Teksti suurus:

Niidurüdi püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2023, 2

Niidurüdi püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
[RT I, 20.01.2023, 1 - jõust. 30.01.2023]

Vastu võetud 12.05.2016 nr 13
RT I, 19.05.2016, 10
jõustumine 29.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.01.2023RT I, 20.01.2023, 130.01.2023

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 4 lõike 2 punkti 131 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi niidurüdi (Calidris alpina schinzii) väljaspool kaitstavaid alasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.
[RT I, 20.01.2023, 1 - jõust. 30.01.2023]

§ 2.   Niidurüdi püsielupaikade kaitse alla võtmine
[RT I, 20.01.2023, 1 - jõust. 30.01.2023]

  (1) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised niidurüdi püsielupaigad:
  1) Elbu Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu ja Tarva külas;
  2) Kõrsa Pärnu linnas Põlendmaa ja Seljametsa külas ning Tori vallas Urumarja, Kõrsa ja Kildemaa külas.

  (2) Püsielupaikade ja nende vööndi piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas1.
[RT I, 20.01.2023, 1 - jõust. 30.01.2023]

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.   Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Elbu ja Kõrsa sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  2) jahipidamine, välja arvatud linnujaht Elbu püsielupaigas;
  3) sõidukiga sõitmine teedel.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd, välja arvatud Kõrsa püsielupaigas;
  2) loodusliku veerežiimi taastamine;
  3) olemasolevate rajatiste hooldustööd;
  4) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile ja kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, kusjuures nende tegevuste käigus raiutud puidu kokkuvedu rasketehnikaga on lubatud vaid külmunud pinnase korral või kui püsielupaiga valitseja hinnangul pinnas seda võimaldab.

  (5) Püsielupaigas on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tehnovõrgu rajatise ja tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks;
  4) telkimine ja lõkke tegemine;
  5) rahvaürituse korraldamine, välja arvatud Kõrsa püsielupaigas 1. augustist 1. märtsini;
  6) sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevustel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel.

  (6) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.
[RT I, 20.01.2023, 1 - jõust. 30.01.2023]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11.06.2015. a käskkirjaga nr 563 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.
[RT I, 20.01.2023, 1 - jõust. 30.01.2023]

Lisa Kõrsa niidurüdi püsielupaik
[RT I, 20.01.2023, 1 - jõust. 30.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json