Teksti suurus:

Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord

Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2017, 10

Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord

Vastu võetud 18.01.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 65 lõike 8 alusel.

  Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamine

 (1) Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide vara väärtuse summast. Määrus ei kohaldu kohustuslikele pensionifondidele, mille valitsemistasu on prospekti kohaselt alla 0,5% varade turuväärtusest.

 (2) Kui fondivalitseja valitsetavate kohustuslike pensionifondide vara väärtuse summa ületab 100 miljonit eurot, arvutatakse pensionifondi valitsemistasu määra vähendav kordaja järgmise valemi järgi:

kus
a – 100 miljonit eurot ehk allahindluse aste;
b – allahindluse määr, mis on minimaalselt 10%;
v – pensionifondide vara väärtuse summa;
n – pensionifondide vara väärtuse ja allahindluse astme jagatis (v/a) ümardatuna allapoole täisarvuks.

 (3) Juhul kui , võib pensionifondi valitsemistasu määra vähendava kordaja arvutada järgmise valemi järgi:

kus
p – valitsemistasu alampiirmäär, mis on maksimaalselt 0,5%;
t – pensionifondi prospektis sätestatud valitsemistasu määr käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud kuupäeva seisuga;
m –  ümardatuna allapoole täisarvuks.

 (4) Valitsemistasu määra vähendav kordaja leitakse kord kalendriaastas kohustuslike pensionifondide 1. jaanuarile järgneva teise tööpäeva vara väärtuse seisuga ja määratakse täpsusega vähemalt kaks kohta pärast koma.

 (5) Kõigi kohustuslike pensionifondide prospektis sätestatud valitsemistasude määrasid vähendatakse iga kalendriaasta 1. veebruarist alates, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 2 või 3 kohaselt leitud kordajat.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler