Teksti suurus:

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2015, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.02.2015 otsus nr 584

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.01.2015

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Nõusolek raseduse katkestamiseks peab olema vormistatud kirjalikult.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Piiratud teovõimega naise raseduse võib katkestada tema enda nõusolekul või seadusliku esindaja nõusolekul vastavalt võlaõigusseaduse § 766 lõikele 4.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

”(3) Kui piiratud teovõimega naine ei ole nõus võlaõigusseaduse § 766 lõikes 4 sätestatud juhul mõjuvatel põhjustel kaasama oma seaduslikku esindajat või kui seadusliku esindaja otsus on vastuolus naise huvidega, lähtub tervishoiutöötaja raseduse katkestamisel isiku enda nõusolekust.

(4) Tervishoiutöötaja on kohustatud informeerima piiratud teovõimega naist seadusliku esindaja või muu tema poolt usaldatud täisealise teovõimelise isiku kaasamise olulisusest.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Rasedust võib katkestada, kui see on kestnud vähem kui 12 nädalat.”;

5) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekstiosa ”Kauem kui 11 ning kuni 21 nädalat” tekstiosaga ”Kauem kui 12 ning vähem kui 22 nädalat”;

6) paragrahvides 7 ja 8 asendatakse sõna ”naistearst” sõnaga ”günekoloog” vastavas käändes;

7) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Rasedust võib katkestada tervishoiuteenuse osutaja, kellel on tervishoiuteenuse osutamiseks günekoloogia tegevusluba.”;

8) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Raseduse olemasolu ja kestuse tuvastab günekoloog, perearst või ämmaemand.”;

10) paragrahvi 11 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Käesoleva seaduse § 6 lõike 2 punktides 1, 2 ja 3 kirjeldatud juhtudel tehakse raseduse katkestamise lubatavus kindlaks vähemalt kolme arsti – kahe või enama günekoloogi ja naise haigusest või tervisega seotud probleemist tuleneva eriarsti või -arstide – otsuse alusel.”;

11) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Rasedust katkestada soovivale naisele või võlaõigusseaduse § 766 lõikes 4 sätestatud juhul tema seaduslikule esindajale peab tervishoiutöötaja enne raseduse katkestamist selgitama raseduse katkestamise bioloogilist ja meditsiinilist olemust ning sellega seonduvaid riske, sealhulgas võimalikke tüsistusi.”;

12) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Rasedat naist, rasedust katkestada soovivat naist või võlaõigusseaduse § 766 lõikes 4 sätestatud juhul tema seaduslikku esindajat peab tervishoiutöötaja vajaduse korral teavitama psühholoogilise või muu asjakohase nõustamise võimalustest.”;

13) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusliku nõustamise kohta koostatakse akt, millele kirjutavad alla nõustatud isik ja nõustamise läbiviinud tervishoiutöötaja. Nõustamisakt vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tervishoiutöötajale ja teine antakse nõustatavale.”;

14) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse number ”11” numbriga ”12”;

15) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna ”rasedusekatkestamisele” sõnadega ”raseduse katkestamisele”;

16) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Raseduse katkestamine dokumenteeritakse vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusega kehtestatud nõuetele.”;

17) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad ”Maailma Tervishoiuorganisatsiooni” sõnadega ”Maailma Terviseorganisatsiooni”;

18) paragrahvi 20 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Isikut võib steriliseerida günekoloog, üldkirurg või uroloog.”;

20) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Isikut võib steriliseerida ainult tervishoiuteenuse osutaja, kellel on tervishoiuteenuse osutamiseks günekoloogia, üldkirurgia või uroloogia tegevusluba.”;

21) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Enda steriliseerimist soovivale isikule ja vajaduse korral tema eestkostjale peab arst enne ja pärast protseduuri lubatavuse otsustamist selgitama steriliseerimise bioloogilist ja meditsiinilist olemust ning sellega seonduvaid riske, sealhulgas võimalikke tüsistusi.”;

22) paragrahvi 25 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Steriliseerimine dokumenteeritakse vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusega kehtestatud nõuetele.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json