Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuste rahastamine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2023, 4

Erihoolekandeteenuste rahastamine
[RT I, 28.09.2022, 1 - jõust. 01.10.2022]

Vastu võetud 21.12.2015 nr 65
RT I, 29.12.2015, 32
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2016RT I, 29.12.2016, 2201.01.2017
12.12.2017RT I, 15.12.2017, 401.01.2018
24.07.2018RT I, 26.07.2018, 201.08.2018
18.12.2018RT I, 21.12.2018, 3301.01.2019
19.02.2019RT I, 27.02.2019, 501.04.2019
20.12.2019RT I, 28.12.2019, 101.01.2020
06.05.2020RT I, 08.05.2020, 2511.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.05.2020
28.04.2021RT I, 30.04.2021, 103.05.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2021. a.
05.10.2021RT I, 08.10.2021, 111.10.2021, rakendatakse 1. aprillist 2021. a.
23.12.2021RT I, 29.12.2021, 7401.01.2022, osaliselt 01.04.2022
26.09.2022RT I, 28.09.2022, 101.10.2022, osaliselt rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.
28.12.2022RT I, 03.01.2023, 106.01.2023, rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.
12.12.2023RT I, 19.12.2023, 101.01.2024

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 
[RT I, 28.09.2022, 1 - jõust. 01.10.2022]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus isiku kohta kalendrikuus, erihoolekandeteenuste need kulude koostisosad, mis kaetakse riigieelarvest teenuse maksimaalse maksumuse hulgas, kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul teenust saama õigustatud isiku omaosaluse kulude koostisosad ning Sotsiaalkindlustusameti poolt riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord.
[RT I, 28.09.2022, 1 - jõust. 01.10.2022]

11. peatükk Kulude koosseis 

§ 11.   Erihoolekandeteenuste kulude koosseis
[RT I, 28.09.2022, 1 - jõust. 01.10.2022- muudetud paragrahvi number 1 numbriks 1.1]

  (1) Erihoolekandeteenuste maksimaalse maksumuse hulgas kaetakse järgmised kulude koostisosad:
  1) personali palga- ja koolituskulu;
  2) personali transpordikulu, mis on seotud teenust saavate isikute asjaajamisega;
  3) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikute tervisekontrolli kulu ja töötajate vaktsineerimise kulu;
[RT I, 30.04.2021, 1 - jõust. 03.05.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2021. a.]
  4) büroo- ja postitarvete ning sideteenuste kulu.

  (2) Igapäevaelu toetamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 87 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite, materjalide, ruumide sisustuse ja muu kulu;
  2) teenuseosutaja omandis või kasutuses olevate teenuse osutamise ruumide koristustarvete kulu.

  (3) Toetatud elamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule teenust saavate isikute kasutuses olevate ruumide sisustuse ja inventari kulu.

  (4) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) teenust saavate isikute transpordikulu, mis on seotud tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisega;
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 97 lõikes 3 või § 100 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite, materjalide ja muu kulu;
  3) teenust saavate isikute hügieenitarvete, riiete ja voodipesu ning nende soetamise ja hooldamisega seotud kulu;
  4) teenust saavate isikute personaalsesse raviplaani mittekuuluvate käsimüügiravimite ning meditsiiniseadmete ja -tarvete kulu;
[RT I, 03.01.2023, 1 - jõust. 06.01.2023, rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.]
  5) teenust saavate isikute kasutuses olevate eluruumide sisustuse kulu;
  6) administratsiooniruumide ja nende ruumide, kus viiakse ellu teenuse sisuks olevaid tegevusi, hooldus- ja kommunaalkulu.

  (5) Ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite kulu.

  (6) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul on teenust saama õigustatud isiku omaosaluse kulude koostisosad:
  1) isiku toitlustamise kulu, sealhulgas toitlustamisega seotud personali palgakulu;
  2) isiku majutamisega seotud kulud, mida ei ole loetletud lõikes 4, ja majutusega seotud ruumide, mida isik kasutab teiste teenust saavate isikutega ühiselt, sealhulgas tualettruumi, vannitoa ja koridori hooldus- ja kommunaalkulu ning nende ruumide hooldusega seotud personali palgakulu.

2. peatükk Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus ja kulude hüvitamine 

§ 2.   Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 88 nimetatud igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 206 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (11) Autismispektriga täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 1759 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) tal on toetusvajaduse hindamise käigus tuvastatud pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemine;
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet;
  3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis vähemalt 120 tundi kuus.
[RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

  (12) Suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajaval raske, sügava, muu täpsustatud või täpsustamata intellektipuudega täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 75 eurot ööpäevas kuni 23 ööpäeva eest kuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) isik ei ole ise võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt ning nimetatud vajadused on tuvastatud toetusvajaduse hindamise käigus;
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  2) isik vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat hooldust ja järelevalvet;
  3) isikule osutatakse teenust ööpäev läbi ning majutuseks kasutatav teenuse osutamise koht vastab vähemalt sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile” § 4 lõike 3 punktis 1 ja §-s 6 sätestatud nõuetele.
[RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

  (13) Kui lõikes 12 nimetatud isikule osutatakse teenust vaid päevasel ajal, on isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 60 eurot päevas, tingimusel et teenuseosutaja võimaldab kasutada teenust vähemalt kümme tundi järjest.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (14) Suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajaval mõõduka intellektipuudega täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 51 eurot ööpäevas kuni 23 ööpäeva eest kuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) isik vajab enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi sooritades pidevalt kõrvalabi tegevusjuhendaja poolt;
  2) isik vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet;
  3) isikule osutatakse teenust ööpäev läbi ning majutuseks kasutatav teenuse osutamise koht vastab vähemalt sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile” § 4 lõike 3 punktis 1 ja §-s 6 sätestatud nõuetele.
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (15) Kui lõikes 14 nimetatud isikule osutatakse teenust vaid päevasel ajal, on isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 41 eurot päevas, tingimusel et teenuseosutaja võimaldab kasutada teenust vähemalt kümme tundi järjest.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 92 nimetatud töötamise toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada töötamise toetamise teenust maksimaalse maksumusega 190 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (3) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 95 nimetatud toetatud elamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada toetatud elamise teenust maksimaalse maksumusega 299 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (4) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 98 nimetatud kogukonnas elamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada kogukonnas elamise teenust maksimaalse maksumusega 634 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 1 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 824 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 926 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 926 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kuuele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 992 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (51) Autismispektriga täisealisel isikul on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 5521 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) tal on toetusvajaduse hindamise käigus tuvastatud pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemine;
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega;
  3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis väljaspool ööaega ning vastavalt isikute vajadustele vähemalt kahe tegevusjuhendajaga grupis ööajal.
[RT I, 28.09.2022, 1 - jõust. 01.10.2022]

  (6) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 2 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1176 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1305 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1305 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kuuele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1461 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (61) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 3 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1278 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1490 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1490 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kuuele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1648 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (7) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 5 nimetatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud täisealisele isikule, kes on suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama, on osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus 2553 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (8) [Kehtetu - RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

  (9) [Kehtetu - RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Kulude hüvitamine erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel või lõpetamisel kalendrikuu kestel

  Kui erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule hakatakse erihoolekandeteenust osutama või lõpetatakse erihoolekandeteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse maksimaalsest maksumusest nimetatud kalendrikuul osutatud erihoolekandeteenuse eest proportsionaalselt teenuse saamise päevade arvuga.

§ 4.   Kulude tasumine teenuse kasutamata jätmise korral ja kirjaliku teate edastamine

  (1) Kui isik ei kasuta toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust rohkem kui kaks kuud järjest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise tõttu, tasub Sotsiaalkindlustusamet teenuseosutajale vastava ajavahemiku eest igakuiste arvete ja kirjaliku kinnituse alusel riigi rahastatava osa arvel märgitud ulatuses, kuid kõige rohkem sotsiaalhoolekande seaduse § 79 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kirjalik kinnitus peab olema esitatud sotsiaalhoolekande seaduse § 80 lõigetes 4–6 sätestatud korras ja nimetatud isikute poolt.

  (3) Kui isik esitab teenuseosutajale kirjaliku kinnituse või teate selle kohta, et ta ei kasuta teenust või ei soovi teenust saada suunamisotsuses märgitud tähtaja lõpuni, edastab teenuse osutaja asjakohase teate koos arvega Sotsiaalkindlustusametile.

§ 41.   Kulude tasumine kasutamata erihoolekandeteenuse koha eest

  Sotsiaalkindlustusamet võib lisaks käesoleva määruse § 2 lõigetes 12–15 sätestatule tasuda kasutamata erihoolekandeteenuse koha kulud erihoolekandeteenuse osutajale, kes osutab teenust § 2 lõigetes 12 ja 14 nimetatud isikutele. Tasumine toimub iga kuu esitatud arvete alusel arvel märgitud ulatuses, kuid kõige rohkem 65 protsenti § 2 lõigetes 12–15 kehtestatud teenuse maksimaalsest maksumusest.
[RT I, 28.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

§ 42.   Erihoolekandeteenuste eest tasumine Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras

  (1) Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras on autismispektriga raske või sügava puudega täisealisel isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust § 2 lõikes 11 sätestatud tingimustel, kui talle osutatakse teenust vähemalt 60 tundi kuus.

  (2) Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras on suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajaval raske, sügava, muu täpsustatud või täpsustamata intellektihäirega täisealisel isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust § 2 lõikes 12 sätestatud tingimustel kuni 31 ööpäeva eest kuus.

  (3) Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras on suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajaval mõõduka intellektihäirega täisealisel isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust § 2 lõikes 14 sätestatud tingimustel kuni 31 ööpäeva eest kuus.

  (4) Lõigetes 1–3 sätestatud erisusi kohaldatakse eriolukorra lõppemise kalendrikuu lõpuni.
[RT I, 08.05.2020, 25 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.05.2020]

§ 43.   Erihoolekandeteenuste eest tasumine 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a seoses COVID-19 levikuga
[RT I, 28.09.2022, 1 - jõust. 01.10.2022, rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.]

  (1) Lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatud erihoolekandeteenuste kuludele kaetakse erihoolekandeteenuse osutajale 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a erihoolekandeteenuse osutamise psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (nt supervisioon, arengutreening) kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr ühes aastas on 25,48 eurot ühe töötaja kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude katmise täpsemad arvestamise alused ja hüvitamise kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja erihoolekandeteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus.
[RT I, 28.09.2022, 1 - jõust. 01.10.2022, rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.]

§ 44.   Erihoolekandeteenuste eest tasumine 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2023. a seoses energiahindade kallinemisega

  Lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatud erihoolekandeteenuste kuludele kaetakse kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajatele 1. jaanuarist 2023. a kuni 31. märtsini 2023. a erihoolekandeteenuse osutamise energiahindade kallinemisega seonduv kulu, mille hüvitamise määr ühes kuus on 120 eurot iga kalendrikuu viimasel päeval teenust saanud isiku kohta.
[RT I, 03.01.2023, 1 - jõust. 06.01.2023, rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json