Teksti suurus:

Keskkonnaprogrammi elluviimise halduslepingu nr 1-6/19/6 muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2020, 2

Keskkonnaprogrammi elluviimise halduslepingu nr 1-6/19/6 muutmine

Vastu võetud 18.02.2020
nr 1-6/19/6-3


Keskkonnaministeerium (edaspidi ministeerium), mida esindab keskkonnaminister Rene Kokk, kes tegutseb halduskoostöö seaduse § 8 alusel,

ja

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi SA KIK), mida põhikirja alusel esindab juhatuse liige Andrus Treier,

arvestades riigieelarve seaduse § 531 lõiget 2 ja keskkonnatasude seaduse (edaspidi KeTS) § 56 lõiget 2,


1. Muudavad 21.3.2019 sõlmitud keskkonnaprogrammi elluviimise halduslepingu nr 1-6/19/6 punkti 1.3 ja lisavad lepingule uue punkti 1.4 järgmiselt:

„1.3. Kokkuleppel ministeeriumiga keskkonnaprojektide teostamine, mille eesmärgipärast elluviimist ei ole võimalik mõistlikult tagada KeTS § 59 lõike 4 alusel kehtestatud korras ning mille elluviimiseks eraldatakse ministeeriumi eelarvelistest vahenditest rahalised vahendid täiendavalt KeTS § 56 lõikes 1 määratud rahalisele mahule.

1.4. Muude, õigusaktidest tulenevate, punktides 1.1–1.3 nimetatud haldusülesandega seotud kohustuste täitmine kokkuleppel ministeeriumiga.”.

2. Keskkonnaprogrammi elluviimise halduslepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

   

Tellija

Täitja

Keskkonnaministeerium

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Registrikood 70001231

Registrikood 90005946

Narva mnt 7a

Narva mnt 7a

15172 Tallinn

15172 Tallinn

Telefon: 626 2802

Telefon 627 4170

E-post: keskkonnaministeerium@envir.ee

E-post: info@kik.ee

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Rene Kokk

Andrus Treier

Minister

Juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json