Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord

Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2014, 18

Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord1

Vastu võetud 19.02.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2003 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete vahetamist ja aruandluse korda ning määruses esitatakse loetelu andmetest, mida Euroopa Liidu liikmesriikide vahel vahetatakse.

§ 2.   Andmete vahetamine

  (1) Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis ning Taanis, registreeritud sõidukiga liiklusseaduse § 2003 lõikes 2 nimetatud liiklusnõude rikkumise toimepanemisel on Maanteeametil õigus esitada päring vastava Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele liiklusnõude rikkumise toime pannud sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmete saamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud päring peab sisaldama käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid.

  (3) Maanteeameti vastus Euroopa Liidu pädeva asutuse esitatud päringule peab sisaldama käesoleva määruse § 3 lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmeid.

  (4) Käesoleva määruse § 3 lõikes 7 nimetatud andmeid ei väljastata päringu esitanud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele kui:
  1) sõiduk on liiklusregistrist kustutatud;
  2) sõiduk on tunnistatud kindlustusandja poolt hävinenuks;
  3) sõiduk on varastatud;
  4) registreerimismärk on varastatud;
  5) sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmed puuduvad rahvastikuregistrist või on kustutatud äriregistrist.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtumi korral kuvatakse andmebaasis päringu teinud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele kirje „Teavet ei avaldata”.

§ 3.   Andmete loetelu

  (1) Maanteeameti esitatud päring Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele peab koosnema käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmetest.

  (2) Sõidukiga seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus sõiduk on registreeritud;
  2) registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon.

  (3) Liiklusnõude rikkumisega seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus toimus liiklusnõude rikkumine;
  2) liiklusnõude rikkumise toimumise kuupäev;
  3) liiklusnõude rikkumise toimumise kellaaeg;
  4) liiklusnõude rikkumise liigile viitav käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kood.

  (4) Liiklusseaduse § 2003 lõikes 2 nimetatud liiklusnõuete rikkumiste liikidele viitavad koodid on järgmised:
  1) lubatud sõidukiiruse ületamine – kood 1;
  2) turvavöö kinnitamise või lapse turvasüsteemi kasutamise nõude rikkumine – kood 3;
  3) foori punase tule või muu peatumissignaali eiramine – kood 4;
  4) sõiduki juhtimine joobeseisundis või lubatud alkoholi piirmäära ületades – kood 2;
  5) sõiduki juhtimine narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine mõju all – kood 10;
  6) kiivri mittekasutamine – kood 11;
  7) keelatud sõiduraja kasutamine – kood 5;
  8) mobiiltelefoni või muu sidevahendi keelatud kasutamine juhtimise ajal – kood 12.

  (5) Maanteeameti vastus teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse esitatud päringule peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmeid.

  (6) Sõidukiga seotud andmed:
  1) registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon;
  2) identifitseerimisnumber, milleks on VIN kood, kere või raami number;
  3) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus sõiduk on registreeritud;
  4) sõiduki kategooria, mark ja kaubanduslik nimetus.

  (7) Sõiduki omaniku või vastutava kasutajaga seotud andmed:
  1) ettevõtja või ühingu ärinimi, registrikood, elu- või asukoht ja aadress;
  2) sõiduki omaniku nimi, sünniaeg, elu- või asukoht;
  3) sõiduki vastutava kasutaja nimi, sünniaeg, elu- või asukoht.

§ 4.   Aruandlus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet edastab iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks üksikasjaliku aruande koostamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis ning Taanis, registreeritud sõidukite osas kohaldatud kirjalike hoiatamismenetluste ning kirjalike hoiatamismenetluste aluseks olevate liiklusseaduse § 2003 lõikes 2 nimetatud liiklusnõuete rikkumiste arvu.

  (2) Maanteeamet edastab 2014. aasta 7. septembriks esialgse aruande koostamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud päringute andmed, milleks on vastuste arv, päringute aluseks olevate liiklusnõuete rikkumiste liigid ja täitmata jäetud päringute arv.

  (3) Maanteeamet edastab iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks üksikasjaliku aruande koostamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmed, milleks on vastuste arv, päringute aluseks olevate liiklusnõuete rikkumiste liigid ja täitmata jäetud päringute arv.

  (4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 esitatud andmete alusel koostatud esialgse aruande Euroopa Komisjonile hiljemalt 2014. aasta 7. novembriks. Üksikasjalik aruanne esitatakse Euroopa Komisjonile hiljemalt 2016. aasta 6. maiks ja seejärel iga kahe aasta tagant.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/82, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta (ELT L 288, 5.11.2011, lk 1–15).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json