Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/18/0726-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2020, 3

Lepingu nr 1-13/18/0726-1 muutmine

Vastu võetud 18.02.2020

Lisa 1
15.04.2018. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/18/0726-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel

ja

OÜ Autocamper, registrikoodiga 14363968, asukohaga Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Urda tee 3-5, 76404 (edaspidi „Teostaja”), mida esindavad ühiselt juhatuse liikmed Liivo Voznesenski ja Urmas Eljas, kes tegutsevad põhikirja alusel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Muuta ja sõnastada Poolte vahel 15.04.2018. a sõlmitud Lepingu punkt 2.2 järgmiselt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
M1-kategooria % LMC,
O2-kategooria LMC ning
M1-kategooria RIMOR % sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

OÜ Autocamper

Teelise 4

Urda tee 3-5, Jälgimäe küla, Saku vald

10916 Tallinn

76404 Harju maakond

Tel. 611 9300

Tel. 510 0717

E-post: info@mnt.ee

E-post: Urmas.Eljas@autocamper.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 14363968

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json