Teksti suurus:

Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2015, 18

Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 19.02.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 12 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/9/EÜ, reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (EÜT L 106, 03.05.2000 lk 0021–0048) kohaldamisalas olevad köisteed, alamsüsteemid ja ohutusseadised peavad turule laskmisel ja kasutusele võtmisel vastama direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Köistee, alamsüsteemi ja ohutusseadise nõuetele vastavust tuleb tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt.

§ 2.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/9/EÜ, reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (EÜT L 106, 03.05.2000 lk 0021–0048)

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json