Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 1

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Vastu võetud 13.01.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 15 lõike 3 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” (RTL 2000, 134, 2139; RT I 2010, 41, 244) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Edasilükkamatul juhul võib „Vangistusseaduse” § 8 lõike 2 alusel teha otsuse kõrgeim kohalviibiv vanglateenistuja.”;

2) paragrahvis 15 asendatakse sõna „vangisotsosakonna” sõnaga „vangistusosakonna”;

3) paragrahvi 82 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kinnipeetavale on lubatud suitsetada üksnes tootja poolt kokku pandud sigarette (edaspidi tubakatooted).”;

4) paragrahvi 82 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kinnipeetaval ei ole õigus enda juures hoida tubakatooteid. Tubakatooted võetakse vanglateenistuse ametniku poolt hoiule. Vanglateenistus väljastab tubakatooted kinnipeetavale vaid ajaks, millal tal on õigus viibida kohtades, kus on lubatud suitsetada.”;

5) paragrahvi 32 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „ja vangla direktori määratud vanglateenistuja loal”;

6) paragrahvi 641 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) süütamisvahendid, välja arvatud tikud avavanglas ja kinnise vangla avavangla osakonnas;”;

7) paragrahvi 641 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) lahtine tubakas ja esemed, millest ja mille abil on võimalik tubakatooteid kokku panna või neid suitsetada;”;

8) paragrahvi 77 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kartseris oleva vahistatu nimele toodud käsipaki või postiga saadetud paki võtab vastu vanglateenistuja ja see antakse vahistatule kätte pärast distsiplinaarkaristuse ärakandmist.”

§ 2. Käesolev määrus jõustub 15. veebruaril 2011. a.

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json