Teksti suurus:

Keskkonnaministri 12. mai 2016. a määruse nr 13 „Elbu niidurüdi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2023, 1

Keskkonnaministri 12. mai 2016. a määruse nr 13 „Elbu niidurüdi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 16.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 12. mai 2016. a määruses nr 13 „Elbu niidurüdi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Niidurüdi püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri”;

2) paragrahvi 1 tekstis asendatakse lauseosa „asuv elupaik” lauseosaga „asuvad elupaigad”;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Niidurüdi püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised niidurüdi püsielupaigad:
1) Elbu Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu ja Tarva külas;
2) Kõrsa Pärnu linnas Põlendmaa ja Seljametsa külas ning Tori vallas Urumarja, Kõrsa ja Kildemaa külas.

(2) Püsielupaikade ja nende vööndi piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas1.”;

4) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Kaitsekord

(1) Püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Elbu ja Kõrsa sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
2) jahipidamine, välja arvatud linnujaht Elbu püsielupaigas;
3) sõidukiga sõitmine teedel.

(4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd, välja arvatud Kõrsa püsielupaigas;
2) loodusliku veerežiimi taastamine;
3) olemasolevate rajatiste hooldustööd;
4) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile ja kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, kusjuures nende tegevuste käigus raiutud puidu kokkuvedu rasketehnikaga on lubatud vaid külmunud pinnase korral või kui püsielupaiga valitseja hinnangul pinnas seda võimaldab.

(5) Püsielupaigas on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tehnovõrgu rajatise ja tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks;
4) telkimine ja lõkke tegemine;
5) rahvaürituse korraldamine, välja arvatud Kõrsa püsielupaigas 1. augustist 1. märtsini;
6) sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevustel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel.

(6) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) anda ehitusluba;
7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
8) jahiulukeid lisasööta.”;

5) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.”;

6) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud Kõrsa püsielupaiga kaardiga (lisatud)1.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 4. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/94 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaportaalis.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Kõrsa niidurüdi püsielupaik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json