Teksti suurus:

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.02.2015 otsus nr 581

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2015

§ 1.   Alkoholiseaduse muutmine

Alkoholiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”2) sünteetilisele alkoholile, esteraldehüüdfraktsioonile, puskariõlile ja denatureeritud alkoholile, välja arvatud juhul, kui neid aineid käideldakse alkoholina käesoleva seaduse tähenduses;”;

2) paragrahvi 1 lõiked 41–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(41) Volitatud laborina käsitatakse ka Euroopa Liidu teises liikmesriigis asuvat laborit, millele on andnud õiguse teha alkoholianalüüse teine liikmesriik, ja liiduvälises riigis asuvat laborit, mille õigusest teha alkoholianalüüse on teatanud Euroopa Komisjon.

(5) Euroopa Liitu, liikmesriiki ja liiduvälist riiki käsitatakse käesolevas seaduses alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 11 tähenduses.

(6) Liidu alkoholina käsitatakse käesolevas seaduses alkoholi, mis on ühenduse kauba staatuses nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), artikli 4 lõike 7 tähenduses.

(7) Eestisse toimetamisena käsitatakse käesolevas seaduses liiduvälisest riigist Eestisse toimetatud alkoholi vabasse ringlusse lubamist ühenduse tolliseadustiku tähenduses või alkoholi toimetamist Eestisse teisest liikmesriigist.”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”5) müügiks pakkumine, müük või mis tahes võlaõigusliku lepingu sõlmimine või mis tahes õiguslikul alusel majandustegevuse raames kättesaadavaks tegemine või üleandmine tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses (edaspidi jaemüük);”;

4) paragrahvi 4 lõike 4 punktides 4 ja 5, § 9 lõigetes 21 ja 22 ning § 10 lõike 1 punktis 6 ja lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna ”Ühenduse” sõnaga ”liidu”;

5) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse sõna ”ühendusevälise” sõnaga ”liiduvälise”;

7) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
”7) sünteetilist alkoholi, esteraldehüüdfraktsiooni, puskariõli ja denatureeritud alkoholi, kui neid aineid käideldakse alkoholina käesoleva seaduse tähenduses.”;

8) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlejal peab olema alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 38 sätestatud aktsiisilao tegevusluba ning ettevõte, kus alkohol toodeti, peab vastama toiduseaduses sätestatud nõuetele.”;

9) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 10 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(21) Veinitoote kandmiseks alkoholiregistrisse võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 ja lõike 2 punktis 2 nimetatud katseprotokolli asemel esitada saatedokumendid, mis on kehtestatud:
1) komisjoni määrusega (EÜ) nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega (ELT L 170, 30.06.2008, lk 1–80);
2) komisjoni määrusega (EÜ) nr 436/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega (ELT L 128, 27.05.2009, lk 15–53).”;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

”(22) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5 ja 6 ning lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud tollideklaratsiooni või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehte ei pea koos taotlusega esitama juhul, kui nimetatud dokumendid on alkoholiregistri volitatud töötlejale kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti asjakohase elektroonse süsteemi kaudu.”;

12) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
”11) nõuda taotlejalt tootenäidist andmete õigsuse kontrollimiseks;”;

13) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”1) ei oma aktsiisilao kehtivat tegevusluba või kui alkoholi on tootnud Eestis tegutsev ettevõtja, kellel ei ole toidu käitlemise tegevusluba või kes ei ole esitanud majandustegevusteadet toidu käitlemise kohta;”;

14) paragrahvi 13 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad ”või selle elementide” sõnadega ”märgistusel esitatud kohustusliku teabe”;

16) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”3) liik kui alkohoolse joogi seaduslik nimetus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63), artikli 17 tähenduses (edaspidi liik);”;

17) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”6) päritoluriik või lähtekoht veini puhul;”;

18) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
”11) tarbijapakendi värvifoto.”;

19) paragrahvi 21 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna ”paberkandjal”;

20) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Majandustegevusteadet ei esitata alkoholi müügiks avalikul üritusel.”;

22) paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

”(31) Enne 2015. aasta 1. juulit riiklikus alkoholiregistris säilitamiseks võetud viina tootenäidis tagastatakse tootenäidise esitanud ettevõtjale selle tootenäidise säilitamise vajaduse lõppemisel. Tagastamine toimub kas tootenäidise esitanud ettevõtja või registri volitatud töötleja algatusel ja selle kohta koostatakse akt. Tootenäidise edasise säilitamise vajaduse kohta võib küsida arvamust ühelt või mitmelt järelevalveasutuselt.”.

§ 2.   Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json