Teksti suurus:

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 9

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 9
RTL 2007, 6, 108
jõustumine 26.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
13.01.2011RT I, 20.01.2011, 623.01.2011

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 21 punkti 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab «Veeseaduse» § 8 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4 ja 9 nimetatud juhtudel veekasutuse aruande esitamise korra, esitatavate andmete ulatuse ja veekasutuse aruande vormi.

§ 2.   Veekasutuse aruanne

  Veekasutuse aruanne (edaspidi aruanne) on dokument, milles sisalduvad statistilise suunitlusega andmed veekasutaja vee erikasutuse kohta.

§ 3.   Aruande vorm ja esitamise tähtaeg

  (1) Aruanne esitatakse vastavalt vee erikasutuse iseloomule määruse lisades 1–11 toodud vormil.

  (2) Lisades 1–8 ja 10–11 märgitud andmete osas esitab veekasutaja aruande, mis käsitleb aruandja veealast tegevust eelmisel kalendriaastal aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.
[RT I, 20.01.2011, 6 - jõust. 23.01.2011]

  (3) Lisas 9 märgitud andmete osas esitavad aruande veekasutajad, kes pakuvad veevarustuse või kanalisatsiooni teenust rohkem kui 2000 inimesele. Lisa 9 kohane aruanne esitatakse 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

  (4) Keskkonnateabe Keskus koostab käesoleva määruse lisades esitatud andmete alusel oma veebilehelt avatava ja täidetava aruandevormi hiljemalt 1. veebruariks.
[RT I, 20.01.2011, 6 - jõust. 23.01.2011]

§ 4.   Aruande esitamine ja aruandes sisalduvate andmete kontrollimine

  (1) Veekasutaja esitab aruande, kui Keskkonnateabe Keskuse hallatava veebipõhise andmebaasi autoriseeritud kasutaja, täites selleks andmebaasis asjakohase vormi. Juhul kui nimetatud võimalus puudub, esitab veekasutaja allkirjastatud aruande paberil või vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» digitaalselt Keskkonnaametile.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

  (2) Kui aruandjal puudub võimalus esitada aruanne veebipõhiselt, kannab tema paberil esitatud andmed veebipõhisesse andmebaasi Keskkonnaamet kuu aja jooksul pärast aruande esitamise tähtaega.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Keskkonnaamet kontrollib aruande täitmist 20. päeva jooksul aruande esitamisest. Esitatud aruandega nõustumisel kinnitab Keskkonnaamet aruande.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Kui Keskkonnaamet ei nõustu aruandes esitatud andmetega, teavitab ta aruande esitajat puudustest 20. päeva jooksul aruande esitamisest, määrates puuduste kõrvaldamiseks uue tähtaja.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 5.   Riigi koondaruanne

  Keskkonnateabe Keskus koostab lisade 1–8 ja 10–11 kohaselt esitatud andmete põhjal vee erikasutuse riigisisese koondaruande aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks ja esitab selle Keskkonnaministeeriumile ning teeb avalikuks oma veebilehel.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 6.   Määruse rakendamine
[Kehtetu RT I, 20.01.2011, 6 - jõust. 23.01.2011]

 

§ 7.     [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisad 

/otsingu_soovitused.json