Teksti suurus:

Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 8

Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm1

Vastu võetud 13.12.2006 nr 76
RTL 2006, 91, 1683
jõustumine 24.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
06.12.2010RT I, 16.12.2010, 101.01.2011
13.01.2011RT I, 20.01.2011, 523.01.2011

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 90 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise korra ja vormi.

§ 2.   Välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande esitamine ja kontrollimine

  (1) Välisõhu saasteluba, välisõhu erisaasteluba, keskkonnakompleksluba või jäätmepõletamist käsitlevat jäätmeluba omav paikse saasteallika valdaja esitab välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande kooskõlastamiseks Keskkonnaametile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Aruandeaasta on kalendriaasta, mille kohta teavet antakse.

  (3) Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse kahes eksemplaris paberil või vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» digitaalselt Keskkonnaametile või autoriseeritud kasutajana vahetult Keskkonnateabe Keskuse hallatavasse veebipõhisesse keskkonnaregistri sidussüsteemi.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

  (4) Kui saasteallika valdajal puudub võimalus esitada aastaaruanne digitaalselt, kannab tema paberkandjal esitatud andmed 31. märtsiks elektroonilisse süsteemi Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Keskkonnaamet kontrollib aruandes esitatud andmete õigsust 30 päeva jooksul aruande esitamisest.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (6) Kui Keskkonnaamet ei nõustu aruandes esitatud andmetega, tagastab ta aruande koos põhjendusega aruande esitajale lõikes 5 nimetatud aja jooksul, määrates aruande esitamiseks uue tähtaja.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (7) Esitatud aruandega nõustumisel kooskõlastab Keskkonnaamet aruande allkirjaga ning tagastab aruande ühe eksemplari aruande esitajale.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (8) Riigi aruannete koostamiseks vajalikud täiendavad andmed välisõhu saastamise kohta esitab saasteallika valdaja, kellelt nõutakse lõikes 1 nimetatud luba, ja vajadusel ka saasteallika valdaja, kellelt luba ei nõuta, Keskkonnaministeeriumi korraldatud küsitluste alusel.

§ 3.   Andmete kogumine ja dokumentatsiooni säilitamine

  (1) Andmete kogumisel aruannete koostamiseks kasutab saasteallika valdaja parimat olemasolevat informatsiooni, mis sisaldab mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, eksperdihinnanguid ja muud teavet, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega.

  (2) Keskkonnaamet ja Keskkonnateabe Keskus säilitavad saadud aruanded oma arhiivis vähemalt 10 aastat.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

  (3) Saasteallika valdaja säilitab dokumentatsiooni andmetega, millest lähtudes aruanded koostati, kättesaadavana viis aastat asjaomase aruandeaasta lõpust arvates.

§ 4.   Aruande vorm ja sisu

  (1) Aruanne vormistatakse määruse lisas antud vormi kohaselt ja see sisaldab järgmisi üldiseid andmeid käitise kohta:
  1) saasteallika valdaja nimi, registrikood, kontaktandmed;
  2) emaettevõtte nimi ja riik;
  3) saasteallikate asukoha aadress ja koordinaadid projektsioonis Lambert-Est;
  4) asula kood ja maakonna kood Eesti haldus- ja asutusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) järgi;
  5) keskkonnaloa liik, number, andmise kuupäev ja kehtivusaeg;
  6) saasteallikate arv kokku;
  7) töötajate arv;
  8) põhitegevusala ja käitise tootmisterritooriumil toimivad muud tegevusalad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) järgi ning teave parima võimaliku tehnika kasutamise kohta;
  9) käitise erireguleerimisala kategooria (keskkonnakompleksloa kohustuslane, suur põletusseade, jäätmepõletamine, koospõletamine, lahustite kasutamine, bensiini hoidmine või laadimine või muu) ja teave uute või vanade seadmete hulka kuuluvuse kohta.

  (2) Aruandes esitatakse järgmine teave välisõhu saastamisega seotud tegevuse kohta käitise ühel tootmisterritooriumil:
  1) andmed välisõhku eralduvate saasteainete aruandeaastaks lubatud ja tegelike heitkoguste ning nende määramismeetodite kohta esitatakse määruse lisa punktis 1 antud vormi kohaselt. Andmeid esitatakse iga välisõhku eralduva saasteaine heitkoguse kohta kõikidest käitise tootmisterritooriumil asuvatest saasteallikatest kokku;
  2) andmed saasteallikate ja saasteainete aasta ja hetkeliste heitkoguste kohta tegevusalade kaupa esitatakse määruse lisa punktis 2 antud vormi kohaselt;
  3) andmed tegevusalal või tehnoloogiaprotsessis kasutatud toorainete, abimaterjalide või pooltoodete kohta, välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised, kütused ning jäätmed, esitatakse määruse lisa punktis 3 antud vormi kohaselt. Andmeid esitatakse keskkonnakompleksloa kohustuslase korral;
  4) andmed toodangu kohta esitatakse määruse lisa punktis 4 antud vormi kohaselt;
  5) andmed kütuste ning jäätmete kasutamise ja energia tootmise kohta liikide kaupa esitatakse määruse lisa punktis 5 antud vormi kohaselt;
  6) andmed kütuse või jäätmete põletamisel või koospõletamisel välisõhku eraldunud saasteainete heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 6 antud vormi kohaselt;
  7) andmed tegevusalal või tehnoloogiaprotsessis kasutatud lahustite ja lahusteid sisaldavate valmististe ning eraldunud lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 7 antud vormi kohaselt;
  8) andmed lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel eraldunud LOÜ-de summaarsete heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 8 antud vormi kohaselt. Andmeid esitatakse käesoleva määruse § 6 nimetatud tegevusala korral;
  9) andmed terminalides ja tanklates bensiini laadimisel eraldunud LOÜ-de heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 9 antud vormi kohaselt;
  10) andmed terminalis bensiini laadimise ja hoidmise seadmete/mahutite kohta esitatakse määruse lisa punktis 10 antud vormi kohaselt;
  11) andmed terminalides ja tanklates naftasaaduste, välja arvatud bensiini laadimisel eraldunud LOÜ-de heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 11 antud vormi kohaselt;
  12) andmed saasteainete püüdeseadmete kohta esitatakse määruse lisa punktis 12 antud vormi kohaselt;
  13) andmed saasteainete heitkoguste vähendamiseks rakendatud meetmete kohta esitatakse määruse lisa punktis 13 antud vormi kohaselt;
  14) aruande seletuskiri esitatakse määruse lisa punktis 14 antud vormi kohaselt.

  (3) Aruandes märgitakse aruande koostaja nimi, allkiri ja kontaktandmed.

  (4) Saasteallika valdaja kinnitab aruande allkirjaga.

§ 5.   Saasteainete heitkogused

  (1) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse aruandes andmed iga saasteaine heitkoguse kohta eraldi.

  (2) Aruandes esitatakse andmed tahkete osakeste kõikide fraktsioonide summaarsete (PM-sum) heitkoguste kohta ning eraldi järgmiste tahkete osakeste heitkoguste kohta:
  1) peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 10 mikromeetrit (PM10);
  2) eriti peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 2,5 mikromeetrit (PM2,5);
  3) naatriumsulfaat (Na2SO4), CAS nr 7440-23-5;
  4) tina (Sn) ja ühendid, ümberarvutatuna tinale, CAS nr 7440-31-5;
  5) alumiinium (Al) ja anorgaanilised ühendid, CAS nr 7429-90-5;
  6) kaltsiumoksiidid (CaO), CAS nr 1305-78-8;
  7) magneesium (Mg) ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna magneesiumiks, CAS nr 7439-95-4;
  8) mangaan (Mn) ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks, CAS nr 7439-96-5;
  9) raud(III)oksiid (Fe2O3), ümberarvutatuna rauaks (Fe), CAS nr 1309-37-1;
  10) naatriumkarbonaat (Na2CO3), CAS nr 497-19-8;
  11) muud tahked osakesed.

  (3) Aruandes esitatakse andmed eraldi järgmiste raskmetallide heitkoguste kohta kilogrammides:
  1) arseen (As) ja ühendid, ümberarvutatuna arseeniks, CAS nr 7440-38-2;
  2) kaadmium (Cd) ja ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks, CAS nr 7440-43-9;
  3) kroom (Cr) ja ühendid, ümberarvutatuna kroomiks, CAS nr 7440-47-3;
  4) vask (Cu) ja ühendid, ümberarvutatuna vaseks, CAS nr 7440-50-8;
  5) elavhõbe (Hg) ja ühendid, ümberarvutatuna elavhõbedaks, CAS nr 7439-97-6;
  6) nikkel (Ni) ja ühendid, ümberarvutatuna nikliks, CAS nr 7440-02-0;
  7) plii (Pb) ja ühendid, ümberarvutatuna pliiks, CAS nr 7439-92-1;
  8) tsink (Zn) ja ühendid, ümberarvutatuna tsingiks, CAS nr 7440-66-6;
  9) muud raskmetallid, ümberarvutatuna metalliks.

  (4) Aruandes esitatakse andmed LOÜ-de summaarsete (VOC-com) heitkoguste kohta ning eraldi järgmiste ühendite heitkoguste kohta, välja arvatud metaan:
  1) benseen (C6H6), CAS nr 71-43-2;
  2) bensiin ja kõik alifaatsed süsivesinikud, CAS nr 8032-32-4 ja muud;
  3) etüülatsetaat (CH3COOC2H5) ja atsetaadid, CAS nr 141-78-6 ja muud;
  4) metanool (metüülalkohol) (CH3OH), CAS nr 67-56-1;
  5) etanool (etüülalkohol) (C2H5OH), CAS nr 64-17-5;
  6) butanoolid ((butüülalkoholid) (CH3(CH2)3OH), CAS nr 78-92-2 ja muud;
  7) 1- ja 2-propanool (C3H7OH), CAS nr 67-63-0;
  8) etüüleenglükool (1,2-etaandiool) (HOCH2-CH2OH) ja glükoolid, CAS nr 107-21-1 ja muud;
  9) äädikhape (etaanhape) (CH3COOH), CAS nr 64-19-7;
  10) orgaanilised happed C3 ja kõrgemad (VOC-happed);
  11) metüülmerkaptaan (metaantiool) (CH3SH), CAS nr 74-93-1;
  12) etüültsellosolv (2-etoksüetanool) (C2H5OCH2CH2OH) ja tsellosolvid, CAS nr 110-80-5 ja muud;
  13) white spirit (lakibensiin), CAS nr 64742-88-7;
  14) atsetoon (2-propanoon) (CH3COCH3), CAS nr 67-64-1;
  15) formaldehüüd (metanaal) (HCHO) ja aldehüüdid, CAS nr 50-00-0 ja muud;
  16) etüülakrülaat (etüülpropenaat) (CH2=CHCOOC2H5), CAS nr 140-88-5;
  17) heksaan (C6H14), CAS nr 110-54-3;
  18) metüülisotsüanaat (CH3NCO) ja isotsüanaadid, CAS nr 624-83-9 ja muud;
  19) dimetüüldisulfiid ((CH3)2S2), CAS nr 624-92-0;
  20) dimetüülsulfiid ((CH3)2S), CAS nr 75-18-3;
  21) metüülketoonid, CAS nr 591-78-6;
  22) akroleiin (2-propenaal) (CH2=CH-CHO), CAS nr 107-02-8;
  23) metüleenkloriid (MEK, diklorometaan) (CH2Cl2), CAS nr 75-09-2;
  24) epikloorhüdriin (1-kloro-2,3-epoksüpropaan) (C3H5OCl), CAS nr 106-89-8;
  25) etüleenoksiid ((CH2)2O), CAS nr 75-21-8;
  26) 1,3-butadieen (divinüül) (CH2=CHCH=CH2), CAS nr 106-99-0;
  27) põlevkivibensiin, CAS nr 115-07-1;
  28) 1,2-dikloroetaan (etüleendikloriid) (ClCH2CH2Cl), CAS nr 107-06-2;
  29) pentaan (C5H12), CAS nr 109-692-4;
  30) ksüleen (dimetüülbenseen) (C6H4(CH3)2) ja aromaatsed süsivesinikud, CAS nr 1330-20-7 ja muud;
  31) tolueen (metüülbenseen) (C6H5CH3), CAS nr 108-88-3;
  32) fenool (hüdroksübenseen) (C6H5OH), CAS nr 108-95-2;
  33) stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen) (C6H5CH=CH2), CAS nr 100-42-5;
  34) ftaalanhüdriid, ftaalhape (C2H2C(CO)O(OC)CC2H2) ja ftalaadid, CAS nr 85-44-9 ja muud;
  35) etüülbenseen (C8H10), CAS nr 100-41-4;
  36) tsükloheksanoon (C6H10O), CAS nr 108-94-1;
  37) etüülamiin (aminoetaan) (C2H5NH2), CAS nr 75-04-7;
  38) antratseen, CAS nr 120-12-7;
  39) naftaleen, CAS nr 91-20-3;
  40) di-(2-etüül heksüül) ftalaat (DEHP), CAS nr 117-81-7;
  41) muud.

  (5) Aruandes esitatakse summaarsete heitkoguste andmed järgmiste LOÜ-de hulka kuuluvate osoonikihi kahandavate ainete gruppide kaupa:
  1) fluoroklorosüsivesinikud (HCFC-d), kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜT L 244, 29.09.2000, lk 1–24; L 265, 16.10.2003, lk 1–4) I lisa VIII rühmas loetletud ained ja nende isomeerid;
  2) fluoroklorosüsinikud (CFC-d), kuhu kuuluvad määruse (EÜ) nr 2037/2000 I lisa I ja II rühmas loetletud ained ja nende isomeerid;
  3) haloonid, kuhu kuuluvad määruse (EÜ) nr 2037/2000 I lisa III ja VI rühmas loetletud ained ja nende isomeerid.

  (6) Aruandes esitatakse andmed eraldi järgmiste kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta:
  1) süsinikdioksiid (CO2), CAS nr 124-38-9;
  2) dilämmastikoksiid (N2O), CAS nr 10024-97-2;
  3) metaan (CH4), CAS nr 74-82-8;
  4) väävelheksafluoriid (SF6), CAS nr 2551-62-4.

  (7) Aruandes esitatakse summaarsete heitkoguste andmed järgmiste LOÜ-de hulka kuuluvate osoonikihti kahandavate ainete gruppide kaupa, mis omakorda kuuluvad käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kasvuhoonegaaside hulka:
  1) fluorosüsivesinikud (HFC-d), kuhu kuuluvad HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-4310mee, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-152a, HFC-143, HFC-143a, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-365mfc;
  2) perfluorosüsivesinikud (PFC-d), kuhu kuuluvad CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

  (8) Aruandes esitatakse andmed LOÜ-de hulka kuuluvate püsivate orgaaniliste saasteainete summaarsete (POP-id) heitkoguste kohta ning eraldi järgmiste saasteainete kohta kilogrammides:
  1) polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF). Heitkogust väljendatakse I-TEQ-na (International Toxic Equivalent – toksilisuse ekvivalent ehk dioksiinilaadsete ühendite segu mürgisus). TEQ-i arvutatakse, korrutades individuaalsete ühendite kogust või kontsentratsiooni nende toksilisuse teguriga ja need liidetakse. Aasta heitkogus märgitakse aruandes täpsusega 0,000001 kg;
  2) heksaklorobenseen (HCB), CASi nr 118-74-1;
  3) polüklooritud bifenüülid (PCB-d), CAS nr 1336-36-3 ja muud. Aasta heitkogus märgitakse täpsusega 0,1 kg;
  4) polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-id);
  5) aldriin, CAS nr 309-00-2;
  6) klordaan, CAS nr 57-74-9;
  7) kloordekoon, CAS nr 143-50-0;
  8) DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (4-klorofenüül) etaan), CAS nr 50-29-3;
  9) 1,2-dikloroetaan (EDC), CAS nr 107-06-2;
  10) diklorometaan (DCM)), CAS nr 75-09-2;
  11) dieldriin, CAS nr 60-57-1;
  12) endriin, CAS nr 72-20-8;
  13) heptakloor, CAS nr 76-44-8;
  14) 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan (HCH), CAS nr 608-73-1;
  15) lindaan, CAS nr 58-89-9;
  16) mireks, CAS nr 2385-85-5;
  17) toksafeen, CAS nr 8001-35-2;
  18) tetrakloroetüleen (PER), CAS nr 127-18-4;
  19) tetraklorometaan (TCM), 56-23-5;
  20) triklorobenseenid (TCB-d), kõik isomeerid, CAS nr 12002-48-1;
  21) 1,1,1-trikloroetaan, CAS nr 71-55-6;
  22) 1,1,2,2-tetrakloroetaan, CAS nr 79-34-5;
  23) trikloroetüleen, CAS nr 79-01-6;
  24) triklorometaan, CAS nr 67-66-3;
  25) vinüülkloriid (kloroeteen) (CH2=CHCl), CAS nr 75-01-4;
  26) heksabromobifenüül, CAS nr 36355-01-8. Aasta heitkogust näidatakse täpsusega 0,1 kg;
  27) pentaklorobenseen, CAS nr 608-93-5;
  28) pentaklorofenool (PCP), CAS nr 87-86-5;
  29) heksabromodifenüüleeter, CAS nr 68631-49-2; CAS nr 207122-15-4;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  30) heptabromodifenüüleeter, CAS nr 446255-22-7; CAS nr 207122-16-5;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  31) alfa-heksaklorotsükloheksaan, CAS nr 319-84-6;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  32) beeta-heksaklorotsükloheksaan, CAS nr 319-85-7;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  33) tetrabromodifenüüleeter, CAS nr 400088-47-9;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  34) pentabromodifenüüleeter, CAS nr 32534-81-9;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  35) perfluorooktaansulfoonhape, CAS nr 1763-23-1, ja selle soolad;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  36) perfluorooktaansulfonüülfluoriid, CAS nr 307-35-7;
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]
  37) muud.
[RT I, 20.01.2011, 5 - jõust. 23.01.2011]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 4 nimetatud PAH-ide heitkoguste andmed märgitakse eraldi järgmiste saasteainete kohta:
  1) benso(a)püreen, CAS nr 50-32-8;
  2) benso(b)fluoranteen, CAS nr 205-99-2;
  3) benso(k)fluoranteen, CAS nr 207-08-9;
  4) indeno(1,2,3-cd)püreen, CAS nr 193-39-5.

  (10) Iga saasteaine heitkoguse juures näidatakse, kas andmed põhinevad mõõtmistel või arvutustel.

  (11) Kui andmed saasteaine heitkoguse kohta põhinevad mõõtmistel, näidatakse kas mõõtmine on pidev või pisteline.

  (12) Pistelise mõõtmise korral märgitakse mõõtmiste sagedust järgmiselt:
  1) kord nädalas;
  2) kord kuus;
  3) kord kvartalis;
  4) kord aastas;
  5) muu sagedusega.

§ 6.   Lahustite kasutamisel eraldunud LOÜ-de summaarne heitkogus

  (1) Saasteallika valdaja esitab andmed lahustite kasutamisel eraldunud LOÜ-de summaarse heitkoguse kohta, kui lahustite tarbimine aastas käitise ühel tootmisterritooriumil nimetatud tegevusala korral on:
  1) liimiga katmisel – 5 tonni või enam;
  2) sõidukite kattekihiga katmisel ja sõidukite uuesti viimistlemisel – 0,5 tonni või enam;
  3) rullis oleva materjali katmisel – 25 tonni või enam;
  4) metalli, plastmassi, tekstiili, kile ja paberi kattekihiga katmisel – 5 tonni või enam;
  5) puitpindade kattekihiga katmisel – 15 tonni või enam;
  6) nahkpindade kattekihiga katmisel – 10 tonni või enam;
  7) mähisejuhtme kattekihiga katmisel – 5 tonni või enam;
  8) kattekihiks kasutatava valmistise, laki, trükivärvi ja liimi tootmisel – 100 tonni või enam;
  9) jalanõude tootmisel – 5 tonni või enam;
  10) farmaatsiatoodete tootmisel – 50 tonni või enam;
  11) trükkimisel – 15 tonni või enam;
  12) kummi töötlemisel – 15 tonni või enam;
  13) taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimisel ja taimse õli rafineerimisel – 10 tonni või enam;
  14) puitmaterjali immutamisel – 25 tonni või enam;
  15) puit- ja plastikmaterjalide lamineerimisel – 5 tonni või enam.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud tegevusaladele esitab saasteallika valdaja andmed lahustite kasutamisel ühel tootmisterritooriumil eraldunud LOÜ-de summaarse heitkoguse kohta olenemata lahustite tarbimisest järgmiste tegevusalade korral:
  1) sõidukite kattekihiga tööstuskatmisel;
  2) toodete pindade puhastamisel;
  3) keemilisel puhastusel.

§ 7.   Aruande seletuskiri

  (1) Aruande seletuskiri sisaldab:
  1) lubatud heitkoguse või väljuvates gaasides saasteaine sisalduse piirväärtuse või muu kehtestatud piirnormi ületamise põhjusi iga saasteaine ja saasteallika kohta;
  2) teavet saasteainete heitkoguste määramiseks kasutatud mõõtmis-, analüüsi- ja arvutusmeetodite kohta;
  3) muud asjakohast teavet.

  (2) Jäätmepõletamise või koospõletamise korral esitatakse seletuskirjas lisaks lõikes 1 nimetatud teabele andmed jäätmete töötlemise lubatud koguvõimsuse kohta.

  (3) Kui erireguleerimisala kategooria käitise saasteallikale on kehtestatud saasteaine heitkoguse piirväärtus või muu piirnorm, esitatakse seletuskirjas täiendav teave selle normi järgimiseks aruandeaastal rakendatud meetmetest.

  (4) Seletuskirjale lisatakse:
  1) mõõtmisprotokollid;
  2) arvutused.

§ 8.   Riigi koondaruanded ja andmete kandmine Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse

  (1) Keskkonnateabe Keskus koostab saasteallikate valdajate esitatud aruannete põhjal aruandeaastal välisõhu saastamise riigisisese koondaruande kogu riigi kohta ja maakondade kaupa järgmise aasta 30. augustiks.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

  (2) Keskkonnateabe Keskus koostab ja edastab Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskkonnaagentuurile ning rahvusvaheliste konventsioonide sekretariaatidele välisõhu saastamist käsitlevad riigi koondaruanded konventsioonide või protokollidega või Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

  (3) Keskkonnateabe Keskus kannab vajaduse korral saasteallikate valdajatelt saadud andmed Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 9.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 24. detsembril 2006. a.

  (2) Käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktid 1 ja 2 ning lõiked 8 ja 9 jõustuvad 24. detsembril 2007. a.


1 EÜ nõukogu direktiiv 84/360/EMÜ tööstusseadmetest lähtuva õhusaaste vastu võitlemise kohta (EÜT L 188, 16.07.1984, lk 20–25);
EL nõukogu direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26–40);
EL nõukogu direktiiv 1999/13/EÜ teatud toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (EÜT L 85, 29.03.1999, lk 1–22);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ teatavates suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1–21);
EÜ nõukogu otsus 93/389/EMÜ CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside heidete kontrolli- ja monitooringumehhanismi kohta (EÜT L 167, 09.07.1993, lk 31–33; Euroopa Liidu Teataja L 117, 05.05.1999, lk 35–38; L 284, 31.10.2003, lk 1–53);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EÜT L 275, 25.10.2003, lk 32–46);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatud õhusaasteainete riiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30);
Komisjoni otsus 2002/159/EÜ riigi kütusekvaliteedi koondandmete esitamise ühise vormi kohta (EÜT L 53, 23.02.2002, lk 30–36);
Komisjoni otsus 2002/529/EÜ, milles käsitletakse direktiivi 1999/13/EÜ (teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) liikmesriikides rakendamise aruannete küsimustikku (EÜT L 172, 02.07.2002, lk 57–60);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ/2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜT L 244, 29.09.2000, lk 1-24; L 265, 16.10.2003, lk 1–4);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ/850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (EÜT L 158, 30.04.2004, lk 7–249);
EÜ nõukogu otsus 2006/61/EÜ, mis käsitleb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (EÜT L 32, 04.02.2006, lk 54–55);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ/166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (EÜT L 33, 04.02.2006, lk 1–17);
Komisjoni otsus 2006/194/EÜ, millega kehtestatakse küsimustik seoses nõukogu direktiiviga 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 70, 09.03.2006, lk 65–77);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta (EÜT L 332, 28.12.2000, lk 91–111);
Euroopa Komisjoni otsus 2006/329/EÜ, milles sätestatakse direktiivi 2000/76/EÜ (jäätmete põletamise kohta) rakendamist käsitleva aruande koostamisel kasutatav küsimustik (EÜT L 121, 06.05.2006, lk 38–42).

Välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruanne 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json