Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2015, 1

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 09.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 1, 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tulu majandustegevusest (e-kontod algusega 210 ja 211) – kontole laekuvad riigiasutuste majandustegevusest saadavad tulud, sealhulgas majandustegevusest laekuva tulu hulka arvatavad üüri- ja renditulud;

8) riiklik kaasfinantseering (e-konto algusega 256) – konto avatakse riikliku kaasfinantseeringu vahendamiseks ning Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonnale Euroopa Liidult sõidukulude hüvitamiseks saadavate vahendite laekumiseks;
9) toetused riigilt ja riigiasutustelt (e-konto algusega 258) – kontole laekuvad toetused riigilt ja riigiasutustelt, mis ei ole seotud riigiväliselt organisatsioonilt saadud toetuste vahendamise või nende kaasfinantseerimisega, ning eraldis riigi kui edasikindlustusandja kohustuste täitmiseks;”;

2) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigile mittesihtotstarbeliste rahaliste annetuste tegemisel märgitakse maksekorralduse viitenumbri väljale numbrid 2800045768.”;

3) paragrahvi 17 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui toetusfondis oleva ühe toetuse liigi summa on väiksem kui 1% toetusfondi kogusummast, võib Rahandusministeerium selle toetuse liigi väljamaksed teha käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud väljamaksete ajakavast kiiremini.

(12) Kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondist ja toetusfondist aasta jooksul eraldatavad täiendavad vahendid maksab Rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksusele välja ühe maksena.”;

5) paragrahvi 30 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Asutus vastutab oma ametnike ja töötajate kaardiandmete kolmandatele isikutele edastamise ja tehtud kaarditehingute, sealhulgas pärast kaardi vargust või kaotamist tehtud tehingute eest, täies ulatuses ning tagab rahaliste vahendite olemasolu krediidiasutuse nõude täitmiseks. Pangakaardi varguse või kaotamise korral teavitab asutus sellest kohe kaardi väljastanud krediidiasutust ja riigikassat.”.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json