Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2012, 1

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” muutmine

Vastu võetud 14.03.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 alusel.

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruses nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” (RTL 2001, 139, 2061; 2009, 96, 1438) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Kiirabibrigaadi koosseis ja kutsenõuded

(1) Kiirabibrigaadid jaotatakse reanimobiilibrigaadiks, arstibrigaadiks ja õebrigaadiks.

(2) Reanimobiilibrigaadi juht peab olema erakorralise meditsiini arst või anestesioloog.

(3) Arstibrigaadi juht peab olema erakorralise meditsiini arst või anestesioloog või arst, kes on saanud vähemalt 40-tunnise erakorralise meditsiini väljaõppe Terviseametis kooskõlastatud programmi alusel ja kellel on sellekohane tunnistus.

(4) Õebrigaadi juht peab olema erakorralise meditsiini õde või intensiivõenduse õde.

(5) Kiirabibrigaadi teiseks liikmeks võib olla õde või erakorralise meditsiini tehnik.

(6) Kiirabibrigaadi kolmandaks liikmeks võib olla kiirabitehnik või erakorralise meditsiini tehnik, kes omab operatiivsõiduki juhtimise õigust.

(7) Kiirabitehnik peab olema vähemalt keskharidusega isik, kes on saanud vähemalt 400-tunnise erakorralise meditsiini väljaõppe Terviseametis kooskõlastatud programmi alusel ja kellel on sellekohane tunnistus.

(8) Kiirabibrigaadi liikmete oskused peavad vastama käesoleva määruse lisades 1 ja 2 kehtestatud nõuetele.

(9) Terviseameti peadirektoril on õigus anda kiirabibrigaadi pidajale erandkorras ja määratud tähtajaks kirjalik luba kaheliikmelise kiirabibrigaadi väljasõitudeks, märkides loale selle väljaandmise põhjuse. Loa võib anda kiirabi kohaloleku tagamiseks riikliku tähtsusega suurürituse läbiviimisel või muu põhjendatud ja tavaolukorrast erineva olukorra korral, kuid mitte kauemaks kui 20 päevaks.”;

3) määruse § 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kuni 1. jaanuarini 2013. a võib kiirabibrigaadi teiseks liikmeks olla kiirabitehnik.”.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json