Teksti suurus:

Sotsiaalministri 15. novembri 2002. a määruse nr 132 „Haiglate majutuse standardtingimused” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 15

Sotsiaalministri 15. novembri 2002. a määruse nr 132 „Haiglate majutuse standardtingimused” muutmine

Vastu võetud 10.01.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 68 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 15. novembri 2002. a määruses nr 132 „Haiglate majutuse standardtingimused” (RTL 2002, 131, 1919) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega11 järgmises sõnastuses:

„(11) Haiglas toidu käitlemisel peab olema tagatud selle käitlemine vastavalt „Toiduseadusele” ja selle seaduse alusel kehtestatud õigusaktidele.”;

3) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) peegel, välja arvatud ruumides, mida kasutavad peamiselt isikud, kellele osutatakse haiglas psühhiaatrilise abi tervishoiuteenuseid,”;

5) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) võimalus käte kuivatamiseks.”;

7) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Haiglas kasutatava vee kvaliteet peab vastama „Toiduseadusele” ja „Veeseadusele” ning nende seaduste alusel kehtestatud õigusaktidele.”

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json