Teksti suurus:

2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2017, 12

2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

Vastu võetud 19.01.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõike 1 ja § 126 lõike 2 alusel, arvestades 2017. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jao 8 eelarve liigi 40 eelarve kontodel 45 ja 5 toetusteks ettenähtud rahalisi vahendeid.

§ 1.   „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

  (1) 2017. aastal antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” (edaspidi arengukava 2007–2013) alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohaseid maaelu arengu toetusi:
  1) tootjarühmade loomise ja arendamise toetus;
  2) põllumajanduslik keskkonnatoetus.

  (2) 2017. aastal toetatakse arengukava 2007–2013 alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:
  1) mahepõllumajanduslik tootmine;
  2) ohustatud tõugu looma pidamine;
  3) kohalikku sorti taimede kasvatamine;
  4) poolloodusliku koosluse hooldamine.

  (3) 2017. aastal võib arengukava 2007–2013 alusel antavat tootjarühmade loomise ja arendamise toetust ning põllumajanduslikku keskkonnatoetust kohalikku sorti taimede kasvatamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel.

  (4) 2017. aastal võib arengukava 2007–2013 alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust mahepõllumajandusliku tootmise, ohustatud tõugu looma pidamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses.

§ 2.   „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

  (1) 2017. aastal võib maaelu arengu toetust taotleda järgmiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) meetmete raames:
  1) meede 1 „Teadmussiire ja teavitus”;
  2) meede 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused”;
  3) meede 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad”;
  4) meede 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse”;
  5) meede 5 „Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine”;
  6) meede 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng”;
  7) meede 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse”;
  8) meede 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine”;
  9) meede 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede”;
  10) meede 11 „Mahepõllumajandus”;
  11) meede 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused”;
  12) meede 14 „Loomade heaolu”;
  13) meede 16 „Koostöö”;
  14) meede 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)”;
  15) meede 20 „Tehniline abi”.

  (2) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liikide raames:
  1) „Koolitustegevuste korraldamine”;
  2) „Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine”;
  3) „Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine”;
  4) „Pikaajalised programmid”.

  (3) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava 2014–2020 meetme 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused” tegevuse liigi „Toetus nõustajate koolituseks” raames.

  (4) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liikide raames:
  1) „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine”;
  2) „Liidu ning siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused”.

  (5) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liikide raames:
  1) „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
  2) „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks”;
  3) „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”.

  (6) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng” tegevuse liikide raames:
  1) „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”;
  2) „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine”;
  3) „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas”.

  (7) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” tegevuse liikide raames:
  1) „Metsakahjustuste ennetamine, kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamine”;
  2) „Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine”.

  (8) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liikide raames:
  1) „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”;
  2) „Piirkondlik mullakaitse toetus”;
  3) „Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”;
  4) „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus”;
  5) „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus”;
  6) „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus”.

  (9) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 11 „Mahepõllumajandus” tegevuse liikide raames:
  1) „Mahepõllumajandusele üleminek”;
  2) „Mahepõllumajandusega jätkamine”.

  (10) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused” tegevuse liikide raames:
  1) „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale”;
  2) „Natura 2000 toetus erametsamaale”.

  (11) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse liikide raames:
  1) „Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine”;
  2) „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine”.

  (12) 2017. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)” tegevuse liikide raames:
  1) „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine”;
  2) „Koostöö”;
  3) „Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json