Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2013, 9

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.03.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 34 lõike 2 ja tuleohutuse seaduse § 28 lõike 1 alusel.

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruses nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 1421 ja 1422 asendatakse läbivalt number „140” numbriga „160”;

2) punktis 159 asendatakse läbivalt sõna „kiirreisirongid” sõnadega „kiirusel 141–160 km/h liikuvad reisirongid”;

3) punktis 240 asendatakse läbivalt sõnad „raudteeveoteenuse osutamise” sõnadega „raudteeveo korraldamise”;

4) määrust täiendatakse lisaga 5 „Täiendavad tehnilised nõuded, kui reisirongide suurim lubatud kiirus jääb vahemikku 141–160 km/h” (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 5 Täiendavad tehnilised nõuded, kui reisirongide suurim lubatud kiirus jääb vahemikku 141–160 km/h

/otsingu_soovitused.json