˮvõi § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ;

5) paragrahvi 111 lõikes 5 asendatakse tekstiosa ˮ§-s 7 sätestatud või § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ;

6) paragrahvi 111 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Vanaduspensioni suurust suurendavat kordajat rakendatakse, kui isik on pensioni maksmise peatanud või pensioni suurust vähendanud käesoleva seaduse § 251 alusel ja hiljem selle maksmist jätkatakse või pensioni suurust suurendatakse.ˮ;

7) paragrahvi 24 lõike 11 punktis 11 asendatakse sõna ˮüheˮ arvuga ˮ1,5ˮ;

8) paragrahvi 24 lõike 11 punktis 2 asendatakse sõna ˮkolmeˮ arvuga ˮ3,5ˮ;

9) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Kui vanaduspensionär, kellel puuduvad isikustatud sotsiaalmaksu andmed, asub Eestis tööle ning tema vanaduspensioni suurus vanaduspensioni ümberarvutamisel käesoleva paragrahvi lõike 2 ja käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punkti 1 alusel väheneb, jätkatakse vanaduspensioni maksmist endises suuruses.ˮ;

10) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 18 järgmises sõnastuses:

ˮ(18) 2021. aasta 1. aprillil tõstetakse pensioni baasosa 16 euro ja rahvapensioni määra 30 euro võrra. Pensioni baasosa ja rahvapensioni indekseerimisel käesoleva seaduse § 26 kohaselt tõstetakse pensioni baasosa ja rahvapensioni määra pärast indekseerimist.ˮ;

11) paragrahvi 6123 teksti täiendatakse pärast sõna ˮsätestatudˮ tekstiosaga ˮvõi § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ;

12) paragrahvis 6123 asendatakse tekstiosa ˮ§-s 7 sätestatud või § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ.

§ 2. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 03.01.2019, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktiga 9 muudetava riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 91 asendatakse läbivalt tekstiosa ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§-s 7 sätestatudˮ;

2) paragrahvi 1 punktiga 14 muudetava riikliku pensionikindlustuse seaduse § 111 lõikes 5 asendatakse tekstiosa ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§-s 7 sätestatudˮ;

3) paragrahvi 1 punktiga 16 muudetava riikliku pensionikindlustuse seaduse § 131 lõikes 2 asendatakse sõnad ˮvõrreldakse neidˮ sõnadega ˮjagatakse needˮ;

4) paragrahvi 1 punktiga 16 muudetava riikliku pensionikindlustuse seaduse § 131 lõige 4 jäetakse välja;

5) paragrahvi 1 punktiga 34 muudetava riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 6123 asendatakse tekstiosa ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§-s 7 sätestatudˮ;

6) paragrahvi 6 punktiga 1 muudetava töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§-s 7 sätestatudˮ;

7) paragrahviga 7 muudetava väljateenitud aastate pensionide seaduse § 14 punktis 7 asendatakse tekstiosa ˮ§ 7 lõike 7 aluselˮ tekstiosaga ˮ§-s 7ˮ.

§ 3. Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna ˮsätestatudˮ tekstiosaga ˮvõi § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa ˮ§-s 7 sätestatud või § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ.

§ 4. Väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmine

Väljateenitud aastate pensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 punkti 7 täiendatakse pärast sõna ˮsätestatudˮ tekstiosaga ˮvõi § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ;

2) paragrahvi 14 punktis 7 asendatakse tekstiosa ˮ§-s 7 sätestatud või § 71 lõike 6 alusel kehtestatudˮ tekstiosaga ˮ§ 7 lõike 7 alusel kehtestatudˮ.

§ 5. Väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine

Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 täiendatakse lõikega 33 järgmises sõnastuses:

ˮ(33) Sotsiaalkindlustusametil on õigus saada pensioniregistri pidajalt pensionikontole kantud summade ja pensionikonto omaniku andmeid pensioni suuruse arvutamiseks.ˮ.

§ 6. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3 ja 6 ning § 2 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 7, 8 ja 10 jõustuvad 2021. aasta 1. aprillil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 4 ja 11, § 3 punkt 1 ning § 4 punkt 1 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 5 ja 12, § 3 punkt 2 ning § 4 punkt 2 jõustuvad 2027. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json