Teksti suurus:

Vedelkütuse seaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.02.2015 otsus nr 583

Vedelkütuse seaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2015

§ 1.   Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

”(32) Käesolev seadus ei reguleeri kütuse müüki riigiasutuse poolt kohtuotsuse alusel, järelevalvemenetluse tulemusena või muu avaliku ülesande täitmisega seotud põhjendatud juhul. Riigiasutuse poolt kütuse müügi korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”1) vedelkütus (edaspidi kütus) on vedel põlevaine, mida saab kasutada energiaallikana soojusjõumasinates ja muudes selleks sobivates energiamuundamisseadmetes, mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, mis standardtingimustel, see on rõhul 0,1 MPa ja temperatuuril 15 oC, on gaasilises olekus, ning mootorsõidukites kasutatav biogaas;”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Kütuste täpsustatud loetelu kehtestab nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kirjeldatud kombineeritud nomenklatuuri koodide (edaspidi KN-i kaubakoodid) alusel valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Tagatise nõuet ei kohaldata kütuse müüjale, kes käitleb ainult lennukikütuseid, vedelgaasi või biogaasi.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Nõuded kütuse hoiuteenuse osutamisel

(1) Kütuse hoiuteenuse osutaja on kohustatud pidama laoarvestust ning selle Maksu- ja Tolliameti nõudmisel viivitamata esitama.

(2) Kütuse hoiuteenuse osutaja laoarvestuses peavad kajastuma järgmised andmed:
1) kütuse hoiule võtmise ja väljastamise kuupäev;
2) hoiule võetud ja väljastatud kütuse saatedokumendi number ja kuupäev ning impordi puhul impordideklaratsiooni number;
3) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev;
4) kütuse nimetus ja bensiini puhul selle oktaaniarv, diislikütuse puhul märge talvise või suvise diislikütuse kohta ning erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
5) hoiule võetud kütuse kogus, laoseis liikide ja mahutite kaupa, omanike nimed ja registrikoodid või isikukoodid, kellelt on kütust vastu võetud;
6) väljastatud kütuse kogus liikide ja mahutite kaupa ning omanike nimed ja registrikoodid või isikukoodid, kellele on kütust väljastatud;
7) kütuse omaniku nimi ja registrikood või isikukood ning tegevusloa olemasolul selle number;
8) lattu kütuse hoiustamisele toonud ning laost kütuse väljavedanud isiku andmed, sealhulgas ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, mootorsõiduki registreerimisnumber.

(3) Laoarvestuses peavad olema kajastatud kõik kütuse omaniku vahetused. Hoiule antud kütuse võõrandaja peab hoiuteenuse osutajat omaniku vahetusest teavitama hiljemalt tehingule järgneva tööpäeva jooksul.

(4) Laoarvestust säilitatakse raamatupidamise seaduses raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuete kohaselt.

(5) Hoiuteenuse osutaja võib väljastada hoiul oleva kütuse ainult laoarvestuses kajastatud kütuse omanikule või tema volitatud esindajale.”;

6) paragrahvi 20 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”1) tegevusloa olemasolu kontrollimine kütuse käitlemisel;”;

7) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Riikliku järelevalve erimeetmed

(1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule võib Maksu- ja Tolliamet kohaldada käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks korrakaitseseaduse §-s 45 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib tema pädevusse antud riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamisel kasutada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

8) seadust täiendatakse §-dega 311–313 järgmises sõnastuses:

§ 311. Kütuse laoarvestuse pidamise kohustuse rikkumine

(1) Kütuse hoiuteenuse osutaja poolt laoarvestuse pidamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 312. Teavitamiskohustuse rikkumine kütuse võõrandamise korral

(1) Hoiul oleva kütuse võõrandamisest hoiuteenuse osutaja teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 313. Kütuse väljastamine laoarvestuses kajastamata isikule

(1) Kütuse hoiuteenuse osutaja poolt hoiul oleva kütuse väljastamise eest muule isikule kui laoarvestuses kajastatud omanik –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

9) paragrahvi 35 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

”(2) Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 31 ja 32 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme või aine konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.”.

§ 2.   Välisõhu kaitse seaduse muutmine

Välisõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 58 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Saasteainete heitkoguste piiramise eesmärgil kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste ja vedelate biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise korra ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika.”;

2) paragrahvi 58 lõike 21 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”3) biokütuste ja vedelate biokütuste säästlikkuse kriteeriumid;”;

3) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

”(24) Vedel biokütus käesoleva seaduse tähenduses on energia, sealhulgas elektri-, soojus- ja jahutusenergia, välja arvatud transpordi jaoks kasutatava energia, saamiseks kasutatav vedelkütus, mis on toodetud biomassist.”;

4) paragrahvi 1194 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

”(81) Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktides 2 ja 4 nimetatud eesmärkide saavutamiseks antavate toetuste hulgas antakse väikeelamutes taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetust.”;

5) paragrahvi 155 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

”(6) Käesoleva seaduse § 1194 lõiget 81 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2015. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 3.   Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 5 ja 8 jõustuvad 2015. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json