Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 6

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.01.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 21 punkti 6 alusel.

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” (RTL 2007, 6, 108; 2010, 18, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „1. veebruariks” sõnadega „1. märtsiks”;

2) paragrahvi 3 lõike 4 lause lõppu lisatakse sõnad „hiljemalt 1. veebruariks”;

3) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

Jaanus Tamkivi
Minister

Kristina Grau
Asekantsleri kt kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json