Teksti suurus:

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.02.2019 otsus nr 388

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 30.01.2019

§ 1.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevat seadust ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (EÜT L 335, 17.12.2009, lk 1–155) artiklites 5 ja 9 määratletud tegevusvaldkondades.”;

2) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti kindlustusandja võib tegutseda ainult aktsiaseltsi, Euroopa äriühingu, tulundusühistu või Euroopa ühistuna.

(2) Kindlustusandja suhtes rakendatakse äriseadustikus, tulundusühistuseaduses, Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduses ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduses sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Kindlustusühistule kohaldatavad erisused

(1) Tulundusühistuna tegutsev kindlustusandja (edaspidi kindlustusühistu) asutatakse määramata tähtajaks.

(2) Kui kindlustusühistu kavandatav tegevus näeb ette võlaõigusseaduse §-s 520 sätestatud kohustusliku vastutuskindlustuse pakkumise, ei tohi kindlustusühistu põhikirjaga ette näha tingimusi, mis piiravad kindlustusvõtja õigust sõlmida kindlustusühistuga kindlustusleping, kui kindlustusvõtja vastab tüüptingimustes ettenähtud tingimustele.

(3) Kindlustusühistu peab lisaks tulundusühistuseaduse § 7 lõikes 1 sätestatule esitama äriregistrile esitatavas avalduses krediidiasutuse või makseasutuse teatise osakapitali sissemaksmise kohta.

(4) Äriregistrisse kantakse lisaks tulundusühistuseaduse §-s 8 nimetatud andmetele kindlustusühistu osakapitali suurus.

(5) Kindlustusühistu avalikustab kindlustusühistu põhikirja oma veebilehel.

(6) Kindlustusühistule ei kohaldata tulundusühistuseaduse § 1 lõike 2 kolmandas lauses ning §-des 34, 36 ja 37 liikme vastutuse kohta sätestatut.

(7) Kindlustusühistu liikmel on õigus kindlustusühistust välja astuda, kui tal ei ole kindlustusühistu ees täitmata kohustusi.

(8) Kindlustusühistu näeb põhikirjaga ette, et liikmesuse lõppemisel ei maksta liikmele hüvitist või pikendatakse tulundusühistuseaduse § 33 lõikes 3 sätestatud väljamakse tegemise tähtaega, kui pärast väljamakse tegemist ei oleks kindlustusandja omavahendid ja põhiomavahendid piisavad käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmiseks.

(9) Kindlustusühistu reservkapitali suurus peab olema vähemalt üks kümnendik osakapitalist, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suuremat määra. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt üks kahekümnendik puhaskasumist, kuni reservkapital saavutab ettenähtud suuruse.”;

4) paragrahvi 12 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (EÜT L 335, 17.12.2009, lk 1–155)”;

5) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 2, § 55 lõikes 5 ning §-de 114 ja 116 tekstis asendatakse sõna „aktsiakapital” sõnadega „aktsiakapital või osakapital” vastavas käändes;

6) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Äriseadustiku § 250 lõikes 4 ja tulundusühistuseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud tähtaega arvestatakse tegevusloa andmise otsuse taotlejale kättetoimetamisest arvates.”;

7) paragrahvi 55 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „omaaktsiate” sõnadega „või oma osade”;

8) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lisaomavahendite hulka kuulub kindlustusühistu tulevane nõue oma liikme vastu täiendava sissemakse tegemiseks, mille kindlustusühistu võib oma liikmele järgmise 12 kuu jooksul esitada.”;

9) paragrahvi 67 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sümmeetrilise kohandamise tulemusel saadud aktsiariski kapitalinõude määr ei või kohandamata aktsiariski kapitalinõude määrast erineda rohkem kui kümne protsendipunkti võrra.”;

10) paragrahvi 110 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kindlustusandja juhatuse liikme tasustamisele ei kohaldata tulundusühistuseaduse § 57 lõigetes 2–5 ja äriseadustiku § 314 lõigetes 2–5 sätestatut.”;

11) seaduse 4. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. jagu
Kindlustusandja aktsiad ja osad ning aktsionärid ja liikmed
”;

12) paragrahvide 114–116 pealkirjas asendatakse sõna „aktsiakapital” sõnadega „aktsiakapital ja osakapital” vastavas käändes;

13) paragrahvi 115 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Osakapitali suurendamisele kohaldatakse äriseadustiku §-des 192, 1921, 194 ja 195, § 196 lõike 1 punktides 1–5 ja 7 ning lõigetes 3–32 ja 4 ning §-des 1961 ja 1962 sätestatut.”;

14) paragrahvi 116 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kindlustusandjale ei kohaldata äriseadustiku §-des 199 ja 358 sätestatud võlausaldajatele teatamist, § 200 lõike 1 esimeses lauses ja § 359 lõike 1 esimeses lauses sätestatud tähtaega, § 200 lõiget 2 ega § 359 lõiget 2.”;

15) seadust täiendatakse §-ga 1161 järgmises sõnastuses:

§ 1161. Kindlustusühistu kasumi jaotamine

(1) Kindlustusühistu kasum jaotatakse üldkoosoleku otsusel.

(2) Liikmetele ei tohi teha väljamakseid, kui kindlustusühistu omavahendite summa ja põhiomavahendite summa ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.

(3) Väljamakse võib liikmele teha rahas või liikme nõusolekul tasaarvestada järgmise kindlustusmakse või muu maksega.”;

16) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 1221 järgmises sõnastuses:

§ 1221. Oluline osalus kindlustusühistus

Käesoleva seaduse §-de 117–122 kohaldamisel kindlustusühistu suhtes kohaldatakse kindlustusandja aktsiakapitali ja aktsia kohta sätestatut kindlustusühistu osakapitali ning osa suhtes.”;

17) paragrahvi 127 lõiget 1 ja § 155 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „aktsionäride” sõnadega „või ühistu liikmete”;

18) paragrahvi 129 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Finantsinspektsioon võib taotleda kohtult üldkoosoleku nimetatud kindlustusandja audiitorettevõtja asendamist äriseadustiku §-s 3291 või tulundusühistuseaduse §-s 661 sätestatud korras. Sama taotluse võivad esitada ka kindlustusandja aktsionärid või liikmed, kes ühiselt esindavad vähemalt viit protsenti kindlustusandja aktsiakapitalist või hääleõigusest.”;

19) paragrahvi 129 lõike 7 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „äriseadustiku §-s 3291” sõnadega „või tulundusühistuseaduse §-s 661”;

20) paragrahvi 129 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kindlustusühistule ei kohaldata tulundusühistuseaduse § 65 lõikes 2 ja §-des 67–70 sätestatut.”;

21) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kindlustusportfelli vastuvõtja ei saa olla kindlustusühistu, mille põhikirjas on ette nähtud, et kõik kindlustusvõtjad peavad olema kindlustusühistu liikmed.”;

22) paragrahvi 138 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiaseltsist või Euroopa äriühingust kindlustusandja võib kujundada ümber aktsiaseltsiks või Euroopa äriühinguks.”;

23) paragrahvi 140 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiaseltsist või Euroopa äriühingust kindlustusandja võib ühineda Eesti või teise lepinguriigi õiguse alusel asutatud aktsiaseltsist või Euroopa äriühingust kindlustusandjaga.”;

24) paragrahvi 192 lõiget 2 täiendatakse punktiga 93 järgmises sõnastuses:

„93) teavitama klienti kindlustusühistu kindlustuslepingu turustamisel kindlustusühistu liikmesusega seotud asjaoludest, sealjuures, kui kindlustusühistu põhikirja kohaselt peab klient olema selle liige, tegema kindlaks kliendi liikmesuse ning teavitama teda sellest, et kindlustuslepingu saab sõlmida üksnes pärast kindlustusühistu liikmeks astumist;”;

25) paragrahvi 192 lõike 2 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 227 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu „kindlustusandja aktsionär” sõnadega „või liige”.

§ 2.  Võlaõigusseaduse muutmine

Võlaõigusseaduse § 428 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) kindlustusühistu liikmesusega seotud asjaolud, sealhulgas kindlustusühistu liikmeks saamise tingimused ning liikmesusega kaasnevad õigused ja kohustused, kui kindlustusühistu põhikirja kohaselt peab kindlustusvõtja olema selle liige;”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json