Teksti suurus:

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruse nr 42 „Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2013, 1

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruse nr 42 „Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” muutmine

Vastu võetud 15.02.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 60 lõike 3 ja § 61 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruses nr 42 „Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toll loobub tagatise nõudmisest EÜ Nõukogu määruse nr 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) artikli 189 lõike 5 alusel, nõutakse isikult kirjalikku kohustust importimisel kogutava maksusumma tasumiseks.”;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse number „115” numbriga „130”;

3) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Tagatise vabastamise ja tagastamise kord

Tagatis vabastatakse ja tagastatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

4) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Määratud tagatise suurus tehakse isikule teatavaks kirjaliku otsuse või tollideklaratsiooniga.”;

5) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse number „3,5” numbriga „2,5”;

6) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Ühenduse tolliseadustiku artikli 5a mõistes volitatud ettevõtja staatust omava isiku usaldusväärsuse koefitsient ei ole väiksem kui 0,1.

(5) Isikule määratud usaldusväärsuse koefitsient vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas.”.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json