Teksti suurus:

Piirkondlik veekaitse toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2021, 14

Piirkondlik veekaitse toetus

Vastu võetud 16.02.2018 nr 9
RT I, 20.02.2018, 45
jõustumine 23.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2018RT I, 17.04.2018, 320.04.2018
09.04.2019RT I, 16.04.2019, 119.04.2019
27.03.2020RT I, 03.04.2020, 106.04.2020
03.02.2021RT I, 09.02.2021, 112.02.2021
17.05.2021RT I, 20.05.2021, 123.05.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Piirkondlik veekaitse toetus” raames antava piirkondliku veekaitse toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ning kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse piirkondliku veekaitselise tegevuse elluviimise eest määruses sätestatud ajavahemiku jooksul (edaspidi koos kohustus).

  (2) Toetust antakse järgmiste tegevuste elluviimise eest:
  1) maa järjepidevalt vähemalt viie järjestikuse kalendriaasta jooksul (edaspidi kohustuseperiood) osaliselt talvise taimkatte all hoidmine;
  2) kohustuseperioodi esimese kalendriaasta kohustuse aluse maa kohustuseperioodi jooksul rohumaana hoidmine.

§ 3.   Toetuse ühikumäär

  (1) Toetuse ühikumäär ühe hektari maa kohta on maa rohumaana hoidmise eest juhul, kui rohumaa moodustab kohustuseperioodi kalendriaastal (edaspidi kohustuseaasta) kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast kuni 20 protsenti, 130 eurot kalendriaastas.

  (2) Toetuse ühikumäär ühe hektari maa kohta on maa rohumaana hoidmise eest juhul, kui rohumaa moodustab kohustuseaastal kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast üle 20 protsendi, 70 eurot kalendriaastas.

  (3) Toetuse ühikumäär ühe hektari maa kohta on maa talvise taimkatte all hoidmise eest seitse eurot kalendriaastas.

  (4) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab enne §-s 18 sätestatud toetuse vähendamise otsustamist tegevuse liigile eelarveaastaks määratud eelarve, vähendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 3 alusel toetuse ühikumäära sellises ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

  (5) Lõikes 4 nimetatud juhul on PRIAl õigus vähendada üht, mitut või kõiki lõigetes 1–3 nimetatud ühikumäärasid.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik (edaspidi koos taotleja), kes esimesel kohustuseaastal taotleb ka arengukava alusel antavat keskkonnasõbraliku majandamise toetust.

  (2) Toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest ei või taotleda taotleja, kes taotleb arengukava alusel antavat keskkonnasõbraliku majandamise toetust täiendava veekaitse lisategevuse elluviimise eest, mahepõllumajandusele ülemineku toetust või mahepõllumajandusega jätkamise toetust.

§ 5.   Nõuded toetusõigusliku maa kohta

  (1) Toetust võib taotleda taotleja kasutatava vähemalt 1,00 hektari suuruse maa kohta. Toetust võib taotleda põllu kohta, mille pindala on vähemalt 0,30 hektarit.

  (2) Põld lõike 1 tähenduses määratletakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 67 lõike 4 punktis a sätestatust.

  (3) Toetust maa rohumaana hoidmise eest võib taotleda:
  1) põllu kohta, mis asub vähemalt 50 protsendi ulatuses Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal asuval kaitsmata põhjaveega alal või olulisel allika- ja karstialal;
  2) punktis 1 nimetatud nitraaditundlikul alal asuva põllu kohta, millel asub allikas või karstilehter;
  3) maa kohta, mille kohta ei taotleta toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest ega arengukava alusel antavat muud pindalatoetust, välja arvatud arengukava alusel antav kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus.

  (4) Toetust maa rohumaana hoidmise eest ei või taotleda maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 12 lõikes 4 nimetatud keskkonnatundliku püsirohumaa kohta.

  (5) Toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest võib taotleda lõike 3 punktis 1 nimetatud nitraaditundlikul alal asuva ning maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 5 lõike 1 punktides 1 ja 3–5 ning sama paragrahvi lõigetes 2–5 sätestatud toetusõigusliku maa kohta.

  (6) Toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse:
  1) toetust maa rohumaana hoidmise eest;
  2) arengukava alusel antavat piirkondlikku mullakaitse toetust.

  (7) Toetusõigusliku maa määratlemisel lähtutakse põllumajandusministri 10. märtsi 2015. a määruse nr 22 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord” §-s 5 sätestatust.

  (8) Maa rohumaana hoidmise korral jätkub sellise maa püsirohumaaks muutumise arvestus, mis enne kohustuseperioodi algust ei olnud kasutuses püsirohumaana, pärast kohustuseperioodi lõppu.

§ 6.   Nõuetele vastavus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja täidab lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu kohustuseperioodi jooksul.

§ 7.   Baasnõuded

  (1) Taotleja täidab maa rohumaana hoidmise korral kohustuseperioodi jooksul järgmiseid nõudeid:
  1) järgib kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 12 sätestatud püsirohumaa säilitamise tava;
  2) kannab andmed põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.

  (2) Maa talvise taimkatte all hoidmise korral hoiab taotleja vähemalt 30 protsenti maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 5 lõigetes 1–6 sätestatud toetusõiguslikust maast kohustuseaasta 1. novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

  (3) Põllumajanduskultuur lõike 2 tähenduses määratletakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 44 lõikes 4 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 40 lõikes 3 sätestatust.

  (4) Maa rohumaana hoidmise korral järgib taotleja, kes on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 43 lõikes 11 nimetatud põllumajandustootja, lõike 1 punktis 1 nimetatud püsirohumaa säilitamise tava kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal, mis ei ole mahepõllumajanduslikus kasutuses.

  (5) Kui lõikes 4 nimetatud põllumajandustootja on toetuse taotlemisel võtnud kohustuse järgida lõike 1 punktis 1 nimetatud püsirohumaa säilitamise tava kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal, peab ta järgima nimetatud tava ka mahepõllumajanduslikus kasutuses oleval maal.

§ 8.   Maa rohumaana hoidmisega seotud nõuded

  (1) Taotleja hoiab toetusõiguslikku maad, mille kohta ta toetust taotleb, rohukamara all, mis peab olema rajatud hiljemalt esimese kohustuseaasta 15. juuniks.

  (2) Taotleja võib rohukamarat uuendada üksnes otsekülvi ja pealekülvi teel.

  (3) Maa rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise tõttu on keelatud.

§ 9.   Maa talvise taimkatte all hoidmisega seotud nõue

  Taotleja hoiab vähemalt 60 protsenti maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 5 lõigetes 1–6 sätestatud toetusõiguslikust maast kohustuseaasta 1. novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

§ 10.   Koolitus

  (1) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab teise kohustuseaasta 1. detsembriks olema osalenud Maaeluministeeriumi korraldatud veekaitsekoolitusel.

  (2) Lõikes 1 sätestatud nõude täitmisel arvestatakse selle toetuse taotluste esmakordse vastuvõtmise aastast alates toimunud koolitusi.

§ 11.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ja lõppeb 1. septembril.

§ 12.   Kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

  (1) Kohustuse võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. Esimesel kohustuseaastal võib kohustuse üle anda vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemise korral või põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral § 11 kohaselt.

  (2) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel ei ole kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

  (3) Maa talvise taimkatte all hoidmise kohustuse võib üle anda üksnes isikule, kellel ei ole maa talvise taimkatte all hoidmise kohustust.

  (4) Maa rohumaana hoidmise kohustuse ülevõtmise korral juhul, kui kohustuse võtab üle isik, kellel on sama kohustus, maa rohumaana hoidmise kohustused liidetakse.

  (5) Kui kohustuse ülevõtjal ei ole kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud § 10 lõikes 1 sätestatud koolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks. Kui kohustus võetakse üle alates kolmandast kohustuseaastast, ei nõuta koolitusel osalemist.

§ 13.   Maa rohumaana hoidmise kohustuse suurendamine

  (1) Toetuse saaja võib maa rohumaana hoidmise kohustust suurendada kuni 20 protsenti tema maa rohumaana hoidmise esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole maa rohumaana hoidmise kohustust võetud. Sellisel juhul kohustuseperioodi kestus ei muutu.

  (2) Kohustuse suurendamise korral ei arvata kohustuse aluse maa hulka toetusõiguslikku maad ulatuses, mis ületab lõikes 1 sätestatud piirmäära.

  (3) Maa rohumaana hoidmise kohustuse suurendamisel peab rohumaa olema rajatud hiljemalt maa rohumaana hoidmise kohustuse suurendamise aasta 15. juuniks.

  (4) Ülevõetud maa rohumaana hoidmise kohustust ei saa suurendada.

§ 14.   Maa rohumaana hoidmise kohustuse vähendamine

  Maa rohumaana hoidmise kohustuse aluse maa pindala võib vähendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 47 lõigetes 2–4 sätestatuga.

§ 15.   Arengukava alusel antava toetuse kohase kohustuse asendamine maa rohumaana hoidmise kohustusega

  (1) Kui taotleja asendab arengukava alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, piirkondliku mullakaitse toetuse, mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse kohase kohustuse osaliselt või täielikult selle määruse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega, algab uus maa rohumaana hoidmise kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kohustuse asendamisel peab rohumaa olema rajatud hiljemalt kohustuse asendamise aasta 15. juuniks.

§ 16.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.

  (11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.
[RT I, 20.05.2021, 1 - jõust. 23.05.2021]

  (2) Taotleja esitab järgmised andmed:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
  2) andmed selle kohta, millise § 2 lõikes 2 nimetatud tegevuse elluviimise eest taotleja toetust taotleb;
  3) andmed selle kohta, millise põllu kohta taotleja toetust taotleb;
  4) maa talvise taimkatte all hoidmise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, millised põllud hoitakse taotluse esitamise aasta 1. novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all;
  5) andmed selle kohta, kas taotleja võtab kohustuse või jätkab sellega;
  6) paragrahvi 15 lõikes 1 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral andmed selle kohta, et taotleja asendab § 15 lõikes 1 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega.

  (3) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja järgmised andmed:
  1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) põllu kohta, mille kohta kohustus üle antakse, põllumassiivi number, põllu number ja pindala;
  4) põllumassiivi kaardile märgitavad andmed selle põllu numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.

  (4) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.

  (5) Maa rohumaana hoidmise kohustuse suurendamise ja vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil PRIAle lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.

  (6) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

  (7) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 11 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.

§ 17.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 6 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (3) Taotleja teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas näitab kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.

§ 18.   Toetuse vähendamine

  PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 19.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva aasta 10. veebruariks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel.

§ 20.   Toetuse maksmise otsustamine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kohustuseaastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 21.   Kohustuste kohandamine

  Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 22.   Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.

§ 23.   Rakendussätted
[RT I, 16.04.2019, 1 - jõust. 19.04.2019]

  (1) 2018. ja 2019. aastal ei saa arengukava alusel antavat mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse kohast kohustust maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.
[RT I, 16.04.2019, 1 - jõust. 19.04.2019]

  (2) 2019. aastal võib toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest taotleda ka § 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud nitraaditundlikul alal asuva ja maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 29 lõikes 12 sätestatud toetusõigusliku maa kohta.
[RT I, 16.04.2019, 1 - jõust. 19.04.2019]

  (3) 2020. aastal ei saa § 15 lõikes 1 nimetatud kohustust selle määruse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.
[RT I, 03.04.2020, 1 - jõust. 06.04.2020]

  (4) 2021. ja 2022. aastal võib enne 2021. aastat võetud maa rohumaana hoidmise kohustust suurendada enam kui 20 protsenti esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Sellisel juhul algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (5) 2021. ja 2022. aastal ei saa § 15 lõikes 1 nimetatud kohustust selle määruse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (6) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud esimene kalendriaasta, kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (7) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul täidab taotleja § 7 lõikes 2 ja §-s 9 sätestatud nõudeid kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (8) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul peab § 10 lõikes 1 nimetatud koolitus olema läbitud kohustuseaasta 1. detsembriks.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (9) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul esitab taotleja maa talvise taimkatte all hoidmise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, millised põllud hoitakse kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json