Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 5

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” muutmine

Vastu võetud 13.01.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 90 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” (RTL 2006, 91, 1683; RT I, 16.12.2010, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 8 punkt 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„29) heksabromodifenüüleeter, CAS nr 68631-49-2; CAS nr 207122-15-4;”;

2) paragrahvi 5 lõiget 8 täiendatakse punktidega 30–37 järgmises sõnastuses:

„30) heptabromodifenüüleeter, CAS nr 446255-22-7; CAS nr 207122-16-5;
31) alfa-heksaklorotsükloheksaan, CAS nr 319-84-6;
32) beeta-heksaklorotsükloheksaan, CAS nr 319-85-7;
33) tetrabromodifenüüleeter, CAS nr 400088-47-9;
34) pentabromodifenüüleeter, CAS nr 32534-81-9;
35) perfluorooktaansulfoonhape, CAS nr 1763-23-1, ja selle soolad;
36) perfluorooktaansulfonüülfluoriid, CAS nr 307-35-7;
37) muud.”

Jaanus Tamkivi
Minister

Kristina Grau
Asekantsleri kt kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json