Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 2

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Vastu võetud 14.01.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kohtutäituri seaduse” § 3, § 4 lõike 3, § 13 lõike 3, § 77 lõike 2, § 97 lõike 1, „Täitemenetluse seadustiku” § 23 lõike 6 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” (RTL 2009, 98, 1456; RT I 2010, 58, 395) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast lauseosa „§ 55 lõike 3,” lauseosaga „§ 77 lõike 2,”;

2) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse lauseosa „27 kohtutäiturit” lauseosaga „20 kohtutäiturit”;

3) paragrahvi 2 punktis 4 asendatakse lauseosa „13 kohtutäiturit” lauseosaga „12 kohtutäiturit”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kohtutäituri abi kasutab ametitegevuses selle kohtutäituri ametinimetust, kelle abina ta töötab, koos sõnaga „abi”.”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

6) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

„§ 51. Kohtutäituri abi ametitunnistus

(1) Kohtutäituri abil on ametitunnistus. Igal ametitunnistusel on kordumatu number, mis avaldatakse koos kohtutäituri abi nimega kohtutäituri abide nimekirjas.

(2) Kohtutäituri abi tunnistusele kantavad andmed ning tunnistuse vormi määrab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu (edaspidi ametikogu) juhatus.

(3) Kohtutäituri abi tunnistusi väljastab ja neid tunnistab kehtetuks ametikogu juhatus.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Kohtutäiturite kohta andmete avaldamine

(1) Kohtutäiturite nimed, büroode aadressi- ja kontaktandmed, ametialase elektronposti aadressid ning kohtutäiturite kasutatavate veebilehtede aadressid avaldatakse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi koda) ja Justiitsministeeriumi veebilehel. Andmed avaldatakse piirkondade kaupa kohtutäiturite perekonnanimede põhjal koostatud tähestikulise nimekirjana.

(2) Kohtutäitur võib avaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavet enda ja oma büroo kohta ja selgitavat informatsiooni kohtutäituri ametitegevuse kohta interneti avalikul veebilehel. Kohtutäituri poolt selleks kasutatav või sellele suunav veebilehe aadress ning veebilehe sisu peab võimaldama kahtlusteta eristada kohtutäiturit teistest kohtutäituritest.”;

8) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kohtutäitur esitab „Karistusregistri seaduse” §-s 11 nimetatud isikuandmed Politsei- ja Piirivalveametile viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui isik on karistusena mõistetud rahatrahvi või rahalise karistuse summa täielikult tasunud. Sama tähtaja jooksul tuleb Politsei- ja Piirivalveametit teavitada ka „Karistusseadustiku” §-s 82 sätestatud otsuse täitmise aegumisest. Andmed esitatakse „Karistusregistri seaduse” § 12 lõikes 3 sätestatud korras.”;

9) paragrahvi 11 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „kahe päeva” sõnadega „kümne tööpäeva”;

10) paragrahvi 11 lõikes 6 asendatakse sõnad „Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu (edaspidi ametikogu)” sõnaga „ametikogu”;

11) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igale ametiteenuse osutamise lepingule antakse järjekorranumber.

(2) Ametiteenuse kohta kantakse ametiteenuse registreerimise raamatusse järgmised andmed:
1) ametiteenuse osutamise lepingu number;
2) ametiteenuse saaja nimi;
3) ametitoimingu liik „Kohtutäituri seaduse” § 6 lõike 1 punktide 2 ja 3 või ametiteenuse liik „Kohtutäituri seaduse” § 8 lõike 1 kohaselt;
4) ametiteenuse osutamise alustamise kuupäev, kui see erineb lepingu sõlmimise kuupäevast;
5) ametiteenuse osutamise lõpetamise kuupäev, kui see erineb lepingu lõppemise kuupäevast;
6) kohtutäituri tasu suurus ilma käibemaksuta;
7) muud märkused kohtutäituri äranägemise järgi.

(3) Kanne ametiteenuse registreerimise raamatusse ametiteenuse osutamise kohta tehakse hiljemalt ametiteenuse osutamise lepingu sõlmimise päevale järgneval tööpäeval.

(4) Ametiteenuse registreerimise raamatut võib pidada elektrooniliselt.”;

12) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik võib esitada ja kohtutäitur on kohustatud ametialase elektronposti vahendusel vastu võtma digitaalallkirjaga dokumente.

(2) Digitaalallkirjaga dokument peab olema üldlevinud vormingus, sealhulgas lihtteksti-, RTF-, PDF-, JPG-, ODF-, DOC-, DOCX- või XML-vormingus, ega tohi sisaldada kirja sisu muutvaid elemente või linke.

(3) Digitaalallkirjaga dokumendi saamisest teavitab kohtutäitur või kohtutäituri määratud isik dokumendi saatjat elektroonilise kinnitusega.

(4) Digitaalallkirjaga dokumente salvestatakse ja säilitatakse nagu paberdokumente käesoleva määruse kohaselt, vajadusel tehakse dokumendist väljatrükk.

(5) Elektroonilise enampakkumise korral, kui see toimub kohtutäituri ametialase elektronposti vahendusel, tuleb esitada pakkumine digitaalallkirjastatult käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete kohaselt. Elektrooniline enampakkumine võib toimuda ka internetioksjonina avaliku enampakkumissüsteemi vahendusel, kui kasutatav keskkond on üldteada, turvaline ja võimaldab tuvastada enampakkumisosalised ning edastada nende pakkumisi elektrooniliselt.”;

13) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Täitedokumendi ja täitmisavalduse elektrooniline esitamine avalik-õiguslike rahaliste nõuete täitmiseks

(1) „Täitemenetluse seadustiku” § 231 lõike 1 alusel kehtestatud korraga hõlmatud nõuete aluseks oleva täitedokumendi täitmisele saatmisel ei pea sissenõudja esitama täitmisavaldust, kui avalik-õiguslik nõue soovitakse täitmisele pöörata täitedokumendist nähtuva nõude kogu summa ulatuses. Sellisel juhul loetakse kojale täitedokumendi või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud koopia või andmete esitamine täitmisavaldust asendavaks sissenõudja tahteavalduseks pöörata täitedokumendist nähtuv nõue täitmisele kogu ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraga hõlmatud nõuete aluseks oleva täitedokumendi osaliseks täitmiseks esitab sissenõudja lisaks täitedokumendile täitmisavalduse. Täitmisavaldus esitatakse iga täitedokumendi kohta eraldi ja see allkirjastatakse digitaalselt.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraga hõlmatud nõuete aluseks oleva täitedokumendi täitmisele saatmisel ei märgita täitmisavalduses kohtutäituri andmeid. Avalik-õigusliku nõude täidab kohtutäitur, kellele on see koja poolt täitmiseks määratud, sõltumata täitmisavalduses märgitud kohtutäituri andmetest.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraga hõlmatud nõuete täitmisele saatmisel võib sissenõudja esitada täitmiseks täitedokumendist koopia või täitedokumendi andmete väljavõtte sissenõudja infosüsteemist, mille õigsust eeldatakse. Kohtutäitur võib nõuda sissenõudjalt täitedokumendi koopia või selle andmete väljavõtte ametlikku kinnitamist.”;

14) paragrahvi 46 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kojal, vanglal ja kohtutäituril on õigus väljastada andmeid isikule, kellel on selleks õigus seaduse või käesoleva määruse järgi.”;

15) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Vangla väljastab täitemenetlusregistrist andmeid ainult samas vanglas kinni peetavale isikule.”;

16) paragrahvi 46 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täitemenetlusregistrisse kantud isik võib kojale või vanglale, kus ta viibib, isikukoodi ning ees- ja perekonnanime esitamisel saada teavet täiteasja menetleva kohtutäituri nime ja täiteasja numbri kohta.

(4) Täitemenetlusregistrisse kantud isik võib teabe saamiseks esitada kirjaliku taotluse kojale. Täitemenetlusregistrisse kantud kinni peetav isik esitab teabe saamiseks kirjaliku taotluse vanglale, kus ta viibib.”;

17) paragrahvi 63 lõikes 3 asendatakse sõnad „Isikliku sõiduauto” sõnaga „Sõiduki”;

18) paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse sõnad „Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi: koda)” sõnaga „koja”;

19) paragrahvi 78 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtutäituril, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni, tuleb läbida hindamisperioodi iga aasta kohta vähemalt 20 tundi täiendusõpet, millest vähemalt 10 tundi peab olema täitemenetlust ja kohtutäituri kutset puudutav täiendusõpe. Viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb läbida kokku 100 tundi täiendusõpet.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohtutäitur tegutseb ka pankrotihaldurina, siis peab ta vähemalt viis tundi täiendusõppe aastamahust läbima pankrotiõiguse valdkonnas.

(3) Kohtutäituril, kes ei ole omandanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haridust, tuleb läbida hindamisperioodi iga aasta kohta vähemalt 40 tundi täiendusõpet, millest vähemalt 35 tundi peab olema õigusalane täiendusõpe. Õigusalase täiendusõppe miinimummahust vähemalt 20 tundi peab olema täitemenetlust ja kohtutäituri kutset puudutav täiendusõpe. Viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb läbida kokku 200 tundi täiendusõpet.”;

20) määruse 13. peatükki täiendatakse §-ga 811 järgmises sõnastuses:

§ 811. Täiendusõppe kohustuse täitmise erisus

2010. aastal tuleb kohtutäituril läbida vähemalt 25 tundi täiendusõpet.”

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub üldises korras.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktid 14, 15 ja 16 jõustuvad 1. märtsil 2011. a.

Rein Lang
Minister

Heili Sepp
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json